Forhåndsaftale

Forhåndsaftalen er gældende fra 1. oktober 2019. Forhåndsaftalen erstatter alle tidligere aftaler vedr. lokal løndannelse.

 

Målgruppe

Forhåndsaftalen omfatter skoleledere og mellemledere på lederaftale ansat inden for folkeskolen i Herning Kommune og i henhold til Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet (50.81) eller Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde (50.82).

 

Forhåndsaftalen omfatter ikke ledere ved Ungdomscenter Knudmosen, ledere ved Valdemarskolen, konsulenter i folkeskolen eller personer, der er ansat i ”overtallig stilling”. Lønindplaceringen for disse ledere aftales individuelt.

 

Grundløn:

Stillingskategori

Grundløn

Mellemleder

46 + kr. 13.500

Skoleleder – fødeskole med et spor

46 + kr. 13.500

Skoleleder – fødeskole med flere spor

48 + kr. 3.000

Skoleleder – overbygningsskole med et spor

48 + kr. 3.000

Skoleleder – overbygningsskole med flere spor

49 + kr. 3.000

 

Funktionsløn:

Stillingstillæg

Stillingskategori

Stillingstillæg

Mellemleder

Kr. 21.000

Skoleleder – fødeskole med et spor

1 trin + kr. 30.000

Skoleleder – fødeskole med flere spor

kr. 30.000

Skoleleder – overbygningsskole med et spor

kr. 20.000

Skoleleder – overbygningsskole med flere spor

kr. 20.000

 

SFO

Der ydes et funktionstillæg til skoleledere:

 • På kr. 5.000 ved skoler med SFO med under 75 børn.
 • På kr. 10.000 ved skoler med SFO med over 75 børn.

Mellemledere, der har ledelsesopgaven i forhold til SFO (indskolingsleder) ydes tilsvarende tillæg som skoleledere baseret på antal børn i SFO’en.

Specialklassecentre (herunder skoler med modtageklasse)

Der ydes et funktionstillæg til:

 • Skoleledere
  • På kr. 5.000 ved skoler med specialklassecentre/modtageklasse med under 40 børn.
  • På kr. 10.000 ved skoler med specialklassecentre/modtageklasse med over 40 børn.
 • Mellemledere (der har ledelsesopgaven i forhold til specialklassecentret/modtageklasse)
  • På kr. 3.500 ved skoler med specialklassecentre/modtageklasse med under 40 børn.
  • På kr. 7.000 ved skoler med specialklassecentre/modtageklasse med over 40 børn.

Souscheffunktion

Der ydes et funktionsløntillæg på 1 løntrin til mellemledere med souscheffunktion.

Overbygning

Der ydes et funktionsløntillæg til:

 • Skoleledere ved skoler med overbygning – flere spor
  • På 1 funktionsløntrin
 • Mellemledere med souscheffunktion ved skoler med overbygning
  • Et spor – på kr. 3.500
  • Flere spor – på kr. 10.000
 • Mellemledere uden souscheffunktion ved skoler med overbygning
  • På kr. 5.000

Fælles ledelse/fælles bestyrelse – skole og daginstitution 

Der ydes et funktionsløntillæg på:

 • Kr. 8.000 til skoleledere med ligestillet ledelse i skole og daginstitution
 • Kr. 18.000 til skoleledere med overordnet ledelse af skole og daginstitution.

Skoler med undervisning fordelt på flere matrikler med kilometerafstand

Der ydes et funktionsløntillæg på kr. 10.000 til skoleleder med ansvar for skoler på flere matrikler.

Skoler med over 650 elever

Der ydes et funktionsløntillæg på:

 • Kr. 10.000 til skoleledere på skoler med over 650 elever.
 • Kr. 5.000 til mellemledere på skoler med over 650 elever.

Dobbelt ledelse (konstituering af skoleleder, som midlertidigt leder to skoler)
Der ydes et funktionsløntillæg på kr. 44.000 til ledere, som midlertidigt leder to skoler.

Tillidsrepræsentantfunktion

Der ydes et funktionsløntillæg på kr. 8.500 til den leder, der er valgt om tillidsrepræsentant.

Funktionsløntillægget overgår fra én leder til en anden uden varsel, når funktionen overgår.

Q-udvalget

Der ydes et funktionsløntillæg på kr. 8.000 til medlemmer af Q-udvalget (koordinering og udvikling).

