Vedtægter for

 

den lokale afdeling af Skolelederne i Næstved.

 

 

§1 Navn

Navnet er Skolelederforeningen, Næstved afdeling.

 

Stk. 2
Medlemmer er ledere ansat i Næstved kommune i h.t. aftaler og overenskomster indgået af DLF/LC.

 

Stk. 3
Skolelederforeningens hovedbestyrelse kan derudover beslutte at knytte øvrige medlemmer af Skolelederforeningens landskreds til afdelingen.

 

§ 2 Formål

Skolelederforeningen i Næstved har til formål at arbejde for medlemmernes lokale pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Skolelederforeningen i Næstved varetager den lokale aftaleret for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.

Skolelederforeningen i Næstved er forum for ledernes lokale interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelsesmæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål – / problemer.

Skolelederforeningen i Næstved arbejder inden for Skolelederforeningens vedtægter, som de er fastsat på ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 9. marts 2011.

 

§ 3 Økonomi

Skolelederforeningen stiller midler til rådighed for virket i afdelingen jfr. vedtægter for Skolelederforeningen.

 

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

 

Stk.2
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.

 

Stk.3
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.

 

Stk.4
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

 

Stk.5
Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Stk.6
Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt.

 

Stk.7
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes.

 

Stk.8
Endelig dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen

 

Stk.9
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

  1. 1.Valg af dirigent.
  2. 2.Formandens beretning.
  3. 3.Indkomne forslag.
  4. 4.Valg jfr. § 6
  5. 5.Eventuelt

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved udsendelse af brev med angivelse af dagsorden.

 

§ 6 Tillidsrepræsentanten

Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at de ansatte under foreningens organisationsområde vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne i kommunen efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende regler.

 

Stk. 2

  1. a)Der vælges i 1. kvartal i lige år 1 tillidsrepræsentant i kommunen.
  2. b)TR skal være medlem af foreningen,
  3. c)Medlemsberettigede ikke-medlemmer kan stemme ved TR-valget.

 

Stk. 3

Valget varsles, så alle stemmeberettigede kan blive bekendt med tid og sted for valget.

 

Stk. 4

Der vælges en suppleant for tillidsrepræsentanten efter samme retningslinier og på samme vilkår som ved valg af TR.

 

 

Stk. 5

Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for de ansatte i kommunen, såfremt en fjerdedel af disse skriftligt indgiver begæring herom til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til møde med punktet på dagsorden og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet.

Vedtages et mistillidsvotum, går mødet straks over til valg af tillidsrepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen.

 

Stk. 6

Hovedbestyrelsen kan udarbejde nærmere retningslinjer for valg af TR samt TR’s virke.

 

§ 7 Afdelingsbestyrelsen

Skolelederforeningen i Næstved ledes af tillidsrepræsentanten for overenskomstområdet. Tillidsrepræsentanten indtræder samtidig som formand. Suppleanten for tillidsrepræsentanten indtræder som næstformand. Yderligere vælges 3 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i lige år.

 

Stk. 2
Formanden varetager i samarbejde med næstformand og bestyrelse den lokale aftaleret for alle medlemmer og medlemsberettigede. Der vælges ligeledes i lige år en revisor og en revisorsuppleant.

 

Stk. 3
Formanden indtræder som medlem af skolelederforeningens repræsentantskab, jf. § 3, a i skolelederforeningens vedtægter. Næstformanden er suppleant

 

Stk. 4
Formanden indtræder i det tværkommunale netværk jf. § 6 i skolelederforeningens vedtægter. Næstformanden er suppleant.

 

Stk. 5
Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler opgaverne.

 

Stk. 6
Et forslag om mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen forudsætter, at der forinden er blevet stillet og vedtaget et mistillidsvotum til TR jf. §6 stk.5. Forslaget kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne.

Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder afdelingsbestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned – juli fraregnet – med nyvalg af afdelingsbestyrelse på dagsordenen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den indeværende ordinære valg periode som funktionsperiode.

 

§ 8 Vedtægtsændringer

Nuværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor.

 

§ 9 Ikrafttræden

Disse vedtægter er vedtaget på Skolelederforeningens generalforsamling i Næstved den 8. marts 2012 og træder i kraft den 1.april i 2012.

 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen på Lille Næstved Skole den 8. marts 2012,

 

 

 

Erik Lagerberg                                                          Poul Jørgensen

Dirigent                                                                       Formand