Generalforsamlinger

2020:

Indkaldelse til generalforsamling

Formandens beretning

Referat 2020

2019:

Indkaldelse til generalforsamling

Formandens beretning

Referat 2019

2018:

Indkaldelse til generalforsamling

Valg:

Anbefalet procedure - forskudte valgperioder

Vejledende vedtægter for lokale foreninger med forskudte valg - 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger 1. april 2010

Formandens beretning

2017:

Indkaldelse til generalforsamling

Formandens beretning

2016:

Indkaldelse til generalforsamling

Referat 2016

Formandens beretning

2015:

Indkaldelse til generalforsamling

Formandens beretning

2014:

Indkaldelse til generalforsmling
Bilag omkring valg

Formandens beretning

Referat 2014


 

 

 

Gamle dage:

Velkomst ved formanden, Oluf J. Hansen

Fremmødte: 31 medlemmer, bestyrelsen inklusive.

Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag - Niels Henning Petersen blev valgt.

Dirigenten takker for valget og ridser "det formelle" op.

Formandens beretning

Beretningen var udsendt før generalforsamlingen og fremlægges derfor ikke mundtligt.

Dirigenten gennemgår beretningen afsnit for afsnit:

Arbejdstidsaftalen – der kan ikke nås at indgå nye aftaler

Nye medlemmer – kommenteres ikke

Haderslev Reformen – det, der er sket siden beretningens tilblivelse, gennemgås senere i dagsordenen

Foreningens arbejde – der falder bemærkninger om, at foreningen bør være mere offensiv i forhold til at undgå de varslede besparelser på ledelse. Desuden fremhævedes fællesoplevelser i lederregi som en styrke – noget vi fortsat bør prioritere højt

Økonomi/regnskab - godkendt

Kort drøftelse.

Formandens beretning godkendt.

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Valg

Ingen valg i ulige år.

Eventuelt

Nyheder v/ formanden:

foreningens forslag til ledelsestid er forhandlet på plads 14/03 2011. Resultatet omdeles, gennemgås og drøftes.

Bestyrelsen opfordres til at genåbne forhandlingen.

krav om/ønske om at forhandle aftrædelsesordninger for leder, der overgår til lærer

problemstillinger vedr. ledere fra lukkede skoler – kan ikke "rykke to trin" ned ansvarsmæssigt

forslag til lønindplacering / kategorisering omdeles og drøftes

der arbejdes fortsat for at forbedre vilkårene for evt. aftrædelsesordninger

vedr. ungeuniverserne – regn med at 11/12 bliver et overgangsår. Alt ser med stor sandsynlighed anderledes ud, når beslutning på området er truffet og ordningen sættes i værk

vi får nye ansættelsesbreve

fra de tværkommunale netværksmøder à planlægger kurser i forandringsledelse

Formanden takker dirigenten og lukker generalforsamlingen.

For referat

Karsten Rudbeck Jessen

Skoleleder

 


 

Generalforsamling for skolelederne i Haderslev Kommune

Tirsdag d. 15. marts kl. 15.15 2011 på Pædagogisk Center

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Indkomne forslag
  • Valg: (der er ikke valg i ulige år)
  • Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Oluf Hansen

NB! Forslag, der ønskes optaget på dagsordenens pkt. 3, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes. (Dvs. d. 5. marts)

Endelig dagorden udsendes senest 5 dage før generalforsamlingen

Beretning 2010

Kære medlemmer.

Dette er den skriftlige beretning. Det er samtidig også den mundtlige beretning, som bliver lagt frem på generalforsamlingen.

Kalenderåret startede med en række møder, hvor man skulle blive enige om en arbejdstidsaftale. Der var en del møder, og selve aftalen blev til dels en afskrift af andre aftaler. Selve intensionen med aftalen er jo som bekendt, en forenkling af administrationen og et opgør med optælling af timer. Optælling har været en stor del af vores administrative hverdag, og vi så frem til den nye aftale. Rundt omkring blev aftalen implementeret på forskellig måde, og de enkelte TR ́er på skolerne havde deres del af opgaven med at fortælle hvordan aftalen skulle tolkes. Generelt synes jeg aftalen er kommet fint fra start – "tvistudvalget" havde kun ganske få opgaver at tage sig af. Så alt i alt kan man sige, at aftalen er kommet godt i gang. Om der skal ske justeringer må vi afvente.

Foreningen, har også andre medlemmer en ledere fra folkeskolen. Disse ledere, har for nogle stykkes vedkommende, været rundt om formanden, for at få afklaret deres ansættelsesforhold. Dette har været særdeles spændende, idet foreningen generelt ikke helt har været gearet til institutioner med interne skoler. Men det er lykkes at få styr på disse medlemmers ansættelse også.