Større byggeprojekter

Der kan aftales funktionsløntillæg i forbindelse med større byggeprojekter. Honoreringen aftales konkret under hensyntagen til projektet.

Større byggeprojekter er projekter til flere mio. kr. (minimum 5 mio. kr.), hvori bl.a. indgår politisk behandlet programoplæg/byggeprogram.

 

Yderligere funktionsløntillæg

Der kan indgås individuel aftale om funktionsløntillæg, der supplerer funktionsløntillæggene i nærværende forhåndsaftale.

 

Kvalifikationsløn:

5 års ledelseserfaring inden for folkeskolen ved Herning Kommune

Der ydes et kvalifikationsløntillæg på kr. 5.000 til mellemledere, mellemledere med souscheffunktion samt skoleledere, der har 5 års ledelseserfaring inden for folkeskolen ved Herning Kommune.

10 års ledelseserfaring inden for folkeskolen

Der ydes et kvalifikationsløntillæg på kr. 5.000 til mellemledere, mellemledere med souscheffunktion samt skoleledere, der har 10 års ledelseserfaring inden for folkeskolen.

 

Lederuddannelse – diplom- el. masterniveau

Der ydes et kvalifikationsløntillæg på kr. 10.000 til mellemledere, mellemledere med souscheffunktion samt skoleledere, der har gennemført lederuddannelse på diplom- eller masterniveau.

Der ydes maksimalt et kvalifikationsløntillæg pr. leder.

 

Yderligere kvalifikationsløntillæg

Der kan indgås individuel aftale om kvalifikationsløntillæg, der supplerer kvalifikationsløntillæggene i nærværende forhåndsaftale.

 

Resultatløn:

Der kan ydes resultatløn i henhold til overenskomstens § 7.

 

Generelle bestemmelser:

Kr.tillæg er årlige pensionsgivende tillæg (for tjenestemænd i form af indbetaling af supplerende pensionsbidrag) i 31.3.2000-niveau, med mindre andet specifikt er anført.

Tillæg udmøntes månedligt som 1/12 af det årlige tillæg.

 

Opsigelse/bortfald af forhåndsaftale:

Aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel. Aftalen kan ændres ved enighed mellem parterne.

Såfremt overenskomstparterne – i forbindelse med en overenskomstfornyelse – aftaler ændringer af grundlønstrin og/eller lønelementer, der vedrører eller supplerer kriterier i denne forhåndsaftale, bortfalder forhåndsaftalen (eller evt. udvalgte dele heraf).

I tilfælde af opsigelse eller hel/delvis bortfald i forbindelse med overenskomstfornyelse optages der snarest muligt herefter forhandlinger om indgåelse af en ny aftale.

For den enkelte ansatte, der får udbetalt funktionsløntillæg i henhold til denne aftale, skal opsigelse af funktionsløntillæg ske med den ansattes individuelle opsigelsesvarsel (dog undtaget tillæg for tillidsrepræsentantfunktionen). Ved funktionens bortfald grundet den ansattes egne dispositioner, sker bortfald af tillæg uden varsel ved ophør af den funktion, tillægget er ydet for.

Det kan aftales konkret, at udbetaling af funktionsløntillæg overgår fra én medarbejder til en anden uden varsel, når funktionen overgår.

Funktionslønnens størrelse ændres for den enkelte leder uden varsel (med mindre andet aftales konkret), hvor antal børn/elever eller andet, der er afgørende i forhold til funktionslønnens størrelse, passerer den i forhåndsaftalen aftalte grænse (fx hvor grænsen på 75 børn i SFO passeres i opadgående eller nedadgående retning).

Særligt i forhold til ændring i parametrene i nedadgående retning bemærkes, at løntrin til tjenestemænd ikke kan bortfalde. Løntrin omdefineres i stedet – kr.tillæg omdefineres så vidt muligt svarende til det/de trin, der bliver ”til overs” efter korrektion i henhold til forhåndsaftalen, og evt. rest defineres som udligningstillæg (med modregning ved fremtidige centrale og decentrale lønændringer). Parterne er enige om, at der samtidig optages forhandling mellem parterne, med henblik på evt. indgåelse af aftale om hel eller delvis kompensation for lønnedgangen.

Særskilt aftale (bilag) beskriver overgangen fra hidtidig forhåndsaftale og individuelle lønaftaler til denne forhåndsaftale.

 

Konfliktløsning:

Rets- og interessetvister håndteres i henhold til bestemmelserne herom i Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.