Ballerup

Forhåndsaftale for ledere gældende pr. 01.04.2010

Ledere på skoler indplaceres som hovedregel på følgende grundlønstrin:

 • 46: Afdelingsledere (dog ikke pædagogiske afdelingsledere (souschefer))
 • 49: Souschefer, dvs. viceskoleinspektører og pædagogiske afdelingsledere (souschefer)
 • 50: Skoleledere
Lønklasserne til lederoverenskomsterne indeholder grundlønstrinene 46, 48, 49 og 50.
 
Indplacering af afdelingsledere (dog ikke pædagogiske afdelingsledere (souschefer))
 
Indplacering:
 • Grundløn trin 46 + 1 trin ved 1/3 ledelsestid
 • Grundløn trin 48 + 2 trin ved 2/3 ledelsestid
 • "Tillæg jf. OK 2005" 5.000 kr.
 • "Tillæg jf. OK 2008" 10.000 kr.
 • Rekruttering og fastholdelse 13.000 kr.
Indplacering af pædagogiske afdelingsledere, souschefer (viceskoleinspektører)
 
Indplacering:
 • Grundløn trin 49
 • "Tillæg jf. OK2005" 5.000 kr.
 • "Tillæg jf. OK2008" 10.000 kr.
 • Rekruttering og fastholdelse 9.000 kr.
Indplacering af skoleledere
 
Indplacering:
 • Grundløn trin 50
 • "Tillæg jf. OK2005" 5.000 kr.
 • "Tillæg jf. OK2008" 10.000 kr.
 • Rekruttering og fastholdelse 21.000 kr.
 

Funktionsløn

Særlige enheder
 
Til folkeskoler med
 
 • BFO
 • særlige afdelinger og klasser
ydes et pensionsgivende funktionstillæg på 10.000 kr.
 
Ovenstående funktionsløntillæg kan efter indstilling fra skolelederen ved den enkelte skole deles mellem skolelederen og afdelingslederne.
 
Mentor
 
Til den skoleleder, der varetager funktionen som mentor i forhold til en ny skoleleder, ydes et pensionsgivende tillæg på kr. 20.000 kr. i årligt grundbeløb, mentor/mentieforholdet er planlagt/godkendt til at vare.
 
Andere funktionslønsaftaler kan eksempelvis tage udgangspunkt i følgende funktionsområder:
 • Byggesager på skolen
 • Aktiviteter i forhold til lokal-/brugerområdet
 • Aktiviteter i forhold til udvalg nedsat af Ballerup Kommune
 • Pålagte opgaver som følge af decentralisering
 • Skolens fysiske og organisatoriske rammer - herunder geografisk adskilte afdelinger
 • Administrative opgaver varetaget af skoleledelsen, som følge af, at der endnu ikke er ansat en administrativ leder
 • Ved oprettelse af særlige klasserækker/enheder
 • Unge2projektet
 • M-klasser
 • 10. Klassecenter

Kvalifikationsløn

Pædagogisk Diplomeksamen, Exam. Pæd. og Speciallæreruddannelsen

Til ledere, der har bestået eller består Pædagogiske Diplomeksamen, Exam. Pæd. eller Speciallæreruddannelsen eller lignende eksaminer ydes for hver af de pågældende uddannelser et kvalifikationstillæg på kr. 6.000. Tillæggene ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen.

Cand. Pæd.

Til ledere, der har bestået eller består Cand. Pæd., ydes et kvalifikationstillæg på kr. 12.000 kr. For ledere, der også har bestået Exam. Pæd. eller Pædagogisk Diplomeksamen ydes der dog kun et tillæg på kr. 6.000. Tillægget fo Cand. Pæd. ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen.

Diplomuddannelse i ledelse

Til ledere, der har bestået Diplomuddannelse i ledelse, ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg på kr. 9.000 i årligt grundbeløb.

Tillæggene ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen.

Der ydes tillæg for beståede moduler i Diplomuddannelse i ledelse. Der ydes ét tillæg på 1.500 kr. pr. modul. Når alle 6 moduler er bestået, ydes i stedet for modultillæggene et samlet tillæg på 9.000 kr.

Kurser og efter-/videreuddannelse

Godkendte/relevante/tildelte kurser og uddannelser, der er afsluttt efter 1. april 2009, kan udløse kvalifikationsløn.

ØVRIGE BESTEMMELSER

Aftalen træder i kraft den 1. april 2010.

