Forretningsorden

 

for skolelederne, lokalafdeling Sorø.

  1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent.
  2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.
  3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes.
    Repræsentantskabets medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.
  4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig til det enkelte punkt på dagsordenen.
  5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses.
  6. Dirigenten eller 3 repræsentanter kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere.
  7. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning.
  8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeret har kun repræsentantskabets medlemmer. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 1 repræsentant forlanger det.