Vedtægter for Skolelederne, Rudersdal

Oktober 2007

§1 Navn

Navnet er Skolelederne, Rudersdal afdeling.

Stk. 2
Medlemmer er ledere ansat i

Rudersdal kommune i.h.t. aftaler og overenskomster indgået af DLF/LC.

Stk. 3
Skoleledernes hovedbestyrelse kan derudover beslutte at knytte øvrige medlemmer af Skoleledernes Landskreds til afdelingen.

§ 2 Formål

Skolelederne, Rudersdal afdelings formål er at arbejde for medlemmernes lokale tjenstlige, pædagogiske og økonomiske interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Skolelederne, Rudersdal afdeling varetager den lokale aftaleret for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.

Skolelederne, Rudersdal afdeling er forum for ledernes lokale interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelsesmæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål – / problemer.

Skolelederne, Rudersdal afdelings arbejder inden for Skoleledernes vedtægter, som de er fastsat på ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 23.august 2007.

§ 3 Økonomi

Skolelederne stiller midler til rådighed for virket i afdelingen jfr. vedtægter for Skolelederne, §5, stk.6

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.

Stk. 3
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.

Stk. 4
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Stk. 5
Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk.6

Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt.

Stk. 7
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes.

Stk. 8
Endelig dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen

Stk. 9
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Indkomne forslag
  • Valg jfr. § 6
  • Eventuelt

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved udsendelse af brev med angivelse af dagsorden.

§ 6 Afdelingsbestyrelsen

Skolelederne, Rudersdal afdeling ledes af en formand, næstformand og 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Næstformand og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Stk. 2:

Afdelingsbestyrelsen vælger af sin midte en forhandlingsleder, der varetager den lokale aftaleret for løn- og ansættelsesvilkår for alle medlemmer og medlemsberettigede.

Endvidere vælges suppleant for denne.

Stk. 3
Afdelingsbestyrelsen vælger af sin midte repræsentant(er) til Skoleledernes repræsentantskab (jf. Skoleledernes vedtægter § 5 stk.2.)

Endvidere vælges suppleant(er) for denne (disse)

Stk. 4
Afdelingsbestyrelsen vælger af sin midte en repræsentant, der indtræder i det tværkommunale netværk jfr. §6 i Skoleledernes vedtægter.

Endvidere vælges suppleant for denne.

Stk. 5
Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Stk. 6

Et forslag om mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder afdelingsbestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned – juli fraregnet – med nyvalg af afdelingsbestyrelse på dagsordenen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den indeværende ordinære valg periode som funktionsperiode. § 7 Vedtægtsændringer

Nuværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor.

§ 8 Ikrafttræden

Disse vedtægter er vedtaget på Skolelederne, Rudersdal afdelings stiftende generalforsamling den 23. oktober 2007 og træder i kraft 1.januar 2008. Dog gælder overgangsbestemmelserne i de centrale vedtægter § 13 fra den 23.august 2007.