Alle beløb/løndele er i 31.03.00 niveau og er pensionsgivende. Tillæggene reduceres ift. beskæftigelsesgrad. 

Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel.

Opsigelsen af aftalen kan ikke medføre løn- eller pensionsnedgang for de ansatte, som på opsigelsestidspunktet er omfattet af aftalen.

 

Ballerup, den __/__2010.

 

_____________________                                   _______________________

Bjarke Huss                                                    Lederforeningen

Skole & Ungechef

Ballerup Kommune

 

Forhåndsaftale for skolekonsulenter med ledelsesbeføjelser gældende pr. 01.04.2010

 1. 1)INDPLACERING PÅ GRUNDLØNSTRIN

Lønklasserne til lederoverenskomsterne indeholder grundlønstrinene 46, 48, 49 og 50.Konsulenter på Lederaftalen indplaceres som hovedregel på følgende grundlønstrin:

 • 46: Konsulenter

Indplacering af konsulenterIndplacering:

 • Grundløn trin 46 + 2 trin

 • ”Tillæg jf. OK 2005” 5.000 kr.

 • ”Tillæg jf. OK 2008” 10.000 kr.

 • Rekruttering og fastholdelse 13.000 kr.

 1. 2)FUNKTIONSLØN

 Der kan individuelt forhandles funktionsløntillæg.

 1. 3)KVALIFIKATIONSLØN

Ballerup Kommune ønsker at prioritere og belønne uddannelse, herunder især lederuddannelse.Der kan udløses op til 15.000 kr. i kvalifikationsløn for uddannelse. Tillæggene ydes fra den 1. i måneden efter bestået eksamen. Der ydes kun ét tillæg, uanset om vedkommende har mere end en af de nævnte uddannelse og tillæg ydes efter højeste beståede uddannelse. Kvalifikationstillæg gives i udgangspunktet efter strukturen i nedenstående tabel, idet der dog kan være særlige forhold, der indgår i vurderingen af kvalifikationstillæggets størrelse:

Uddannelse

Beløb

Pædagogisk Diplomeksamen, Exam. Pæd. og Speciallæreruddannelse (i fag)

6.000 kr.

Diplom i ledelse

9.000 kr.

Masteruddannelse eller cand. pæd. (i fag)

12.000 kr.

Masteruddannelse (+ MPA mv.) i ledelse

15.000 kr.

 Andre kurser, efter/videreuddannelse eller særlige kompetencerØvrige meritgivende, godkendte eller relevante kurser og efter/videreuddannelser, der er afsluttet efter 1. april 2010, kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering udløse kvalifikationsløn.Særlige kompetencer kan udløse kvalifikationstillæg efter en konkret vurdering.Der kan ydes op til 15.000 kr. for andre kurser, efter/videreuddannelse eller særlige kompetencer.

 1. 4)ØVRIGE BESTEMMELSER

Aftalen træder i kraft 1. april 2010.Alle beløb/løndele er i 31.3.2000 niveau og er pensionsgivende. Tillæggene reduceres ift. beskæftigelsesgrad. Funktions- og kvalifikationsløn kan ikke konverteres til løntrin. Der kan ikke forhandles ekstra løntrin udover de i afsnit 1 nævnte.Aftalen kan opsiges skriftligt med tre måneders varsel.Opsigelse af aftalen kan ikke medføre løn- eller pensionsnedgang for de ansatte, som på opsigelsestidspunktet er omfattet af aftalen.  Dato:                                                                              Dato:_____________________________________             ____________________________________Ballerup Kommune                                                       Skolelederforeningen

________________________________________________________________________

Lokale aftaler

Aftale om ny løn for ledere og konsulenter i folkeskolen i Ballerup kommune

Gældende indtil 31.03.2009

§1. Område

Aftalen omfatter alle ledere og konsulenter i Ballerup Kommune, som er omfattet af "Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen". Skoleinspektører, viceinspektører og afdelingsledere

§2. Funktionsløn for fælles ledelsesfunktioner

På hver skole findes en række fælles ledelsesfunktioner og ansvarsområder, som fordeles på ledelsesteamet (bilag 1). Der tillægges 100 points til hver leder.

