Esbjerg og Fanø

Vedtægter

 

Skolelederne, Esbjerg/Fanø afdeling

 

§ 1 Navn

 

Navnet er Skolelederne, Esbjerg/Fanø afdeling.

Stk.2

Medlemmer er ledere ansat i Esbjerg og Fanø kommuner i h.t. aftaler og overenskomster indgået af DLF/LC.

Stk.3

Skoleledernes hovedbestyrelse kan derudover beslutte at knytte øvrige medlemmer af Skoleledernes landskreds til afdelingen.

§ 2 Formål

Skolelederne i Esbjerg/Fanø afdeling formål er at arbejde for medlemmernes lokale pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Skolelederne i Esbjerg/Fanø afdeling varetager den lokale aftaleret for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.

Skolelederne i Esbjerg/Fanø afdeling er forum for ledernes lokale interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelsesmæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål – / problemer.

Skolelederne i Esbjerg/Fanø afdeling arbejder inden for Skoleledernes vedtægter, som de er fastsat på ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 23.august 2007.

§ 3 Økonomi

Skolelederne stiller midler til rådighed for virket i afdelingen jfr. vedtægter for Skolelederne, §5, stk.6

Stk.2

På den årlige generalforsamling fastlægges størrelsen af det lokale kontingent, der opkræves lokalt ud over det centralt fastsatte kontingent.

Stk.3

De lokale midler skal anvendes i henhold til vedtægternes § 2 Formål.

Stk.4

Formand og kasserer kan ikke være samme person.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

Stk.2

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes ved elektronisk meddelelse (e-mail + vedhæftet fil) til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.

Stk.3

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.

Stk.4

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Stk.5

Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk.6

Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt.

Stk.7

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes.

Stk.8

Endelig dagsorden fremsendes elektronisk (e-mail + vedhæfte fil) til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen

Stk.9

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Regnskab
  • Budget herunder fastsættelse af lokal kontingent
  • Indkomne forslag.
  • Valg jfr. § 6
  • Eventuelt

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved elektronisk meddelelse (e-mail + vedhæftet fil) med angivelse af dagsorden.

§ 6 Afdelingsbestyrelsen

Skolelederne Esbjerg/Fanø afdeling ledes af en formand, næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af og på generalforsamlingen i lige årstal. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2:

Afdelingsbestyrelsen udpeger forhandlingsledere, der varetager den lokale aftaleret for løn - og ansættelsesvilkår for alle medlemmer og medlemsberettigede.

Endvidere vælges suppleanter for disse.

Stk. 3:

Afdelingsbestyrelsen vælger af sin midte 2 repræsentanter til Skoleledernes repræsentantskab (jf. Skoleledernes vedtægter § 5 stk.2.)

Endvidere vælges suppleanter for disse.

Stk. 4

Afdelingsbestyrelsen udpeger en repræsentant, der indtræder i det tværkommunale netværk jfr. § 6 i Skoleledernes vedtægter. Endvidere vælges en suppleant for denne.

Stk. 5

Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Stk. 6

Et forslag om mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder afdelingsbestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned – juli fraregnet – med nyvalg af afdelingsbestyrelse på dagsordenen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den indeværende ordinære valg periode som funktionsperiode.

§ 7 Vedtægtsændringer

Nuværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor.

§ 8 I krafttræden

Disse vedtægter er vedtaget på Skolelederne, Esbjerg/Fanø afdelings stiftende generalforsamling den 9. oktober 2007 og træder i kraft 1.januar 2008. Dog gælder overgangsbestemmelserne i de centrale vedtægter § 13 fra den 23.august 2007.