Vedtægter for Lemvig og Struer Lederforening

§1 Navn

Navnet er Lemvig Lederforening.

Medlemmer er ledere m.fl. i folkeskolen ansat i Lemvig Kommune. Lederforeningens hovedbestyrelse kan derudover beslutte at tilknytte medlemmer af Danmarks Lærerforenings landskreds, fraktion 3, kreds 182, (Lederforeningen) til Struer Lederforening.

§ 2 Formål

Lemvig Lederforenings formål er at arbejde for medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Lemvig Lederforening varetager den lokale aftaleret for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.

LemvigLederforening er forum for ledernes interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelsesmæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål – / problemer i kommunen.

Lemvig Lederforening arbejder inden for Lederforeningens vedtægter, som de er fastsat af Lederforeningens repræsentantskab 12. januar 2006.

§ 3 Økonomi

Lederforeningen stiller midler til rådighed for virket i afdelingen.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Lemvig Lederforenings øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes. Endelig dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 5 Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

  • Valg af dirigent
  • Forretningsorden for generalforsamlingen
  • Formandens beretning
  • Indkomne forslag
  • Valg jfr. § 7
  • Eventuelt

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved udsendelse af brev med angivelse af dagsorden. § 7 Bestyrelsen

Stk. 1
Lemvig Lederforening ledes af en formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem, der alle vælges af og på generalforsamlingen i lige årstal Formanden for Lemvig Lederforening varetager den lokale aftaleret for løn- og ansættelsesvilkår for alle medlemmer og medlemsberettigede.

Stk. 2
I tilfælde af forfald indtræder næstformanden som ansvarlig forhandler.

Stk. 3
Der vælges en repræsentant fra bestyrelsen, der indtræder som medlem af Lederforeningens repræsentantskab. Der vælges en suppleant for denne.

Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Stk. 5
Et forslag om mistillidsvotum til bestyrelsen kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned – juli fraregnet – med nyvalg af bestyrelse på dagsordenen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den indeværende ordinære valg periode som funktionsperiode.

Stk. 6
Bestyrelsen kan – med udgangspunkt i de retningslinjer DLF's hovedstyrelse fastsætter for samarbejdet mellem Lederforeningen og Danmarks Lærerforening lokalt og centralt jfr. DLF's vedtægter §10B,stk. 5 l- lave samarbejdsaftaler og indgå i et forhandlingsfællesskab med den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening. Der kan oprettes fælles forpligtende samarbejde mellem de lokale lederforeninger.

§ 8 Vedtægtsændringer

Nuværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor.

§9 Ikrafttræden

Disse vedtægter er vedtaget på Lemvig Lederforenings stiftende generalforsamling den 28. marts 2006 og træder i kraft den 1. april 2006.