Referat

Dato: 02.04.09

Til: Medlemmer af Skolelederne i Helsingør.

Hermed referat af ordinær generalforsamling 2009 for Skolelederne i Helsingør mandag d. 09/03/09. kl. 17.00 på "Tibberupskolen".

Dagsorden

  1. Valg af dirigent: Forslag Finn Brunberg
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab ved kasser Helle Hansen
  4. Forslag til vedtægtsændring (Bilag vedlagt)
  5. Valg af formand / tillidsperson + suppleant jfr. § 6,
  6. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til oplæg til ny løn sammensætning som følge af ny overenskomst.
    Situationen at vi er en gruppe bestående af afdelingsledere, viceinspektører og skoleledere i denne lokalforening, stiller krav til gennemsigtighed og tydelighed i vores lønpolitik. Vi gennemgår vores oplæg og lægger op til vedtagelse af det.

Ad. 1

Velkomst ved Ole. Finn blev valgt som ordstyrer.

Ad. 2

Ad. 3

Regnskabet blev fremlagt. Ingen kommentarer.

Ad.4

Ændringerne vedr. indførelse af tillidsmand samt suppleant i stedet for formand og næstformand. Tillidsrepræsentanten sidder ligeledes med i Repræsentantskabet.

TR vil blive frikøbt fra sit tjenestested – tidsmæsiigt vil der blive skelnet til lærernes tillisrepræsentant. Aftale vil ske mellem KL og Skolelederne.

Vedtægtsændringen blev enstemmingt vedtaget (14 stemmer).

Ad. 5

Ole (BO) blev vagt som tillidsrepræsentant og Helle (RØ) som suppleant.

Ad. 6

Lønudvalget består af Ole (BO), Helle (RØ og Karl (HE). Oplæg til ny lønsammensætning blev gennemgået. Som udgangspunkt skal omkvalificeringen være udgiftneutral, samt at ingen skal gå ned i løn. Lønudvalget stiller sig til rådighed for lokale samtaler vedr. konkrete placeringer.

Ad. 7

Intet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.30.

Ref. John (10)