Vedtægter

for Skolelederne, Randers afdeling

 

April 2009

§1 Navn

Navnet er Skolelederne, Randers afdeling.

Stk.2

Medlemmer er ledere ansat i Randers kommune i h.t. aftaler og overenskomster indgået af DLF/LC.

Stk.3

Skoleledernes hovedbestyrelse kan derudover beslutte at knytte øvrige medlemmer af Skoleledernes landskreds til afdelingen.

§ 2 Formål

Skolelederne, Randers afdelings formål er at arbejde for medlemmernes lokale pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne. Skolelederne, Randers afdeling varetager den lokale aftaleret for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår. Skolelederne, Randers afdeling er forum for ledernes lokale interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelsesmæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål – / problemer. Skolelederne, Randers afdelings arbejder inden for Skoleledernes vedtægter, som de er fastsat på ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 23.august 2007.

§ 3 Økonomi

Skolelederne stiller midler til rådighed for virket i afdelingen jfr. vedtægter for Skolelederne, §5, stk.6

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

Stk.2

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.

Stk.3

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.

Stk.4

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Stk.5

Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk.6

Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt.

Stk.7

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes.

Stk.8

Endelig dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen

Stk.9

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Indkomne forslag 
 4. Valg jfr. § 7, stk. 1
 5. Eventuelt

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved udsendelse af brev med angivelse af dagsorden.

§ 6 Tillidsrepræsentanten

Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at de ansatte under foreningens organisationsområde vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne i kommunen efter bestemmelserne i de enkelte til enhver tid gældende regler.

Stk. 2 

 1. Der vælges i første kvartal i lige år 1 tillidsrepræsentant i kommunen hvis antallet af medarbejdere er 5 eller flere. 
 2. Ved opgørelsen af medarbejderantallet er stillingsbetegnelse samt beskæftigelsesgrad uden betydning. 
 3. TR vælges blandt de medlemmer, der er på tjenestedet (Randers Kommune). 
 4. TR skal være medlem af foreningen. 
 5. Der vælges blandt medlemmer med mindst 6 måneders tilknytning til kommunen. 
 6. Medlemsberettigede ikke-medlemmer kan stemme ved valget.

Stk. 3

Valget varsles, så alle stemmeberettigede kan blive bekendt med tid og sted for valget

Stk. 4

Der vælges en suplleant for tillidsrepræsentanten efter samme retningslinier og på samme vilkår som ved valg af TR.

Stk. 5

Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for de ansatte på tjenestestedet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til møde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet. Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige ansatte på tjenestedet har stemt for det på mødet. Vedtages et midtillidsvotum, går mødet straks over til valg af tillidsrepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen.

Stk. 6

Hovedstyrelsen kan udarbejde nærmere retningslinier for valg af TR samt TR ́s virke.

§ 7 Afdelingsbestyrelsen Skolelederne

Randers afdeling ledes af tillidsrepræsentanten for overenskomstområdet. Tillidsrepræsentanten indtræder samtidig som formand. Suppleant for tillidsrepræsentanten indtræder som næstformand. Yderligere vælges et ulige antal bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i lige år.

Stk. 2

Formanden varetager i samarbejde med næstformand og bestyrelse den lokale aftaleret for medlemmer og medlemsberettigede.

Stk. 3

Formanden indtræder som repræsentant til Skoleledernes repræsentantskab (jf. Skoleledernes vedtægter § 5 stk.2.). Næstformanden er suppleant.

Stk. 4

Formanden indtræder i det tværkommunale netværk jfr. §6 i Skoleledernes vedtægter. Næstformanden er suppleant.

Stk. 5.

Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6

Et forslag om mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen forudsætter, at der forinden er blevet stillet og vedtaget et mistillidsvotum til TR jfr. §6, stk. 5. Forslaget kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indklader afdelingsbestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned - juli fraregnet - med nyvalg af afdelingsbestyrelse på dagsordenen. Den nyvalgte bestyrelsen tiltræder straks med den resterende del af den indeværende ordinære valgperiode som funktionsperiode.

§ 8 Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor.

§ 9 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er vedtaget på Skolelederne , Randers afdelings stiftende generalforsamling den 10.03 2009 og træder i kraft 1.april 2009.

Bemærk, at hvis der på et tidspunkt besluttes et lokalt kontingent, skal der på den ordinære generalforsamling jfr. §4, stk. 9, punkt 4 og §6, stk. 1, vælges kasserer, 2 revisorer samt suppleanter til disse. Derudover skal punkterne regnskab og budget optages som hhv punkterne 3 og 4 i §4, stk 9 Dagsorden. Øvrige punkter rykker i samme rækkefølge. Stk. 2 På den årlige generalforsamling fastlægges størrelsen af det lokale kontingent, der opkræves lokalt ud over det centralt fastsatte kontingent.