Jammerbugt

Lederløn

Forhåndsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Skoleledernes fælles-repræsentation om klassificering af skoleledere og mellemledere.

Forhåndsaftalen er gældende fra 01.04.10 og er udarbejdet på baggrund af ny lederoverenskomst (50.81) og er baseret på et pointsystem til graduering af kommunens skoler med hensyn til grundløn og funktionsløn.

Pointtallet opgøres som summen af flg.:

  • skolens elevtal, incl. elever i børnehaveklasser, divideret med 5
    - ved afdelingsopdelte skoler/skoler med fælles skoleleder, er det det samlede elevtal, stillinger m.v.
  • antal stillinger (lærere, administrativt, rengøring, teknisk service, pædagogisk personale i SFO/LBO)
  • antal elever på skolen der er visiteret til specialklasseforanstaltninger og to-sprogede foranstaltninger divideret med 4
  • antal elever i SFO/LBO divideret med 10
  • Pointtal opgøres hvert år pr. 1. august.
  • Hvis pointtallet – som gennemsnit over de seneste 3 år – vil medføre, at stillingen henføres til en højere aflønning, sker dette fra 1. august i 3. år af opgørelsesperioden – dog fra år 1, hvis der indføres fælles ledelse.
  • Det er ikke tanken, at et enkelt års udslag skal medføre en regulering.

Skoleledere

På grundlag af det fremkomne pointtal fastsættes grundløn + funktionsløn således:

Fælles skoleledelse

Der tillægges skoleledere 1 løntrin + kr. 5.000 for ledelse af flere skoler.

Mentorordning

Der tillægges skoleledere et årligt beløb på kr. 6.000, når man fungerer som mentor for nyansatte/mindre erfarne skoleledere.
- Der foreligger beskrivelse af ordningen.

 

Specialklasserækker m.m.

 

Der tillægges skoleledere et årligt tillæg på kr. 7.000 når der på skolen er en specialklasserække, modtageklasse eller sprog-/læseklasse.

Lærer til leder

Der tillægges skoleledere et årligt beløb på kr. 6.000, når man fungerer som vejleder for en lærer, der følger uddannelsen "lærer til leder".