Morsø

Vedtægter

Skolelederne, Morsø afdeling.

§1 Navn

 

Navnet er Skolelederne, Morsø afdeling.

Stk. 2
Medlemmer er ledere ansat i Morsø Kommune i h.t. aftaler og overenskomster indgået af DLF/LC.

Stk. 3
Skoleledernes hovedbestyrelse kan derudover beslutte at knytte øvrige medlemmer af Skoleledernes landskreds til afdelingen.

§ 2 Formål

Skolelederne, Morsø afdelings formål er at arbejde for medlemmernes lokale pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Skolelederne, Morsø afdeling varetager den lokale aftaleret for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.

Skolelederne, Morsø afdeling er forum for ledernes lokale interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelsesmæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål – / problemer.

Skolelederne, Morsø afdelings arbejder inden for Skoleledernes vedtægter, som de er fastsat på repræsentantskabsmødet den 18. marts 2009.

§ 3 Økonomi

Skolelederne stiller midler til rådighed for virket i afdelingen jfr. vedtægter for Skolelederne, §5, stk.8

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.

Stk. 3
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.

Stk. 4
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Stk. 5
Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 6
Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt.

Stk. 7
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes.

Stk.8

Endelig dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen

Stk.9

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning – herunder fremlæggelse af regnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Valg jfr. § 7
 • Eventuelt

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved udsendelse af brev med angivelse af dagsorden.

§ 6 Skoleleder-TR

Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at de ansatte under foreningens organisationsområde vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne i kommunen efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende regler.

Stk. 2

 1. Der vælges i første kvartal i lige år 1 tillidsrepræsentant i kommunen hvis antallet af medarbejdere i gruppen er 5 eller flere.
 2. Ved opgørelse af medarbejderantallet er stillingsbetegnelse samt beskæftigelsesgrad uden betydning.
 3. TR vælges blandt de medlemmer der er på tjenestestedet (kommunen).
 4. TR skal være medlem af foreningen.
 5. Der vælges blandt medlemmer med mindst 6 måneders tilknytning til kommunen.
 6. Medlemsberettigede ikke-medlemmer kan stemme ved TR-valget.

Stk. 3
Valget varsles, så alle stemmeberettigede kan blive bekendt med tid og sted for valget.

Stk. 4
Der vælges en suppleant for tillidsrepræsentanten efter samme retningslinier og på samme vilkår som ved valg af TR.

Stk. 5
Et forslag om et mistillidsvotum til en

tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for de ansatte på tjenestestedet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til møde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet.

Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige ansatte på tjenestestedet har stemt for det på mødet.

Vedtages et mistillidsvotum, går mødet straks over til valg af tillidsrepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen.

Stk. 6
Hovedbestyrelsen kan udarbejde nærmere retningslinjer for valg af TR samt TR's virke.

§ 7 Afdelingsbestyrelsen

Skolelederne, Morsø afdeling ledes af tillidsrepræsentanten for overenskomstområdet. Tillidsrepræsentanten indtræder samtidig som formand. Suppleant for tillidsrepræsentanten indtræder som næstformand. Yderligere vælges et bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i ulige år.

Stk. 2
Afdelingsbestyrelsen vælger et aftaleudvalg, der varetager den lokale aftaleret for løn- og ansættelsesvilkår for alle medlemmer og medlemsberettigede. Formanden er medlem af lønudvalget.

Stk. 3
Formanden indtræder som medlem af Skoleledernes repræsentantskab (jf. Skoleledernes vedtægter § 5 stk.3.)

Næstformanden er suppleant.

Stk. 4
Formand/næstformand er afdelingens repræsentant(er) ved de Tværkommunale formandsmøder jfr. §6 i Skoleledernes vedtægter.

Stk. 5
Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Stk. 6
Et forslag om mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen forudsætter, at der forinden er blevet stillet og vedtaget et mistillidsvotum til TR jfr. §6, stk. 5. Forslaget kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt det er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne.

Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder afdelingsbestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned – juli fraregnet – med nyvalg af afdelingsbestyrelse på dagsordenen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den indeværende ordinære valg periode som funktionsperiode.

§ 8 Vedtægtsændringer

Nuværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor.

§ 9 Ikrafttræden

Disse vedtægter er vedtaget på Skolelederne, Morsø afdelings generalforsamling den 11. marts 2009 og træder i kraft 1. april 2009.

Bemærk, at det lokalt kan besluttes at opkræve et lokalt kontingent.

Det skal i så fald besluttes som vedtægtsændring (2/3 flertal) som tilføjelse til § 3

(stk.2, 3 & 4 nedenfor).

Besluttes et lokalt kontingent skal der på den ordinære generalforsamling jfr. § 4, stk.9 punkt 4 og § 7, stk.1 vælges kasserer, 2 revisorer samt suppleanter for disse.

Derudover skal punkterne regnskab og budget optages som hhv punkterne 3 og 4 i §4, stk. 9 Dagsorden. Øvrige punker rykker i samme rækkefølge.

Stk. 2
På den årlige generalforsamling fastlægges størrelsen af det lokale kontingent, der opkræves lokalt ud over det centralt fastsatte kontingent.

Stk. 3
De lokale midler skal anvendes i henhold til vedtægternes § 2 Formål.

Stk. 4
Formand og kasserer kan ikke være samme person. Kassereren indtræder som medlem af bestyrelsen.