§3. Funktionsløn for andre ledelsesfunktioner

 1. Skolestørrelse - normalklasseelever bhkl.-10.kl.: 0-149 elever udløser ikke points 150-449 elever udløser 100 points 450-674 elever udløser yderligere 50 points 675-899 elever udløser yderligere 50 points 900-1124 elever udløser yderligere 50 points.
 2. To-sprogede elever §4a: 0-9 elever udløser ikke points 10-49 elever udløser 13 points 50 elever og derover udløser yderligere 13 points Antallet af §4a elever på den enkelte skole fremgår af konsulentens årlige opgørelse på baggrund af undervisningsministeriets bekendtgørelse.
 3. Specialklasseelever §20,1-2: Hver påbegyndt 3 klasser/gruppeordninger udløser 25 points.
 4. Haladministration, samarbejde og sekretariatsfunktion for brugerrådet samt udlejning af lokaler: Der udløses 25 points på skoler med brugerråd og 13 points på øvrige skoler.
 5. Samarbejde med fritidsordninger/fritidshjem: Der udløses 17 points pr. fritidsordning/fritidshjem, hvis personale deltager i arbejdet på børnehaveklassetrinnet.
 6. Stedfortræderfunktionen: Alle viceinspektører og afdelingsledere tillægges 125 points for stedfortræderfunktionen.
 7. Tvillingeskolesamarbejde med Kasperskolen: På Parkskolen udløses 75 points.
 8. Samarbejde med KDAS: På Rosenlundskolen udløses 25 points.
 9. Grantoftens bydelsting: Der udløses 25 points til Grantofteskolens repræsentant i Bydelstinget.
 10. Ekstern repræsentation og aftaleindgåelse: For deltagelse i udvalg, der forhandler/indgår aftaler om løn og arbejdsforhold for personalet på flere skoler eller for hele kommunens skolevæsen, udløses 25 points.
 11. Deltagelse i tværkommunale arbejdsgrupper: Hver leder kan påtage sig at gå ind i 1 tværkommunal arbejdsgruppe/udvalg. Arbejdsgruppen/udvalget nedsættes med forvaltningens accept. Der udløses 3.500 kr./år (niveau 31.3.2000) til hver skoleleder/viceinspektør/afdelingsleder. Tillægget indgår i beregningen af løntrinnet.
 12. Skolen på Brandemosegård: Der udløses 50 points til skoleledelsen på Skovmarkskolen for etablering og efterfølgende drift af Skolen på Brandemosegård. I forhold til denne lønaftales øvrige bestemmelser ses Skolen på Brandemosegård som en del af Skovmarkskolen.
 13. Skovmarkskolens overgang til behandlingstilbud: Der udløses 50 points til skoleledelsen på Skovmarkskolen på grund af skolens overgang til behandlingstilbud.
 14. Undervisningsprojekt Lautrup: Der udløses 75 points til skoleledelsen på "Undervisningsprojekt Lautrup" for etablering og drift af skolen. Konsulenter

Konsulenter

§4. Funktionsløn for fælles funktioner

På konsulentområdet findes en række fælles ledelsesfunktioner og ansvarsområder (bilag 1). Der tillægges 100 points.

§5. Funktionsløn for fælles ledelsesfunktioner

På PC og Skole-/ungdomsvejledningen findes en række fælles ledelsesfunktioner og ansvarsområder, som fordeles på ledelsesteamet (bilag 1). Der tillægges 100 points.