I beretningen kan man ikke komme udenom reformen i Haderslev Kommune. Det har i den grad har været turbulent, grænsende til det absurde. Det er næsten ikke til at fatte, at vi bor i et af de rigeste lande i verden, og alligevel er uhyre fattig på forståelsen af, at et velfærdssamfund koster penge. Der er kørt en politik, hvor pengene har det bedst i borgernes lommer. Dette kan sandelig mærkes i folkeskolen, hvor vi igen og igen skal spare. Denne gang ville lokalpolitikerne spare på en anden måde end man hidtil har praktiseret.

Først lavede man en runde, hvor man skulle komme med idéer til øget kvalitet i folkeskolen. Dernæst åbnede man så posen for besparelser.

Politikerne ville være ansvarlige. Noget vi længe har bedt om fra ledernes side – vi ville gerne have politikerne til at pege på hvor der skulle spares.

Nogle i udvalget blev tændt af den hellige ild og ville lave reformer, mens andre bare sad og sagde ikke et ord. Man bad Capacent, og professor Schulz Jørgensen om at finde de vises sten, og om at komme med et forslag til reform.

Mange så med undren på det der kom ud af deres arbejde – resultatet kunne man bestemt ikke kunne bruge til ret meget. Forvaltningen regnede og regnede og var i lange perioder stærkt optaget. Nogle få politikere drog på charmeoffensiv rundt på skolerne, for at sælge reformtankerne, men mødte stor modstand rundt omkring. Alligevel holdt man stærkt på, at reformen skulle være som først fremlagt. Hurtigt fjernede man de rene børneuniverser og dernæst blødte man op på rene ungeuniverser på 4 matrikler. Det ender forhåbentligt med at de nye fællesskoler alle bliver enhedsskoler.

Uenigheden mellem forvaltningen og politikerne kulminerede her i slutningen af januar med Jens Houmanns opsigelse. Ærgerligt at politikerne ikke stoler på forvaltningen, de vil selv bestemme

på områder, hvor deres kompetencer ikke slår til. Foreningen har gennem hele forløbet været opmærksom og blandet sig i debatten via høringssvar, udtalelser og læserbreve

I forbindelse med besparelserne har der været nogle medlemsmøder. Det første blev holdt med konsulent Carsten Ancher og personalechef Lars Bang, temaet var henholdsvis sikkerhed i ansættelse og hvordan man tackler medarbejdere der " hænger i bremsen".

Senere blev der så holdt et medlemsmøde, hvor temaet udelukkende var konsekvenser af reformen med udpegelser af fællesskoleledere, aftrædelsesordninger og perspektiver for fremtiden. En del ledere har i den forbindelse kontaktet foreningen for at få vejledning og hjælp.

Det er efterhånden 2 år siden vi fik vores selvstændighed fra kredsen, og vi er ved at gøre os synlige. Dette er en proces der tager tid, men efterhånden er vi ved gøre os synlige. Det sker især på baggrund af sagernes tilstand i kommunen – og jeg mener, at der gør en forskel, at vi er kommet på banen som forening. Medlemsmøderne er velbesøgte og især sidste medlemsmøde, hvor vi var godt 40. Det glæder bestyrelsen, at der er opbakning til det lokale arbejde.

En følge af reformen er en fuldkommen omstrukturering af vores skolevæsen, med stor usikkerhed blandt skolelederne til følge. Der skal frem til 2014 spares 5,7 mil. på ledelsesdelen. Dette kan kun ske ved reduktion i antallet af ledere. På baggrund af dette, er foreningen begyndt at sondere hvilke muligheder der findes for at "redde" så mange ledere som muligt. En af mulighederne er aftrædelsesordninger for ældre medarbejdere. Derfor skurrer det i ørerne, når man fra Christiansborg taler om, at man vil gøre alt for at holde de ældre på arbejdsmarkedet. Blandt skolelederne er man i færd med at afskedige ledere.

Vi vil meget gerne bevare de yngre medarbejdere i Haderslev, og give de ældre, der har lyst til at trække sig, en ordentlig behandling via en aftrædelsesordning.

I november havde vi vores tværkommunale ledelsesarrangement på Skarrildhus. De var 70 medlemmer fra det sønderjyske, så arrangementer løber rundt rent økonomisk. Man planlægger et nyt arrangement 23. – 25. november 2011. Denne gang igen i Slesvig Waldschösschen.

Jeg vil meget gerne opfordre jer til at gå på vores hjemmeside.

Henrik Greis Andersen er vores webmaster, og hans hjemmeside fremhæves som en af de bedste blandt kredsene. Vi er vældig stolte og skylder Henrik stor tak for arbejdet.

Aarøsund d. 27.2 2011.

Oluf Hansen

Formand og TR

Indkaldelse:

Referat af generalforsamling d. 15. marts 2011

Beretning 2011

Generalforsamling d. 15. marts 2011

Referat af generalforsamling d. 3. marts 2010

Generalforsamling d. 3. marts ny 2010

Generalforsamling d. 3. marts 2010