Stiftende generalforsamling 17/9 - 2007

STED: Nr. Nissum Skole.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Forretningsorden.

3. Indkomne forslag.

4. Forslag til vedtægter.

Forslag vedlagt.

5. Drøftelse af samarbejdsaftale med kredsen.

Nuværende aftale vedlagt.

6. Drøftelse af fælles forpligtende samarbejde mellem Skolelederne, Lemvig afdeling og Skolelederne, Struer afdeling.

Nugældende aftale vedlagt.

7. Valg af:

1. Formand.

2. Næstformand.

3. Et ulige antal bestyrelsesmedlemmer.

4. Medlem af Skoleledernes repræsentantskab.

5. Suppleant for medlem af Skoleledernes repræsentantskab.

8. Eventuelt. 1. Jens Jørn Porup blev valgt.

Efterfølgende konstaterede dirigenten, at der var enighed om dagsordenen blandt de fremmødte.

2. Forretningsordenen blev godkendt.

Dog blev man enige om at § 4 stk. 6 i de foreslåede vedtægter skulle være gældende i forbindelse med de personvalg, der er omtalt i punkt 9.

3. Ingen indkomne forslag.

4. Forslaget vedtaget.

5. En del af de fremmødte tilkendegav, at de

ønskede en frigørelse fra kredsen. Andre var fortalere for at en lille forening som Skolelederne, Lemvig afdelingen kan have gavn af et samarbejde med kredsen.

Det aftaltes, at generalforsamlingen anbefaler den nyvalgte bestyrelse at indgå en samarbejdsaftale, som kun beskriver det eksisterende reelle samarbejdsniveau. Endvidere vil det være formålstjenstlig at tidsbegrænse samarbejdsaftalen.

6. Stor enighed om det formålstjenstlige

med et fortsat samarbejde med Skolelederne, Struer afdelingen.

7a Jan Vestergård.

7b Lise Roar.

7c Peter Billeskov

7d Vælges af afdelingsbestyrelsen

jf. vedtægterne § 6 stk. 3.

7e Vælges af afdelingsbestyrelsen

jf. vedtægterne § 6 stk. 3.

8. Ros til det lokale SFR samarbejde.

Det er en god ide, at der afholdes temamøder i forbindelse med generalforsamlingen.

Ønske om at genoptage de lokale lederkurser - evt. i det regionale samarbejdsforums regi.