§6. Funktionsløn for andre funktioner

 1. Kommunens elevtal (normalklasseelever bhkl.-10.kl. og specialklasseelever): For hver påbegyndt 1000 elever ud over 1999 elever udløses 25 points.
 2. Stedfortræderfunktionen: På PC og Skole-/ungdomsvejledningen udløses 100 points til stedfortræderen for lederen.
 3. Deltagelse i visse tværkommunale arbejdsgrupper: Der udløses 25 points for deltagelse i hvert af følgende udvalg: - Pædagogisk Samråd, - Udviklings- og Efteruddannelsesrådet, - Skoleledernes Forretningsudvalg - sikkerhedsudvalg - Områdesamarbejdsudvalget - SSP-gruppen - Den Tværfaglige Gruppe - Praktikgruppen - Globus-gruppen - EBU
 4. Naturvejlederen: Til den konsulent, der varetager funktionen som naturvejleder, udløses 75 points.
 5. Læreres og pædagogers efteruddannelse: Til den konsulent, der varetager udvikling, ledelse og koordinering af det samlede kommunale efteruddannelsestilbud til lærere og pædagoger, udløses 25 points. Til indskolingskonsulenten, tale/høre-konsulenten, konsulenten for tosprogede elever, konsulenten for tosprogede småbørn, konsulenten for det praktisk-musiske område/idræt, konsulenten for det naturfaglige område, konsulenten for IT-området og konsulenten for læsning, der forestår kursusvirksomhed for lærere og pædagoger, udløses 25 points til hver.
 6. Projektsamvirket: Til den konsulent, der er daglig leder af Projektsamvirket udløses 75 points.
 7. Daglige ledelsesopgaver: Til de konsulenter, der varetager daglig ledelse af Indvandrerprojektet, tale/høre-undervisningen, tosprogs-undervisningen og svømmeundervisningen i EK-badet, tillægges 100 points til hver.
 8. Cheffunktioner: Til lederen på PC og Skole/ungdomsvejledningen tildeles 200 points for cheffunktionen.
 9. Tværgående og koordinerende opgaver: Til konsulenten for de ældste elever, der varetager opgaver på forvaltningsniveau, tillægges 100 points.
 10. Tværgående og koordinerende opgaver: Til konsulenten for det praktisk-musiske område/idræt, der varetager opgaver på dagsinstitutionsområdet, tillægges 50 points.
 11. Tværgående opgaver i indskolingen: Konsulenten for indskolingen, der varetager tværgående opgaver i indskolingen, tillægges 75 points.
 12. Opgaver med to-sprogede småbørn: Konsulenten for to-sprogs-undervisningen og konsulenten for to-sprogede småbørn, der varetager opgaver med to-sprogede småbørn, tillægges hver 75 points.
 13. Udvidede opgaver for tale-hørekonsulenten: Tale-hørekonsulenten, der varetager nedenstående udvidede arbejdsopgaver, tillægges 200 points: - de 0-18 årige - tidligere amtskonsulentopgaver - øget samarbejde og koordinering om §4A-børn - udviklingsprojekt vedr. sproglige færdigheder - daglig ledelse af lærere i PPR-klasserne.
 14. Opgaver med bevægelsesprojekter: Konsulenten for praktisk-musiske fag, der varetager opgaver med bevægelsesprojekter i skoler og institutioner, tillægges 75 points.
 15. Opgaver med særlige foranstaltninger på mellemtrinnet: OBS-konsulenten, der varetager opgaver med særlige foranstaltninger på mellemtrinnet, tillægges 75 points.
 16. Opgaver på PC: Souschefen på PC tillægges 25 points for IT-uddannelse af kontorpersonalet på PC. Souschefen på PC tillægges 50 points for ansvar for teknologiske opgaver på PC.
 17. Opgaver med specialklasser: Konsulenten for specialklasser tillægges 100 points for ansvarsområdet rummelighed i folkeskolen, særligt i forbindelse med Undervisningsprojekt Lautrup.
 18. Opgaver med læseudvikling: Konsulenten for læseudvikling tillægges 50 points for udviklingsprojekt vedr. sproglige færdigheders betydning for læseudviklingen.
 19. Tværkommunale opgaver: Til konsulenten for det naturfaglige område tillægges 75 points for ansvar i forbindelse med deltagelse i det tværkommunale samarbejde om Fiskebæk Naturskole, Vandspejlet og rusmiddelgruppen. Fælles bestemmelser

§7. Kvalifikationsløn

 1. Efter 2 års ansættelse i stillingen udløses 100 points.
 2. Alle konsulenter placeres på grundlønstrin 43. Dette træder i kraft den 1. april 2003.
 3. De konsulenter, som var på grundlønstrin 42 pr. 31.3.2003, tillægges yderligere 75 points som en personlig ordning.
 4. Alle afdelingsledere ydes et pensionsgivende tillæg på 5.000 kr. pr. år. Dette træder i kraft den 1. april 2003.

§8. Omregning af points til løn

 1. Pointtallene i §3,stk.1-5 og stk.7,8 og 11-14 tillægges hver leder på skolen.
 2. Pointtallet i §3,stk.6 tillægges stedfortræderen.
 3. Pointtallene i §3,stk.9-10 tillægges den pågældende leder.
 4. Hver leders/konsulents samlede pointtildeling tillægges grundlønstrinnet:
  viceinspektører, afd.ledere og konsulenter skoleinspektører
0-99 points forskellen på trin 43 og trin 44 forskellen på trin 47 og 48
100-199 points  forskellen på trin 44 og 45 ½ af forskellen på trin 48 og 49
200-299 points  forskellen på trin 45 og 46 ½ af forskellen på trin 48 og 49
300 - 399 points forskellen på trin 46 og 47 1/2 af forskellen på trin 49 og 50
400 - 499 points 1/2 af forskellen på trin 47 og 48 yderligere 1/2 af forskellen på trin 49 og 50
500 - 599 points yderligere 1/4 af forskellen på trin 47 og 48 1/4 af forskellen på trin 50 og 51
600 - 699 points yderligere 1/4 af forskellen på trin 47 og 48 yderligere 1/4 af forskellen på trin 50 og 51
700 - 799 points yderligere 1/4 af forskellen på trin 48 og 49 yderligere 1/4 af forskellen på trin 50 og 51

