Referat fra generalforsamlingen den 24. februar 2014

1) Formandens beretning

Organisatoriske forhold, centralt

A. Der har været afholdt medlemsmøder landet rundt.

i) Skolelederforeningen forholdt sig neutralt under konflikten.

ii) Særlig fond oprettet til betaling af eventuelle konflikt

B. Formandsmøder.

September 2013. Analyse af Skolelederforeningens mulige organisatoriske tilhørsforhold. MB gennemgang af notat fra 8. maj 2013 (ekstraordinært repræsentationsmøde). En alternativ tilknytning til DLF har været drøftet. Der er bred enighed i repræsentantskabet om at ville beholde forhandlingsretten. Organisatorisk kunne Skolelederforeningen være organiseret under afdelingen af kommunale chefer eller andre?

December 2013 afholdes der ligeledes formandsmøder. Fortsat drøftelse af tilhørsforhold og inspiration til tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid.

C. Repræsentantskab.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 23. maj 2013. Mødet blev afholdt på baggrund af KL's lockout af lærerne.

D. OK13.

Der er forhandlet ny overenskomst i 2013. Der var ikke det store resultat. Ledere på grundløn 46 har fået øget tillæg.

Skolelederforeningen samarbejdet med KL om tilrettelæggesen og gennemførelsen af kurser om skolereformen.

E. Voldgifts afgørelse om organisering af ledere i den kommunale folkeskole.

Tvist mellem Skolelederforeninge og BUPL. Forventer en afkørelse i 1. kvartal 2014. Lokalt har skolelederforeningen udfordret forvaltningen. Der tages stilling efter endt voldgiftsafgørelse.

Lokale forhold

Godt samarbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen forsøger vedholdende at få "Skolelederne" repræsenteret i centrale udvalgsarbejder.

Ringkøbing Tværkommunale formandsnetværk fungere efter hensigten. Samarbejde om lokalt kursus. Kurset er flyttet til nye omgivelser - Skarrildhus. Kurset blev hurtigt overbooket. Et godt program. Tak til udvalget, hvor den lokale repræsentant er Claus Mathisen. Netværket bruges desuden til udveksling af erfaringer med det faglige arbejde.

Det faglige arbejde.

A. Lønforhandlinger.

Forvaltningen har fremsendt et udspil til ny forhåndsaftale. Ikke mange forandringer. Midler til Diplom udgår i udspillet. Der lægges i højere grad op til individuelle lønforhandlinger.

B. Samarbejdet med fagforvaltningen.

Der er blevet nedsat et forretningsudvalg til skoleledermøderne. Tillidsrepræsentanten fik æren af at udpege medlemmer til FU.

Formandens beretning blev godkendt.

2. Godkendelse af regnskab og budget
Regnskab 2013 blev godkendt. Budget 2014 blev godkendt.

3. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag

4. Valg til bestyrelsen
Jan, Marie og Carsten genopstiller til bestyrelen
Jan, Marie og Carsten blev valgt til bestyrelsen.

5. Valg til supplenant til bestyrelsen
Torben blev valgt som 1. suppleant. Solvejg valgt blev valgt som 2. suppleant.

6. Valg til revisorer
Lars og Jette modtog genvalg til revisorer

7. Valg af to suppleanter for revisorer
Agner og Lise blev genvalgt som suppleant for revisorer

8. Eventuelt

Referent
Karsten Kloster, næstformand