Referat af generalforsamling i Skolelederforeningen, Holstebro afdeling den 30. marts 2011

1. Velkomst

Velkomst ved formanden, Mogens Beck.

2. Valg af dirigent

Mogens Beck påtog sig rollen som dirigent.

3. Formandens beretning

 • - Revisor – suppleant – uvis. Revisorproces opstartes efter generalforsamlingen.
 • OK 11. For 11⁄2 år siden har Holstebro Kommune vedtaget, at skoleledere fremover ansættes på
 • Tillidsrepræsentantsystemet fungerer i Skolelederforeningen. Ved sager mellem øverste ledelse og mellemleder går konsulenter fra hovedforeningen ind i sagen. Vores næstformand (Karten Kloster) er TR-sup., og har været på TR-kursus.
 • www.Skolelederne.org. - nyttigt værktøj i det daglige skolelederliv. Lederspace har ikke været den forventede succes.
 • Lokalforeningen har drøftet initiativer for medlemmer der repræsenterer mindre faggrupper, der er medlem af Skolelederforeningen (ex. tidligere regionsledere, S81 ́ere, UU-ledere m.fl). Fra centralt hold er der taget initiativ til et virtuelt netværk for mindre faggrupper..
 • Den lokale kreds søger indflydelse i kommunale udvalgsarbejder.
 • Årsmødet for skoleledere ligger næste år i Bella Centret (29. - 30. marts 2012). Bestyrelsen arbejder videre med evt koordineret tilmelding og transport.
 • Bestyrelsens arbejde. Ingen uoverensstemmelse – godt samarbejde.
 • Det regionale Formandssamarbejde (5 kommuner) går på to ben – henholdsvis erfaringsudveksling og medlemskursus i Laugesens Have ( næste medlemskursus er den 3-4/11- 11). I.fbm. medlemskurset, drøftes det, om det kan være en mulighed at fortsætte som pensionist. Der arbejdes overordnet med eventuel pensionist – gruppering ( organiseret i Skolelederforeningen. )
 • Det faglige arbejde (Folkeskoleområdet). Lønforhandlinger med deadline 01-04-10 er fortsat under udarbejdelse.....Sidste nyt i dag: Fortsat ikke et konkret forslag. Dog tilkendegivelse om at hæve lønningerne for lederne på løntrin 46.
 • APV. Generel tilfredshed med selvevalueringsforløbet
 • Besparelsesrunden 2010 – Brev til borgmesteren.
 • Orientering om skolestrukturanalyse og arbejdet dermed. Skolelederforeningen har en opgave i, at tage hånd om forandringsprocesser.

4. Revideret regnskab

Det reviderede regnskab 2010 og budget 2011, blev gennemgået ved kassereren (Gregers)

Resultatopgørelse 2010, revideret af Lizzie Sørensen.

Samlet egenkapital: Kr.: 82.545,54

Budget

Forventet resultat: Kr.: - 1958,52.

Regnskabet og budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Evt.

Forslag: Bestyrelsen booker hotel til potentielle deltagere til skoleledernes årsmøde 29-30 marts 2012 i Bellacentret, København. Medlemmerne kan efterfølgende tilmelde sig. Bestyrelsen vil tage forslaget op til videre drøftelser