Referat fra generalforsamling i Skolelederne, Holstebro Afdeling 2008

1) Valg af dirigent.

Jesper Møller blev valgt. Generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

2) Formandens beretning.

Formandens beretning havde overskrifterne:

 • den nye organisation
 • ny overenskomst for Skolelederne
 • professionel organisation - lokalt er det baseret på frivillig arbejdskraft
 • centrale startproblemer, af rent praktisk art, bl.a. med medlemslister og forkerte overskrifter på indbetalingskort
 • lokalt mangler vi medlemslister
 • bestyrelsen er modtagelig for gode råd om, hvad vi skal arbejde med og efter
 • samarbejdet med forvaltningen - det er svært at etablere et forpligtigende samarbejde

Herefter en lang debat omkring hvilke tiltag foreningens bestyrelse kan/bør tage sig af - både her og nu, og på sigt. Forvaltningens rolle omkring medlemmernes psykiske arbejdsmiljø var omdrejningspunktet for debatten.

Formandens beretning blev vedtaget.

3) Regnskab

Regnskabet blev fremlagt. Regnskabet blev vedtaget.

4) Budget samt fastsættelse af lokalt kontingent.

Bestyrelsen foreslår et årligt kontingent til lokalforeningens drift, på kr. 240,- til at dække foreningens løbende udgifter.

Der blev fastlagt et lokalkontingent på kr. 240,- pr. år til det lokale arbejde i Skolelederne. Kontingentopkrævningen vil komme, når vi får medlemslisterne tilsendt.

5) Indkomne forslag. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

6)

I henhold til de centrale vedtægter for Skolelederne er den første valgperiode udvidet således valget på den stiftende generalforsamling rækker frem til generalforsamlingen i 2010.

Formanden redegjorde for de centrale vedtægter.

7) Eventuelt

Bestyrelsen bør tage initiativ til arrangementer af både sociale og faglige karakterer. Uddannelsesforum, Årsmødet og rene sociale arrangementer blev nævnt.

Hvis vi vil have indflydelse på budget ́09, så er det nu vi skal tage initiativ til det.

 

Referat af valg af tillidsrepræsentant og supleant til TR, 2009

Skoleleder Mogens Beck er fremover tillidsrepræsentant, og dermed automatisk formand for lokalforeningen.

Skoleleder Jesper Møller er fremover suppleant for tillidsrepræsentanten, og dermed automatisk næstformand i lokalforeningen.

Begge er fremover beskyttet i deres ansættelser, pga. disse tillidsposter, og kan fremover udtale sig politisk uden at komme til at konflikte med loyaliteten overfor den kommunale organisation.

Referat af Skolelederne, Holstebro Afdelings generalforsamling, den 25. marts 2009 i Plexus

Valg af dirigent

Dirigenten blev skoleleder Jens Kvist.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning

Organisatorisk - Centralt

 • Varetagelse af aftaleretten.
 • Forhandlede egen overenskomst.
 • Succesen kom bag på foreningen
 • Nye vedtægter.
 • Formandsmøder.
 • Tillidsrepræsentant og lokalformand
 • www.Skolelederne.org - en god hjælp i hverdagen
 • Dygtige konsulenter.
 • Medlemslisterne stadig et problem
 • Andelen af vores kontingentmidler der bestales til DLF er faldende. Sekretariatet overtager flere opgaver.

Lokalt

Forsøger at få "Skolelederne" repræsenteret i centrale udvalgsarbejder, hvor det politiske niveau bruger hovedorganisationen meget.Forsøger at blive "høringsberettiget", hvilket går rigtig godt, centralt set, det hænger noget lokalt i Holstebro.

Samarbejdet i bestyrelsen er rigtig godt. Mogens og Jesper (formand og næstformand - og nu også TR og TR sup.) repræsenterer sammen organisationen udadtil, i fht. kommunen.

På den lokale del af hjemmesiden er alle referater mm. at finde.

Tværkommunalt

Samarbejde om lokalt kursus.
Udveksling af erfaringer med det faglige arbejde.
Det faglige arbejde.

Lønforhandlinger

 • Nye grundlønsindplaceringer, 46, 48, 49 & 50
 • Det specielle, grundlønsindplacering 48 medfører en mellemlederstilling.
 • 10.000,- til alle og dog.
 • Teamledelse er nu indskrevet i overenskomsten.
 • Ledelsestid og løn forhandles ikke ved samme bord.

Foreningen arbejder for, at mindste skolers skoleledere hæves, så der bliver plads til at hæve lønnen for ledere på mellemste niveau, en hævelse af beløbet for udført Diplom i Ledelse, den rigtige indplacering for de store skoler og et større beløb for at have flere institutioner (SFH mm.).

APV - Samarbejde mellem HR-afdelingen og Skolechefen og Skolelederne Holstebro Afdeling.

