Referat, generalforsamling 21. marts 2012.

1) Valg af dirigent

a) Mogens Beck styrer generalforsamlingen, og byder velkommen til generalforsamlingen.

2) Formandens beretning

a) Organisatorisk.

b) Centralt.

i) Formandsmøder. Formandsmøderne fungerer på centralt niveau også som TR-uddannelse/organisationsuddannelse for TR og TR-sup. TR-sup har været på TR-uddannelse.

ii) Skolelederforeningen er blevet opfordret til forsat som faglig organisation at udvide "værktøjskassen". Mogens reklamerer med udgangspunkt i ledelsesværktøjet "obs. af undervisningen" for skolelederne.org og de værktøjer der er på hjemmesiden.

iii) Organisatorisk arbejdes der for selvstændig kontingentopkrævning og flytning af årsmødet fra marts måned til oktober/november måned. Der er et analysere arbejde i gang for at undersøge mulighederne for at etablere en pensionistafdeling

iv) Foreningens ny organisatoriske opbygning blev præsenteret. Hovedkontoret har delt sig op i konsulentfunktioner/teamdannelse. Der er nu eet hovednummer (7025 1008).

c) Lokalt.

i) Der er forsøg på at få "Skolelederforeningen" repræsenteret i centrale udvalgsarbejder. Der har været et større arbejde i forbindelse med skolestrukturen. Som forening har vi ikke sagt meget i den. Blandt andet fordi medlemmernes interesser har været meget forskellige. Processen har været åben i skolestrukturdebatten.

ii) Samarbejdet i bestyrelsen. Et meget uproblematisk samarbejde.

iii) Poul Boeskov, konsulent fra Skolelederforeningen har været indkaldt til møde med skolechefen og formanden ifbm. de første udmeldinger med mange skolelukninger. Der har generelt været et godt samarbejde med skolechefen.

iv) Claus har tilbudt at deltage som lokalt repræsentant i kursusudvalget.

d) Ringkøbing Tværkommunale formandsnetværk.

i) Samarbejde om lokalt kursus.

ii) Udveksling af erfaringer med det faglige arbejde – herunder også OK08

e) Det faglige arbejde.

i) Lønforhandlinger. Lønforhandlingerne er nået i mål.

ii) APV

iii) Lederevaluering har været et godt initiativ og et godt samarbejde. Opfølgningen på lederevalueringen er en mangel.

iv) Samarbejdet med fagforvaltningen.

v) Der har været afholdt medlemsmøde. Tema lederrollen i en forandringsproces. AKON leverede et fint og målrettet oplæg.

f) Den lokale afdeling overvejer at tage initiativer i forbindelse med personalepolitik.

g) Kommentarer og uddybende spørgsmål til formandens beretning.

i) Efterspørgsel på MUS-samtale for skoleledere med nærmeste leder (skolechefen)

Formandsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen

3) Regnskab

a) Kasserer Jan Böttern gennemgik regnskabet. Kopi af regnskab blev udleveret ved mødet. Regnskabet blev godkendt af generalforsamligen.

4) Budget

a) Kasserer Jan Böttern gennemgik budget 2012. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

5) Indkomne forslag.

a) Ingen indkomne forslag

6) Valg jf. § 7, stk. 1

a) valg af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er kasserer.

i) Jan Böttern (genopstiller)

ii) Karl Aage Larsen (genopstiller ikke)

iii) Ruby Krarup (genopstiller ikke)

Jan Böttern, Marie Jensen og Carsten Baun blev valgt til bestyrelsen.

b) Valg af to revisorer.

i) Lars Kirk Andersen og Jette Lund er valgt.

c) Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

i) Minna Kristensen blev valgt som 1. suppleant. Torben Vad blev valgt som 2. suppleant

d) Valg af to suppleanter for revisorer.

i) Agner Lund og Lise Graversen blev valg som suppleanter for revisorer

7) Eventuelt

a) Tak til Gregeres, Ruby og Karl Aage for veludført bestyrelsesarbejde.

Referent

Karsten Kloster