Ledere ved specialundervisningsinstitutioner for voksne

Forretningsorden

Forretningsorden for faglig klub for ledere ved specialundervisnings-institutioner for børn og voksne *)

§ 1

Faglig klub omfatter medlemmer, der er ledere på specialundervisningsinstitutioner ansat i kommuner eller regioner og omfattet af hhv. Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet eller Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne.

§ 2

Klubben har til formål at skabe et forum for drøftelse af ledelsesmæssige vilkår og derigennem styrke medlemmernes fagpolitiske identitet.

Stk. 2

Klubben er undergivet de for Skolelederne gældende vedtægter.

§ 3

Klubben afholder møde, når formanden anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/4 af klubbens medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter motiveret krav derom. Mødet skal da afholdes senest 10 hverdage dage efter, at begæringen er fremsat.

§ 4

Klubben indkaldes til møde pr. mail med mindst 10 dages varsel og med angivelse af foreløbig dagsorden

 

Stk. 2

Sager, der ønskes behandlet, skal anmeldes skriftligt til formanden eller næstformanden i så god tid, at de kan meddeles på den endelige dagsorden, der af formanden skal offentliggøres senest 3 hverdage før mødet.

Stk. 3

Forslag til skriftligt formulerede udtalelser offentliggøres i almindelighed sammen med den endelige dagsorden.

Stk. 4

I særlige tilfælde kan formanden fravige indkaldelsesfristen.

§ 5

Klubben er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, jf. § 4.

§ 6

Klubbens møder ledes af formand/næstformand eller en valgt dirigent.

Stk. 2

Ved afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed foretages ny afstemning. Står stemmerne derefter lige, bortfalder forslaget.

Stk. 3

Ved alle personvalg foretages der skriftlig afstemning. I andre tilfælde skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt ét medlem begærer det.

Stk. 4

Kun deltagere i mødet kan afgive stemme.

Stk. 5

Forslag /udtalelser, vedtaget af klubben, der videresendes til behandling af/orientering for andre, underskrives af formanden med angivelse af datoen for mødets afholdelse og tilstilles Skoleledernes hovedbestyrelse.

§ 7

Næstformanden - eller en på mødet valgt referent - fører et beslutningsreferat over forhandlingerne. Ethvert mindretal har ret til at få sin afvigende mening tilført referatet i kort form.

Referatet skal foreligge senest 5 hverdage efter mødet.

Evt. indsigelser mod referatets rigtighed må ske skriftligt inden 5 hverdage efter dets færdiggørelse.

Såfremt ingen indsigelser er rejst inden fristens udløb, underskrives referatet af formand / næstformand (eller referenten) samt mødets dirigent.

Referatet tilsendes Skoleledernes hovedbestyrelse til orientering.

§ 8

Ved personvalg, hvor der skal vælges 1 person, gælder følgende regler:

Hvis der er opstillet mere end 2 kandidater, og ingen af dem ved afstemningen opnår mindst halvdelen af de afgivne stemmer, skal der finde omvalg sted. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne, foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede de højeste stemmetal.

Står stemmerne lige ved anden afstemning, afgøres det ved lodtrækning, hvilke to kandidater, der kan stemmes på ved det bundne valg.

Ligeledes afgør lodtrækning valget, når stemmerne står lige ved de bundne valg.

Stk. 2. Ved personvalg, hvor der skal vælges mere end 1 person, gælder følgende:

De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.

Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning mellem de personer, der har lige mange stemmer.

§ 9

Formand / næstformand vælges på klubgeneralforsamling 1 kvartal i lige år.

Stk.2

Formand / næstformand indtræder som medlemmer af Skoleledernes repræsentantskab jfr. Skoleledernes vedtægter § 7, stk.4

Stk. 3

Valgresultatet indberettes straks til Skolelederne.

§ 10

Formand / næstformand har ansvaret for formidling af meddelelser fra klubben til Skolelederne.

§ 11 Klubbens økonomi fastsættes hvert år ifb. m. ordinært repræsentantskabsmøde

Stk. 2

Beløbet anvendes til refusion af formandens rejseudgiter og i forbindelse med afholdelse af møder i klubben.

§ 12

Denne forretningsorden er vedtaget den 25. marts 2010 og træder i kraft, når den er godkendt af Skoleledernes Hovedbestyrelse. Den er gældende indtil en ny er vedtaget af klubben og godkendt af Hovedbestyrelse.

Stk. 2

Fortolkningstvister af forretningsordenen forelægges Skoleledernes hovedbestyrelse til endelig afgørelse.

Note

*) § 5, stk. 9 i Skoleledernes vedtægter:

"Medlemmer, der er organisatorisk tilknyttet en kommunal afdeling, men ikke omfattet af Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet, kan efter hovedbestyrelsens beslutning danne landsdækkende afdelinger"

Samt

§ 7, stk.4, punkt 7

"Repræsentantskabet består af

  1. Formændene fra hver af de kommunale afdelinger samt valgte fra kommuner med mere end 100.000 indbyggere jfr. §5, stk.3.
  2. 2 repræsentanter fra landskredsen
  3. 2 repræsentanter fra hver af de faglige foreninger(DLF gruppe 1), som har mere end 100 ledermedlemmer
  4. Skoleledernes hovedbestyrelse.
  5. 1 repræsentant udpeget af Skolelederforeningen – Sydslesvig
  6. 1 repræsentant fra de private gymnasiers grundskoleledere.
  7. 2 repræsentanter for ledere ved specialundervisningsinstitutioner for voksne"

- og der er vedtægtsmæssigt grundlag for oprettelse af "landsdækkende afdeling" for ledere ved specialundervisningsinstitutioner for børn og voksne. Afdelingens navn er: "Faglig klub for ledere ved specialundervisningsinstitutioner for børn og voksne".