Møde i bestyrelsen d. 5.

Referat fra bestyrelsesmøde i Skolelederforeningen - Viborg d. 5.-9.-2014

Vedr. henvendelser og bordet rundt:

 •          Der har været en del henvendelser vedr. kravene til de nye elevplaner – Thomas og Christian drøfter med Chris, at vi ønsker at forvaltningen tager initiativ til at få lavet et kommunal udgangspunkt i forhold til elevplaner.
 •          Vedr. problemer med lønudbetalinger.  3 ledere fra skolerne er blevet indkaldt af Susanne Gam til en gruppe, der sammen med løn mfl. kigger på, hvordan vi får styr på, hvordan de nye aftaler skal håndteres.
 •          Der er udfordring i forhold til afvikling af optjent tid - kurser og lign. Det fylder rundt omkring på skolerne. Vigtigt at vi får gjort forvaltningen opmærksom på at der er en reel udfordring her. 
 •          I materialet omkring strukturanalysen er begrebet styrket ledelse nævnt - hvad forstås ved styrket ledelse? – det er vigtigt, at vi får det defineret i dialogprocessen.
 •          Det er et nyt formandsskab, og en ny hovedbestyrelse. Det er tydeligt, at der er sket et generationsskifte.
 •          Det nye formandskab vil gerne sætte en ny retning. Formanden vil gerne være fremme og i dialog i forhold til politikere og andre samarbejdspartner, man vil i det nye formandskab søge mere indflydelse og have lidt mere kant. Man vil hellere komme med meldinger som giver et klart signal.
 •          112 lokalforeninger (ca. 100 deltog)
 •          OK15 info-møder er blevet afholdt rundt omkring i landet.
 •          Vi vil gerne være synlige som bestyrelse – en ide kunne være et indlæg i Stiften - ros til lærerne for det store arbejde med at implementere en ny skolereform -personalearbejdspladser, ledelse, strukturanalyse. Thomas laver et udkast til en kronik. Bestyrelsen læser igennem og kommer med input.
 •          Samarbejde med naboforeningerne. – Vores naboforeninger er meget interesseret i at få sparringsflader. Samarbejde på skolelederforenings niveau. En ide kunne være et stormøde med workshops. Både på kommunalt niveau og på skoleniveau.
 •          De udsagn der er kommet fra mødet d. 2. juni bruges til en dialog med kredsen om TRs rolle.
 •          Sammenskrivning fra mødet sendes ud med referatet.
 •          Til næste medlemsmøde trækkes nogle udsagn ud og anvendes til evaluering af forståelsespapir
 •          Der er 25 deltagere fra Viborg Kommune til Årsmødet - 12 skoler er repræsenteret.
 •          Arrangementet på Golfhotellet kostede 30.000 kr. BUPL betaler 5000 kr. Skolelederforeningen og forvaltningen deler 25.000 kr.
 •          Formandskabet har haft et møde med BUPL og har drøftet samarbejdet. BUPL er på vej rundt på skolerne bl.a. for at høre hvordan pædagogerne tænkes ind i skoledagen.
 •          Der skal laves en opfølgning, sammen med Chris, på den arbejdsmiljøundersøgelse som Karsten Thygesen lavede på et medlemsmøde.

 

Vedr. strukturanalyse:

Tilbagemeld fra TS der har været til formandsmøde i KBH.

Bestyrelsens arbejde:

Opfølgning på medlemsmøde:

Skoleledernes Årsmøde:

Økonomi:

Evt.: