Møde i bestyrelsen d. 13.

Referat bestyrelsesmøde i skolelederforeningen Fredag d. 13. juni 2014 kl. 08.15 – 10.15 på Overlund Skole

1. Siden sidst.

a. MED-systemet – ny organisering. Efter sommerferien overtager TS i skolemed og Ole fortsætter i fællesmed. b. CM og TS møde med Chris. 22.-5. Strukturanalysen – Strukturanalysen er ikke en spareøvelse – der er ikke noget lagt fast på forhånd. TS: Vigtigt at inddrage erfaringer fra andre kommuner som har arbejdet med strukturændringer. Klubberne - det er uhensigtsmæssigt at klubberne har deres egen organisering. c. TS møde med BUPL og Chris vedr. forståelsespapir for pædagogerne. - TS har været til et møde med drøftelse af forståelsespapiret for pædagogerne. Der arbejdes videre. d. Strukturanalysen – status v. Hasse. intet til referat e. Hjemmeside v. Rikke. intet til referat f. Økonomi v. Berit. Det er aftalt med forvaltningen, at foreningen finansierer en del af sommer-afslutningsarrangementet. g. Underskrevne lønaftaler. TS har underskrevet lønaftaler.   h. Henvendelse fra leder – orientering 

2. Fremadrettet: a. Medlemsmøde onsdag d. 2. juli kl. 09.00 – 11.00. i. Sted - Salonen - Golf Hotellet. ii. Indhold. 1. Strukturanalyse. TS giver oplæg omkring strukturanalysen 2. Forståelsespapir. (TR, samarbejde mv) CM præsenterer nedslag i forståelsespapiret. CM og RG planlægger en proces på baggrund af nedslagene.

3. Mandat til det videre arbejde. Forventningsafstemning - efter et travlt forår - Hvad kunne vi ønske os af det fremadrettede samarbejde med forvaltningen? Hvilke forventninger vi har i forhold til det videre arbejde med skolereformen? Hvilke forventninger er der til Bestyrelsens rolle fremadrettet. TS runder af med et perspektiv på efterårets arbejde. iii. Proces. b. Tilmelding. – Er koordineret med forvaltningen. c. Skoleledernes årsmøde i Kbh. ii. Koncept mv. – CM udsender mail til foreningens medlemmer vedr. transport og hoteller. c. TR-kursus – desværre kun for CM og TS. d. Forhandlinger vedr. TR-aftale – afventer. e. Møde med lærerkredsen næste skoleår? – intet til referat f. Møde med DLF og BUPL. – intet til referat

4. Evt.