 

§9. Pension

 1. Alle løndele er pensionsgivende.
 2. For ledere og konsulenter i den lukkede gruppe indbetales pension for den del af lønnen, som ikke udgøres af et helt løntrin, som Plus Pension til Lærernes Pension A/S efter reglerne i "Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen, §10".

§10. Andre forhold

 1. Elevtalsbestemte points, jf. § 3 og 6, udløses for det pågældende skoleår på grundlag af opgørelser udarbejdet i starten af skoleåret.
 2. Alle andre points udløses pr. d.1. i den måned, hvor forudsætningen for tillægget er til stede.
 3. Den enkelte leders/konsulents samlede løn opgøres som summen af et løntrin og et eventuelt stillingstillæg. Stillingstillægget kan på trin 43-49 ikke være højere end afstanden mellem det aktuelle løntrin og det næste løntrin. Trin 50 er det højeste løntrin. Beregningen fremgår af bilag 2.
 4. I den samlede løn indgår grundløn, et eventuelt overgangstillæg, funktions- og kvalifikationstillæg, samt et eventuelt "Ikke forhandlet tillæg". Overgangstillæg og "Ikke forhandlet tillæg" for den enkelte fremgår af bilag 2.
 5. Ved bortfald af en funktion bevares funktionstillægget som et personligt funktionstillæg. Ved efterfølgende tildeling af points for andre funktioner og kvalifikationer eller ved efterfølgende aftale om funktions- eller kvalifikationstillæg kan der ske modregning i det personlige tillæg.

§11. Ikrafttræden, opsigelse mm.

 1. Aftalen træder i kraft pr.1.4.2004.
 2. Aftalen erstatter den tilsvarende aftale af 1.4.2002.
 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel.
 4. Opsigelse af aftalen kan ikke medføre løn- eller pensionsnedgang for de ansatte, som på opsigelsestidspunktet er omfattet af aftalen.

Ballerup, d. 5. maj 2004

For Ballerup Kommune:

For Ballerup Lærerforening: sign. Anders Mortensen John Jensen Knud Frølund Thomsen Niels Kjeldsen

Protokollat til aftale om ny løn for ledere i folkeskolen i Ballerup kommune

Parterne er enige om:

 1. at der udarbejdes et fælles registrerings- og statistikmateriale,
 2. at der hvert år i fællesskab og inden 1.11. udarbejdes en oversigt til hver ansat omfattet af aftalen, der viser hvordan lønnen er sammensat for det pågældende skoleår,
 3. at aftalen ikke skal tages som udtryk for en endelig og udtømmende behandling af Ny Løn, idet den er indgået på baggrund af de økonomiske muligheder på aftaletidspunk-tet,
 4. at differentieringen på grupper er et led i overgangen mellem lønsystemerne, og at der derfor aftales en opfyldning hurtigst muligt,
 5. at ved nyansættelser kan begge parter tage yderligere forhold af betydning for lønfastsættelsen op.

Ballerup, d. 5. maj 2004

For Ballerup Kommune:

For Ballerup Lærerforening: sign. Anders Mortensen John Jensen Knud Frølund Thomsen Niels Kjeldsen

Bilag 1

Funktionsløn for fælles ledelsesfunktioner

På hver skole, på PC og på Skole-/ungdomsvejledningen findes en række fælles ledelsesfunktioner og ansvarsområder, som fordeles på ledelsesteamet:

 • Samarbejde og koordinering i ledelsesteamet
 • Personalepolitik
 • Lønpolitik
 • Løn- og personaleadministration
 • Budget, regnskab og tilrettelæggelse af drift
 • Pædagogisk ledelse Funktionsløn for fælles konsulentfunktioner På konsulentområdet findes en række fælles ledelsesfunktioner og ansvarsområder:
 • Samarbejde og koordinering i konsulentteamet
 • Eksterne kontakter
 • Løn- og personaleadministration
 • Budget og regnskab For konsulenter med egentlige cheffunktioner henvises til § 6,8.