Aftale mellem Skolelederne, Holstebro afdeling og Holstebroegnens Lærerkreds

9. januar 2008

Mellem Kreds 123 og Skolelederne, Holstebro afdeling indgås aftale om vidensdeling og koordinering af lokale aftaler i relation til Holstebro Kommune.

Skolelederne, Holstebro afdeling og Kreds 123's forhandlingsret og aftalekompetence over for Holstebro Kommune er forankret i Lærernes Centralorganisations aftaler og overenskomster, og det er LC, som for begge parter udøver forhandlings- og aftaleretten vedrørende aftaler og overenskomster med de kommunale arbejdsgivere.

Over for de Holstebro Kommune er Kreds 123 og Skolelederne, Holstebro afdelingen ligeværdige parter, der selvstændigt varetager egen forhandlingsret. Samarbejdet mellem Skolelederne, Holstebro afdeling og Kreds 123 bygger på gensidig respekt for selvstændigheden i aftalespørgsmål. Begge parter fastlægger således selvstændigt og uafhængigt egen lønpolitik.

1.

Mindst to gange årligt afholdes møde mellem Kreds 123 og Skolelederne, Holstebro afdeling med henblik på vidensdeling og koordinering af de lokale forhandlinger.

2.

Møder afholdes desuden, såfremt èn af parterne ønsker det. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 3 kalenderuger efter, at ønsket er fremsat overfor den anden part.

3.

Alle møder indkaldes af Kreds 123 ved fremsendelse af et forslag til dagsorden, dette forslag skal være parterne i hænde senest 5 skoledage før mødets afvikling.

4.

Der afholdes altid møde før egentlig mødevirksomhed med kommunen indledes om den årlige lønforhandling.

5.

Dagsordenen for dette møde skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Strategier for det kommende forhandlingsforløb
  • Principper for anvendelse af midler i perioden og på længere sigt
  • Belastning af udmøntningsgarantien
  • Forberedelse af den årlige lønpolitiske drøftelse med kommunen
  • Udveksling af statistisk baggrundsmateriale
  • Evt. afholdelse af fælles møde(r) med kommunen.

6.

På mødet tages desuden stilling til på hvilken måde, (eventuel gennem nedsættelse af en fælles arbejdsgruppe), der for det kommende budgetår skal udveksles statistisk baggrundsmateriale i relation til:

Det samlede økonomiske råderum i perioden (nye midler, tilbageløbsmidler, evt. yderligere midler)

Hvor meget hver enkelt gruppe udløser i perioden

Gruppernes lønudvikling

7.

Parterne forpligter sig til løbende, (dvs. indenfor en frist af 14 dage i forhold til modtaget/afsendt materiale eller indgået aftale), at orientere hinanden skriftligt om forhandlingsudspil og resultater samt aktuel belastning af udmøntningsgarantien.

8.

En gang årligt, normalt når forhandlingsforløbet er afsluttet, foretages en evaluering af årets forhandlinger blandt andet med henblik på at udveksle erfaringer samt vurdere forløbet i relation til den aftalte strategi.

9.

Drøftelse af skolepolitiske spørgsmål.