Kolding

Vedtægter

Vedtægter for Skolelederforeningen, Kolding afdeling

Gældende fra 1. april 2018

 

§ 1 Navn

Navnet er Skolelederforeningen, Kolding afdeling.

Stk. 2
Medlemsberettiget er enhver, som ifølge Skolelederforeningens centrale vedtægter § 3 stk. 1 og § 4 har ret til at være medlem af foreningen.

Stk. 3
Skolelederforeningens hovedbestyrelse kan derudover beslutte at knytte øvrige medlemmer af Skolelederforeningens landskreds til afdelingen.


§ 2 Formål

Skolelederforeningen, Kolding afdelings formål er at arbejde for medlemmernes lokale pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.
Skolelederforeningen, Kolding afdeling varetager den lokale aftaleret for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.
Skolelederforeningen, Kolding afdeling er forum for ledernes lokale interesser, bl.a. i forhold til generelle løn- og ansættelsesmæssige forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål og udfordringer.
Skolelederforeningen, Kolding afdeling, arbejder inden for Skolelederforeningens vedtægter, som de er fastsat på det ordinære repræsentantskabsmøde 24. marts 2010.


§ 3 Økonomi

Skolelederforeningen stiller midler til rådighed for virket i afdelingen jf. vedtægter for Skolelederforeningen, § 6, stk. 8


§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.

Stk. 3
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen.

Stk. 4
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Stk. 5
Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 6
Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere personer, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved brev eller fuldmagt.

Stk. 7
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes.

Stk. 8
Endelig dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen

Stk. 9
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Indkomne forslag.
4) Valg jævnfør § 7, stk. 1
5) Evt. valg jævnfør § 6, stk. 3 i Skolelederforeningens vedtægter (valg til repræsentantskabet)
6) Eventuelt


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med angivelse af dagsorden.


§ 6 Skoleleder-TR

Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at de ansatte under foreningens organisationsområde vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne i kommunen efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende regler.

Stk. 2
a) Der vælges i første kvartal i lige år 1 tillidsrepræsentant i kommunen hvis antallet af
medarbejdere i gruppen er 5 eller flere.

b) Ved opgørelse af medarbejderantallet er stillingsbetegnelse samt beskæftigelsesgrad uden
betydning.

c) TR vælges blandt de medlemmer der er på tjenestestedet (kommunen).

d) TR skal være medlem af foreningen.

e) Der vælges blandt medlemmer med mindst 6 måneders tilknytning til kommunen.

f) Medlemsberettigede ikke-medlemmer kan stemme ved TR-valget.
Stk. 3
Valget varsles, så alle stemmeberettigede kan blive bekendt med tid og sted for valget.

Stk. 4
Der vælges en suppleant for tillidsrepræsentanten efter samme retningslinjer og på samme vilkår som ved valg af TR.

Stk. 5
Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for de ansatte på tjenestestedet, såfremt 1/4 af disse skriftligt indgiver begæring herom til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens modtagelse til møde med punktet på dagsordenen og til afholdelse mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse, skoleferier fraregnet.
Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige ansatte på tjenestestedet har stemt for det på mødet.

Vedtages et mistillidsvotum, går mødet straks over til valg af tillidsrepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt dagsordenspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at forestå valghandlingen.

Stk. 6
Hovedbestyrelsen kan udarbejde nærmere retningslinjer for valg af TR samt TR’s virke.


§ 7 Afdelingsbestyrelsen

Skolelederforeningen, Kolding afdeling ledes af tillidsrepræsentanten for overenskomst-
området. Tillidsrepræsentanten indtræder samtidig som formand. TR-suppleanten indtræder
som næstformand. Herudover vælges yderligere et ulige antal bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i lige år.
Endvidere vælges 1-3 suppleanter. Vælges der mere end 1 suppleant, prioriteres disse i rækkefølge. Såfremt der i valgperioden bliver behov for, at der skal indtræde flere suppleanter i selve bestyrelsen, end det antal, der er valgt, kan der afholdes suppleringsvalg. Evt. suppleringsvalg afholdes på et fyraftensmøde, som skal være indkaldt med mindst 14 kalenderdages varsel.

Hvis der opkræves lokalt kontingent, skal der foretages valg jf. § 9, stk. 2

Stk. 2
Formanden varetager i samarbejde med næstformand og bestyrelse den lokale aftaleret for alle medlemmer og medlemsberettigede.

Stk. 3
Formanden indtræder som medlem af Skolelederforeningens repræsentantskab jf. Skolelederforeningens vedtægter § 6, stk. 3. Næstformanden er suppleant.
Stk. 4
Formand/næstformand er afdelingens repræsentant(er) ved de Tværkommunale formandsmøder jf. § 6 i Skolelederforeningens vedtægter.

Stk. 5
Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 


Stk. 6
Et forslag om mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen forudsætter, at der forinden er blevet stillet og vedtaget et mistillidsvotum til TR jf. § 6, stk. 5. Forslaget kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, såfremt det er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne.
Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder afdelingsbestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned – juli fraregnet – med nyvalg af afdelingsbestyrelse på dagsordenen. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den indeværende ordinære valgperiode som funktionsperiode.


§ 8 Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer herfor.

§ 9 Ikrafttræden
Nærværende vedtægter er vedtaget på Skolelederforeningen, Kolding afdelings generalforsamling den 23. februar 2018 og træder i kraft den 1. april 2018.
Stk. 2
Det kan lokalt besluttes at opkræve lokalt kontingent. Det skal i så fald besluttes som vedtægtsændring (2/3 flertal) og tilføjes § 3 med stk. 2, 3 og 4 nedenfor.
Besluttes et lokalt kontingent skal der på den ordinære generalforsamling jf. § 4, stk. 9 punkt 4 og § 7, stk. 1 vælges kasserer, 2 revisorer samt suppleanter for disse.
Derudover skal punkterne regnskab og budget optages som hhv. punkterne 3 og 4 i § 4, stk. 9, og de øvrige punkter rykkes i samme rækkefølge.

Hvis det besluttes at opkræve lokalt kontingent, skal nedenstående tilføjes § 3:

Stk. 2
På den årlige generalforsamling fastlægges størrelsen af det lokale kontingent, der opkræves lokalt ud over det centralt fastsatte kontingent.

Stk. 3
De lokale midler skal anvendes i henhold til vedtægternes § 2 Formål.

Stk. 4
Formand og kasserer kan ikke være samme person. Kassereren indtræder som medlem af bestyrelsen.