Roskilde

Vedtægter

 

§ 1 Navn

Navnet er Skolelederforeningen, Roskilde afdeling.

Stk. 2 Medlemsberettiget er enhver, som ifølge Skolelederforeningens vedtægter har ret til at være medlem af afdelingen.

Stk. 3 Skolelederforeningens hovedbestyrelse kan derudover beslutte at knytte øvrige medlemmer af Skolelederforeningens landskreds til afdelingen.

 

§ 2 Formål

Skolelederforeningen, Roskilde afdelings formål er at arbejde for medlemmernes lokale pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Skolelederforeningen, Roskilde afdeling varetager den lokale aftaleret for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.

Skolelederforeningen, Roskilde afdeling er forum for ledernes lokale interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelsesmæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål – / problemer.

Skolelederforeningen, Roskilde afdeling, arbejder inden for Skolelederforeningens vedtægter, som de er fastsat på det ordinære repræsentantskabsmøde 5. januar 2018.

 

§ 3 Økonomi

Skolelederforeningen stiller midler til rådighed for virket i afdelingen jfr. vedtægter for Skolelederforeningen, §6, stk. 8.

 

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.

Stk. 3 Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.

Stk. 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Stk. 5 Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 6 Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt.

Stk. 7 Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes.

Stk. 8 Endelig dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen

Stk. 9 På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Indkomne forslag.
  4. Valg jfr. § 7, stk.1
  5. Evt. valg jævnfør §6, stk. 3 i Skolelederforeningens vedtægter.
  6. Eventuelt

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved udsendelse af brev med angivelse af dagsorden.

 

§ 6 Skoleleder-TR

Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at de ansatte under foreningens organisationsområde vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne i kommunen efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende regler.

Stk. 2 

a) Der vælges i første kvartal i lige år 1 tillidsrepræsentant i kommunen hvis antallet af medarbejdere i gruppen er 5 eller flere.

b) Der kan efter lokal aftale vælges flere tillidsrepræsentanter.

c) Ved opgørelse af medarbejderantallet er stillingsbetegnelse samt beskæftigelsesgrad uden betydning.

d) TR vælges blandt de medlemmer der er på tjenestestedet Roskilde Kommune. 

e) TR skal være medlem af foreningen.

f) Der vælges blandt medlemmer med mindst 6 måneders tilknytning til kommunen.

e) Medlemsberettigede ikke-medlemmer kan stemme ved TR-valget.

Stk. 3 Valget varsles, så alle stemmeberettigede kan blive bekendt med tid og sted for valget.

Stk. 4 Der vælges en suppleant for tillidsrepræsentanten efter samme retningslinjer og på samme vilkår som ved valg af TR.

Stk. 5 Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for de ansatte på tjenestestedet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til møde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet.

Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige ansatte på tjenestestedet har stemt for det på mødet.

Vedtages et mistillidsvotum, går mødet straks over til valg af tillidsrepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen.

Stk. 6 Hovedbestyrelsen kan udarbejde nærmere retningslinjer for valg af TR(er) samt TR’s virke.

 

§ 7 Afdelingsbestyrelsen

Skolelederforeningen, Roskilde afdeling ledes af tillidsrepræsentanten for overenskomstområdet. Tillidsrepræsentanten indtræder samtidig som formand. Tillidsrepræsentanten vælges i lige år.

Stk. 2. Suppleant for tillidsrepræsentanten indtræder som næstformand. Suppleanten vælges i lige år.

Stk. 3. Yderligere vælges ét bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i lige år, og to bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i ulige år.

Bemærkning: Halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år med en valgperiode på to år, og den anden halvdel er på valg i ulige år ligeledes med en valgperiode på to år. Ved opgørelse af halvdelen inkluderes næstformanden, men ikke formanden. Næstformanden vælges dog altid i lige år.

I lige år vælges desuden suppleant for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt i lige år, og tilsvarende vælges der suppleant i ulige år, for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt i ulige år. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, sker dette i den pågældende aftrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 4. Såfremt der efter lokal aftale er valgt flere tillidsrepræsentanter i kommunen vælges der blandt disse på generalforsamlingen en formand for lokalafdelingen samt en næstformand og bestyrelsesmedlemmer. Derudover kan yderligere bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne

Stk. 5. Formanden varetager i samarbejde med næstformand og bestyrelse den lokale aftaleret for alle medlemmer og medlemsberettigede.

Stk. 6. Formanden indtræder som medlem af Skolelederforeningens repræsentantskab (jf. Skolelederforeningens vedtægter 6 5 stk. 3.). Næstformanden er suppleant.

Stk. 7. Såfremt afdelingen har repræsentantskabsmedlemmer ud over formand og næstformand jfr. de centrale vedtægter § 6, stk. 3 vælges yderligere repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter først blandt evt. tillidsrepræsentanter. Herefter kan der om nødvendigt afholdes valg på generalforsamlingen.

Stk. 8. Formand/næstformand er afdelingens repræsentant(er) ved de Tværkommunale formandsmøder jfr. §7 i Skolelederforeningens vedtægter.

Stk. 9. Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 10. Et forslag om mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen forudsætter, at der forinden er blevet stillet og vedtaget et mistillidsvotum til TR(erne) jfr. §6, stk. 5. Forslaget kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt det er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder afdelingsbestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned – juli fraregnet – med nyvalg af afdelingsbestyrelse på dagsordenen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den indeværende ordinære valg periode som funktionsperiode.

 

§ 8 Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor.

§ 9 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er vedtaget på Skolelederforeningen, Roskilde afdelings generalforsamling den 8. marts 2018 og træder i kraft 1. april 2018.

Bemærk, at det lokalt kan besluttes at opkræve et lokalt kontingent.

Det skal i så fald besluttes som vedtægtsændring (2/3 flertal) som tilføjelse til § 3 (stk.2, 3 & 4 nedenfor).

Besluttes et lokalt kontingent skal der på den ordinære generalforsamling jfr. § 4, stk. 9 punkt 4 og § 7, stk. 1 vælges kasserer, 2 revisorer samt suppleanter for disse. Derudover skal punkterne regnskab og budget optages som hhv. punkterne 3 og 4 i §4, stk. 9 Dagsorden. Øvrige punker rykker i samme rækkefølge.

Stk. 2 På den årlige generalforsamling fastlægges størrelsen af det lokale kontingent, der opkræves lokalt ud over det centralt fastsatte kontingent.

Stk. 3 De lokale midler skal anvendes i henhold til vedtægternes § 2 Formål.

Stk. 4 Formand og kasserer kan ikke være samme person. Kassereren indtræder som medlem af bestyrelsen.

 

Roskilde den 8. marts 2018