Tale- hørekonsulenter med ledelsesbeføjelser

Referat fra Stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling for faglig klub for tale/hørekonsulenter med lederbeføjelser d. 22.11.2010 i Skolelederforeningen.

Følgende dagsorden var forsøgt sendt ud til alle ta-e/hørekonsulent medlemmer i foreningen via de lokale formænd, men var desværre ikke nået ud til alle, hvilket Karsten beklagede.

Dagsorden

 1. Velkomst og lidt om baggrunden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Vedtagelse af vedtægter (forslag udsendt)
 6. Valg jfr. vedtægter
 7. Budget
 8. Forslag og ideer til det videre arbejde
 9. Præsentation af Skolelederforeningens medier – herunder LederSpace
 10. Evt.

Ad. 1

Konsulent Karsten Steen Hansen fra Skolelederne bød velkommen og orienterede kort om baggrunden for indkaldelsen.

Karsten oplyste endvidere, at ud over tale/hørekonsulenter ønskede ledere fra specialskoler, UU-vejledning og skolepsykologer ligeledes at danne faglige klubber under Skolelederforeningen.

Ad. 2

Karsten blev valgt til dirigent.

Derpå konstaterede han, at mødet var lovligt indkaldt.

Ad. 3

Inge-Lise Sponholtz (Allerød Kommune) blev valgt.

Ad. 4

Karsten konstaterede, at dagsordenen for mødet var udsendt rettidigt.

Pkt. 9 "Præsentation af Skolelederforeningens medier – herunder LederSpace" måtte udgå, idet der var tekniske problemer.

Karsten foreslog, at punktet evt. blev flyttet til et senere møde.

Ad. 5

Udsendte forslag til vedtægter blev gennemgået

§4: fristen foreslås sat op til 3 uger

§9: Ud over formand og næstformand foreslås det, at der vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægterne med ovennævnte ændringer blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad. 6

Lone Hyldgaard (Brøndby kommune) blev valgt til formand

Tina Abrahamsen (Halsnæs Kommune) blev valgt til næstformand

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Lone Vintergaard (Hørsholm Kommune)

Birgitte Pors (Fredericia Kommune)

Lis Klausen (Gladsaxe Kommune)

AD. 7 + 8

Vi besluttede at slå pkt. 7 og 8 sammen.

Karsten udleverede retningslinjer til formanden for anvendelsen af de tildelte midler i den faglige klub.

Der tildeles hvert år et grundbeløb på 10.500 kr. + 525,- kr. pr. tilmeldte medlem.

Karsten oplyste, at vi ud over ovennævnte beløb også udløste 525,- kr. lokalt.

Det kan være en overvejelse værd at transport til fremtidige møder evt. betales via det lokalt tildelte beløb.

Forslag til bestyrelsens arbejde

 • Udarbejde en liste over, hvem der på landsplan er på lederaftale med lederbeføjelser + er medlem af Skolelederforeningen. Hvis man kender de det kunne omfatte, kan man forhøre sig om, hvorvidt de ønsker at blive medlemmer af dem faglige klub.
 • Klubben kan arrangere møder, hvor der gives informationer f.eks. fra ministeriet + afholdes foredrag/ kurser med indhold, som er relevant for medlemsgruppen.
 • Der kan evt. arbejdes for, at en central person i fra Skolelederne foreningen "klædes på" vedr. vores specifikke arbejdsforhold, så vedkommende kunne fungere som bisidder ved forhandlinger af løn/arbejdsforhold + udarbejde lønstatistik.

Flere gav udtryk for, at ovenstående lige nøjagtigt kunne være det der var trækplaster ved et møde med medlemmerne af den faglige klub og medlemmer fra den øverste ledelse i Skolelederforeningen.

 • Vigtigt med et forum, hvor vigtigheden af faglig kompetence fastholdes for vores faggruppe.

Dette ikke mindst på baggrund af, at ledelseskompetence inden for vores område bortfalder, når nuværende konsulent går på efterløn eller pension.

 • Møde hvor der lægges op til en drøftelse af KL og UVM's forslag om, at gøre PPR-ydelser efterspørgselsstyret.

Man kunne evt. indbyde de konsulenter der ikke har ledelsesbeføjelser og som derfor er organiseret i DLF til en sådan drøftelse.

Der var enighed om, at det var fint med et sådan evt. samarbejde de to foreninger imellem, men i første omgang handler det om at få den nyligt dannede faglige klub op at stå.

Man må så på sigt se hvilke samarbejdsrelationer der evt. kunne lade sig gøre

Ad. Evt.

Intet at bemærke.

Derpå lukkede ordstyreren mødet og takkede for god ro og orden.

Efterfølgende blev det aftalt

 • at Birgitte Pors sender mail til Region Midt og Syd
 • at Aase Hjort forsøger at sende mail til Region Sjælland
 • at Lis Klausen forsøger at sende mail til Region Nord

Der ønskes oplyst navn, adresse, ansættelsessted, samt mail adresse.

Når ovenstående oplysninger forhåbentligt er fundet, sendes de til formanden, så fælles oversigt kan udarbejdes og sendes.

Lone vil endvidere sende besked til Karsten om, hvor mange medlemmer han kan regne med i 2011, så beløb kan fastsættes for det kommende år.

Mødedato for bestyrelsen

Fredag d. 28.1.2011 kl. 11.30 hos Lone Vintergaard.

Mødet afholdes på Hørsholm Rådhus, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm

(Lones mobil. nr. er: 2183 4090 )

Mødedato for Informationsdag for fagklubbens medlemmer

Tirsdag d. 10.5.2011 kl. 10 – 16 i Odense.

Liste over bestyrelsen for den faglige klub for tale/hørekonsulenter med lederbeføjelser

Formand Lone Hyldgaard lonhy@brondby.dk

Næstformand Tina Abrahamsen tiab@halsnaes.dk

Bestyr. medlem Birgitte Pors birgitte.pors@fredericia.dk

" Lis Klausen bkdlkl@gladsaxe.dk

" Lone Vintergaard lvi@horsholm.dk

26. november 2010 Inge-Lise Sponholtz