Billund

Vedtægter

 

 

                             Sdr. Omme d. 26. marts 2014

 

 

Vedtægter for

Skolelederforeningen, Billund afdeling

 

Nuværende vedtægter

 

Vedtægter for Skolelederforeningen, Billund afdeling

 

§1 Navn

 

 

 

Navnet er Skolelederforeningen, Billund kommunes afdeling.

 

 

 

Stk.2

 

Medlemmer er ledere ansat i Billund kommune. i h.t. aftaler og overenskomster indgået af DLF/LC.

 

 

 

Stk.3

 

Skolelederforeningens hovedbestyrelse kan derudover beslutte at knytte øvrige medlemmer af Skolelederforeningens landskreds til afdelingen.

 

 

 

 

 

§ 2 Formål

 

 

 

Skolelederforeningen, Billund afdelings formål er at arbejde for medlemmernes lokale pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

 

Skolelederforeningen, Billund afdeling varetager den lokale aftaleret for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.

 

Skolelederforeningen, Billund afdeling er forum for ledernes lokale interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelsesmæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål – / problemer.

 

Skolelederforeningen, Billund afdeling arbejder inden for Skolelederforeningens vedtægter gældende fra 1.04.2013

 

 

 

§ 3 Økonomi

 

 

 

Skolelederforeningen stiller midler til rådighed for virket i afdelingen jfr. vedtægter for Skolelederforeningen, §5, stk.8

 

 

 

 

 

§ 4 Generalforsamling

 

 

 

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

 

 

 

Stk.2

 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.

 

 

 

Stk.3

 

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.

 

 

 

Stk.4

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

 

 

 

Stk.5

 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 

 

Stk.6

 

Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt.

 

 

 

Stk.7

 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes.

 

 

 

Stk.8

 

Endelig dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen

 

 

 

Stk.9

 

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

 

1.Valg af dirigent.

 

2.Formandens beretning.

 

3.Indkomne forslag.

 

4.Valg jfr. § 7, stk. 1

 

5. Eventuelt

 

 

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved udsendelse af brev med angivelse af dagsorden.

 

 

 

§6 Tillidsrepræsentanten

 

Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at de ansatte under foreningens organisationsområde vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne i kommunen efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende regler.

 

Stk.2

a) Der vælges i første kvartal i lige år 1 tillidsrepræsentant i kommunen hvis antallet af medarbejdere i gruppen er 5 eller flere.

 

b) Ved opgørelse af medarbejderantallet er stillingsbetegnelse samt beskæftigelsesgrad uden betydning.

 

c) TR vælges blandt de medlemmer der er på tjenestestedet (kommunen).

 

d) TR skal være medlem af foreningen.

 

e) Der vælges blandt medlemmer med mindst 6 måneders tilknytning til kommunen.

 

f) Medlemsberettigede ikke-medlemmer kan stemme ved TR-valget.

 

 

Stk.3

Valget varsles, så alle stemmeberettigede kan blive bekendt med tid og sted for valget.

 

 

Stk.4

Der vælges en suppleant for tillidsrepræsentanten efter samme retningslinjer og på samme vilkår som ved valg af TR.

 

Stk.5

Et forslag om et mistillidsvotum til en

tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for de ansatte på tjenestestedet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til møde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet.

Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige ansatte på tjenestestedet har stemt for det på mødet.

 

Vedtages et mistillidsvotum, går mødet straks over til valg af tillidsrepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen.

 

Stk.6

Hovedbestyrelsen kan udarbejde nærmere retningslinjer for valg af TR samt TR’s virke.

 

 

 

§ 7 Afdelingsbestyrelsen

 

 

 

Skolelederforeningen, Billund afdeling ledes af tillidsrepræsentanten for overenskomstområdet. Tillidsrepræsentanten indtræder samtidig som formand. Suppleant for tillidsrepræsentanten indtræder som næstformand.

Yderligere vælges et ulige antal bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i lige år.

 

Der vælges to suppleanter til bestyrelsen.

 

Stk. 2

Formanden varetager i samarbejde med næstformand og bestyrelse den lokale aftaleret for alle medlemmer og medlemsberettigede.

 

Stk. 3

Formanden indtræder som medlem af Skolelederforeningens Repræsentantskab (jf. Skolelederforeningens vedtægter § 6 stk. 3)

Næstformanden er formandens suppleant til Repræsentantskabet.

 

 

Formanden indtræder i det tværkommunale netværk jfr. § 6 i Skolelederforeningens vedtægter.

Næstformanden er suppleant.

 

Stk. 5:

 

Afdelingsbestyrelsen vælger sekretær og regnskabsansvarlige på et konstituerende møde.

 

Stk. 6

 

Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

 

 

 

Stk. 7

 

Et forslag om mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder afdelingsbestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned – juli fraregnet – med nyvalg af afdelingsbestyrelse på dagsordenen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den indeværende ordinære valgperiode som funktionsperiode.

 

Stk.8

 

Hovedbestyrelsen kan udarbejde nærmere retningslinjer for valg af TR samt TR’s virke.

 

 

 

 

§ 8 Vedtægtsændringer

 

 

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor.

 

§ 9 Ikrafttræden

                                                                                                                         Nærværende vedtægter er vedtaget på Skolelederforeningen, Billund afdelings generalforsamling den 24. marts 11 og træder i kraft fra d.d.

 

 

Nedenstående er ikke en del af vedtægterne, men skal vedtages, hvis vi opkræver et lokalt kontingent.

 

Bemærk, at følgende kan besluttes som vedtægtsændring (2/3 flertal). I givet fald vil det skulle skrives ind som tilføjelse til § 3 (stk.2, 3 & 4 nedenfor).

 

Besluttes et lokalt kontingent skal der på den ordinære generalforsamling jfr. § 4, stk.9 punkt 4 og § 6, stk.1 vælges kasserer, 2 revisorer samt suppleanter for disse.

 

Derudover skal punkterne regnskab og budget optages som hhv punkterne 3 og 4 i §4, stk. 9 Dagsorden. Øvrige punker rykker i samme rækkefølge.

 

 

 

Stk.2

 

 

 

På den årlige generalforsamling fastlægges størrelsen af det lokale kontingent, der opkræves lokalt ud over det centralt fastsatte kontingent.

 

 

 

Stk.3

 

De lokale midler skal anvendes i henhold til vedtægternes § 2 Formål.

 

 

 

Stk.4

 

Formand og kasserer kan ikke være samme person. Kassereren indtræder som medlem af bestyrelsen.

 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamling 26. marts 2014