Referat af generalforsamlingen 7/3 2013 på Morten Børup Skolen

26 medlemmer var mødt

Dagsorden:

1) Valg af dirigent – Henning Madsen blev valgt og erklærede generalforsamlingen lovligt
indvarslet

2) Formandens beretning.

John aflagde mundtlig beretning
bl.a. om

 • det gode samarbejde med fagsekretariatet, og at der nu kommer møde om skoleledernes psykiske arbejdsmiljø
 • bestyrelsens møde med den lokale DLFkreds' bestyrelse
 • Johns og Steens debatindlæg i pressen i januar omkring lærernes arbejdstidsaftale
 • den muligt kommende konflikt mellem KL og DLF – og den lokale lærerforenings opfordring til, at vi meldte ud i forhold til KLs lock out varsel
 • skoleledernes egen overenskomst og om uenighederne blandt landets formænd om, hvad der i den sammenhæng var vigtigt
 • afholdte arrangementer og den store tilslutning til Rebild

Herefter blev beretningen sat til debat. Her blev blandt andet nævnt:

 • ros for at sikre møde om ledernes psykiske arbejdsmiljø
 • ros til John og Steen for rettidigt indlæg om lærernes arbejdstid –
 • men også, at vi ikke her og nu skal udtale os; adspurgt er vores holdning fortsat, at vi håber, parterne vil forhandle sig til en løsning
 • at Steen agter at stille op til valg til foreningens hovedbestyrelse i marts 2014
 • at forholdet til KL også er en vigtig ting, vi bør drøfte lokalt, ligesom vi fortsat ønsker at drøfte tilknytningen til DLF
 • ros for foreningens måde at modtage nye medlemmer på – og ros til foreningens arrangementer

Beretningen blev godkendt

3) Regnskab for 2012

Jørgen gennemgik regnskabet, der udviste et ønsket underskud på godt 4.500 kr. Regnskabet blev godkendt

4) Budget for 2013

Budgettet udviser et underskud på godt 5.000 kr. Det er ønskeligt at nedbringe kassebeholdningen gennem arrangementer for medlemmerne. Der var enighed herom

5) Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat forslag til vedtægtsændringer på to områder – en sproglig ændring, så navnet og hvem der kan være medlemmer kommer i overensstemmelse med hovedforeningen – samt en tilføjelse af den paragraf, der regulerer valget af TR, på hovedforeningens opfordring. Formanden fortalte, at bestyrelsen ikke havde ønsket at lave
ændringen fra sidste år om igen. Ændringen gik ud på at indføre forskudte valg. Dette selv om hovedforeningen har opfordret os til at holde os til foreningens vejledning om, at alle valg sker samme år.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

6) Valg jvfr. §6

- af tre bestyrelsesmedlemmer. Jane Møller, der ikke deltog, havde forud meddelt, at hun ikke ønskede genvalg. Jørgen Fjord Pedersen og Claus Grambo blev genvalgt. Nyvalgt til
bestyrelsen blev Anne Kjeld Pedersen.

- af tre suppleanter. Merete Kristensen, Alma Andersen og Kim Sørensen stillede sig til rådighed og valgtes i nævnte rækkefølge

- to revisorer samt suppleanter for disse. Kim Skjærbæk og Michael Milfeldt blev genvalgt som revisorer. Der var lidt usikkerhed omkring revisorsuppleantposten, men forsamlingen vedtog genvalg
– og ifølge referatet af generalsomsamlingen i 2012 er de genvalgte Henning
Madsen og Hanne Nielsen

7) Eventuelt

Formanden blev rost for sit store arbejde.

Generalforsamlingen afsluttedes dermed efter ca. 50 minutter.

Efter generalforsamlingen fortsattes med medlemsmøde, hvor temaet var, om den nuværende lønstrategi skulle fortsætte – eller afløses af en ny, der sikrede skoleledere på de mindste skoler en højere løn end viceskoleledere på de største skoler. Der var lagt op
til en debat, hvor der skulle gives gode råd til bestyrelsens videre arbejde – ikke til en afstemning.

Forsamlingens gode råd til bestyrelsen:

 • Overvej en tosidet strategi, hvor det ene lag ikke skal presse det andet lag
 • Hæv skolelederne – så viceskolelederne siden kan hæves
 • Vurder, hvilken strategi der samlet set vil give flest lønkroner
 • Undersøg, hvordan de enkelte skoler er organiserede
 • Ledelsestiden tildeles efter størrelse, ikke kompleksitet – og det kompenseres der ikke for i lønnen
 • Hvor forsvinder ledelsestiden fra fx børnehaver hen, når der fusioneres til fx
  landsbyordninger
 • Lærerne på specialskolerne er lønnede, så de "ånder" lederen i nakken

Ref/ Steen