Aarhus inkl. Samsø

Lokale vedtægter

for Århus Skolelederforening

 

§ 1 Navn

 

Navnet er Århus Skolelederforening.

Stk.2

Medlemmer er ledere ansat i Århus og Samsø kommuner i henhold til aftaler og overenskomster indgået af DLF/LC.

Stk.3

Skoleledernes hovedbestyrelse kan derudover beslutte at knytte øvrige medlemmer af Skoleledernes landskreds til afdelingen.

§ 2 Formål

Århus Skolelederforenings formål er at arbejde for medlemmernes lokale pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Århus Skolelederforening varetager den lokale aftaleret for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.

Århus Skolelederforening er forum for ledernes lokale interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelsesmæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål – / problemer.

Århus Skolelederforening, arbejder inden for Skoleledernes vedtægter, som de er fastsat på det ordinære repræsentantskabsmøde 18.marts 2009.

§ 3 Økonomi

Skolelederne stiller midler til rådighed for virket i afdelingen jfr. vedtægter for Skolelederne, § 5, stk.6

Stk.2

Lokal kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

Stk.2

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.

Stk.3

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.

Stk.4

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Stk.5

Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk.6

Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt.

Stk.7

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes.

Stk.8

Endelig dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen

Stk.9

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Regnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Valg jfr. § 7, stk. 2
 • Valg jævnfør § 5, stk. 3 i Skoleledernes vedtægter om valg af repræsentantskabsmedlemmer.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved udsendelse af brev med angivelse af dagsorden.

§ 6 Tillidsrepræsentanten/Skolelederrepræsentanten

Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at de ansatte under foreningens organisationsområde vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne i kommunen efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende regler.

Stk.2

 1. Der vælges i første kvartal i lige år 4 tillidsrepræsentanter
 2. Ved opgørelse af medarbejderantallet er stillingsbetegnelse samt beskæftigelsesgrad uden betydning.
 3. TR vælges blandt de medlemmer der er på tjenestestedet (kommunen).
 4. TR skal være medlem af foreningen.
 5. Der vælges blandt medlemmer med mindst 6 måneders tilknytning til kommunen.
 6. Medlemsberettigede ikke-medlemmer kan stemme ved TR-valget.

Stk.3

Valget varsles, så alle stemmeberettigede kan blive bekendt med tid og sted for valget.

Stk.4

Tillidsrepræsentanterne konstituerer sig som suppleanter for hinanden.

Stk.5

Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for de ansatte på tjenestestedet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til møde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet.

Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige ansatte på tjenestestedet har stemt for det på mødet.

Vedtages et mistillidsvotum, går mødet straks over til valg af tillidsrepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen.

Stk.6

Hovedbestyrelsen kan udarbejde nærmere retningslinjer for valg af TR(er) samt TR's virke.

§ 7 Bestyrelsen

De 4 valgte tillidsrepræsentanter for overenskomstområdet indtræder i Århus Skolelederforenings bestyrelse.

Stk.2

Generalforsamlingen vælger blandt de 4 tillidsrepræsentanter for overenskomstområdet en formand for Århus Skolelederforening.

Yderligere vælges 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen på generalforsamlingen i lige år. Bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges for 2 år.

Stk.3

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk.4

Formanden varetager i samarbejde med bestyrelse den lokale aftaleret for alle medlemmer og medlemsberettigede.

Stk.5

Formanden indtræder som medlem af Skoleledernes repræsentantskab.

Jfr. de centrale vedtægter § 5, stk.3 vælges yderligere repræsentantskabsmedlemmer først blandt evt. tillidsrepræsentanter. Herefter kan der om nødvendigt afholdes valg på generalforsamlingen.

Stk.6

Formanden indtræder i det tværkommunale netværk jfr. § 6 i Skoleledernes vedtægter.

Stk.7

Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med andre organisationer, der repræsenterer medlemmer af skolernes ledelsesteam.

Stk.8

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Stk.9

Et forslag om mistillidsvotum til bestyrelsen forudsætter, at der forinden er blevet stillet og vedtaget et mistillidsvotum til TR(erne) jfr. § 6, stk. 5. Forslaget kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt det er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne

Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned – juli fraregnet – med nyvalg af bestyrelsen på dagsordenen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den indeværende ordinære valg periode som funktionsperiode.

§ 8 Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor.

§ 9 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er vedtaget på Skolelederne, Århus afdeling / Århus Skolelederforenings generalforsamling den 23. marts 2010 og træder i kraft 1.april 2010.