 • Udarbejdelse af fælles konklusion.
 • Når noget brænder på, så er der umiddelbar opbakning fra forvaltningen.
 • Man er grundlæggende tilfredshed jobbet, men der er helt klart plads til forbedringer.
 • Anledning til fornyet henvendelse til det politiske udvalg. Nogle af forbedringerne kræver at der sker politisk prioritering.

Samarbejdet lokalt - kommune forening.

Samarbejdet med fagforvaltningen. Her er der ikke så meget nyt. Muligvis lysner det idet en økonomisk medarbejder er blevet ansat. Yderligere en konsulent bliver ansat inden sommerferien.

Henvendelser til det politiske udvalg.

Foretræde i det politiske udvalg. Redegjorde for arbejdsbetingelser, sammenlignet med omkringliggende kommuner. Der vil komme endnu en henvendelse til lokalpolitikerne vedr. vores APV. Overvejer at tage initiativer i forbindelse med Medieskat/telefongodtgørelse.

De sammenbrudte forhandlinger mellem kreds og kommune vedr. OK 08, vi er simpelthen et for billigt skolevæsen til at der kan indgås aftale.

Regnskabet

Regnskabet er revideret, og der er ingen bemærkninger.

Regnskab 2008 fremlagt.

Regnskab 2009 fremlagt.

Kontingentet, lokalt, er fortsat på kr. 240,- pr. år.

Regnskabet er godtkendt.

Indkomne forslag

Forslag til nye vedtægter for Skolelederne, Holstebro Afdeling, der er i overensstemmelse med hovedforeningens samme, er enstemmigt vedtaget.

Eventuelt

Foreningen bør arbejde for, at der afsættes centralt tid af til Diplom i Ledelse. APV ́en peger meget tydeligt på, at der mangler tid til at løse allerede igangværende opgaver.

Der er kursus i Laugesens Have, den 12-13. november 2009 - sæt tiden af allerede nu.

Der er Årsmøde, den 25-26. marts 2010 i Odense

Referat af generalforsamling i Skolelederne den 30. marts 2011

 

1. Velkomst

Velkomst ved formanden, Mogens Beck.

2. Valg af dirigent

Mogens Beck påtog sig rollen som dirigent.

3. Formandens beretning

 • - Revisor – suppleant – uvis. Revisorproces opstartes efter generalforsamlingen.
 • OK 11. For 11⁄2 år siden har Holstebro Kommune vedtaget, at skoleledere fremover ansættes på
 • Tillidsrepræsentantsystemet fungerer i Skolelederforeningen. Ved sager mellem øverste ledelse og mellemleder går konsulenter fra hovedforeningen ind i sagen. Vores næstformand (Karten Kloster) er TR-sup., og har været på TR-kursus.
 • www.Skolelederne.org. - nyttigt værktøj i det daglige skolelederliv. Lederspace har ikke været den forventede succes.
 • Lokalforeningen har drøftet initiativer for medlemmer der repræsenterer mindre faggrupper, der er medlem af Skolelederforeningen (ex. tidligere regionsledere, S81 ́ere, UU-ledere m.fl). Fra centralt hold er der taget initiativ til et virtuelt netværk for mindre faggrupper..
 • Den lokale kreds søger indflydelse i kommunale udvalgsarbejder.
 • Årsmødet for skoleledere ligger næste år i Bella Centret (29. - 30. marts 2012). Bestyrelsen arbejder videre med evt koordineret tilmelding og transport.
 • Bestyrelsens arbejde. Ingen uoverensstemmelse – godt samarbejde.
 • Det regionale Formandssamarbejde (5 kommuner) går på to ben – henholdsvis erfaringsudveksling og medlemskursus i Laugesens Have ( næste medlemskursus er den 3-4/11- 11). I.fbm. medlemskurset, drøftes det, om det kan være en mulighed at fortsætte som pensionist. Der arbejdes overordnet med eventuel pensionist – gruppering ( organiseret i Skolelederforeningen. )
 • Det faglige arbejde (Folkeskoleområdet). Lønforhandlinger med deadline 01-04-10 er fortsat under udarbejdelse.....Sidste nyt i dag: Fortsat ikke et konkret forslag. Dog tilkendegivelse om at hæve lønningerne for lederne på løntrin 46.
 • APV. Generel tilfredshed med selvevalueringsforløbet
 • Besparelsesrunden 2010 – Brev til borgmesteren.
 • Orientering om skolestrukturanalyse og arbejdet dermed. Skolelederforeningen har en opgave i, at tage hånd om forandringsprocesser.

4. Revideret regnskab

Det reviderede regnskab 2010 og budget 2011, blev gennemgået ved kassereren (Gregers)

Resultatopgørelse 2010, revideret af Lizzie Sørensen.

Samlet egenkapital: Kr.: 82.545,54

Budget

Forventet resultat: Kr.: - 1958,52.

Regnskabet og budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Evt.

Forslag: Bestyrelsen booker hotel til potentielle deltagere til skoleledernes årsmøde 29-30 marts 2012 i Bellacentret, København. Medlemmerne kan efterfølgende tilmelde sig. Bestyrelsen vil tage forslaget op til videre drøftelser