Middelfart

Vedtægter

 

 

§1 Navn

 

Navnet er Skolelederforeningen, Middelfart afdeling.

 

Stk.2

Medlemsberettiget er enhver, som ifølge Skolelederforeningens

vedtægter har ret til at være medlem af afdelingen.

 

Stk.3

Skolelederforeningens hovedbestyrelse kan derudover beslutte

at knytte øvrige medlemmer af Skolelederforeningens landskreds

til afdelingen.

 

 

§ 2 Formål

 

Skolelederforeningen, Middelfart afdelings formål er at arbejde for

medlemmernes lokale pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Skolelederforeningen, Middelfart afdeling varetager den lokale

aftaleret for medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.

Skolelederforeningen, Middelfart afdeling er forum for ledernes

lokale interesser, bl.a. i forhold til generelle løn og ansættelsesmæssige

forhold, samt i forbindelse med specifikke lederspørgsmål – / problemer.

Skolelederforeningen, Middelfart afdeling, arbejder inden for

Skolelederforeningens vedtægter, som de er fastsat på det ordinære

repræsentantskabsmøde 24.marts 2010.

 

§ 3 Økonomi

 

Skolelederforeningen stiller midler til rådighed for virket i afdelingen

jfr. vedtægter for Skolelederforeningen, §5, stk.8

 

§ 4 Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

 

Stk.2

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i årets første kvartal og

indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 4 ugers

varsel. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for

indsendelse af punkter til den endelig dagsorden.

 

Stk.3

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er

optaget på dagsordenen.

 

Stk.4

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

 

Stk.5

Beslutninger træffes ved simpelt flertal med undtagelse af

vedtægtsændringer, der kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Stk.6

Skriftlig afstemning holdes, såfremt der fremsættes begæring herom.

Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet

flere personer, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved

brev eller fuldmagt.

 

Stk.7

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt

hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen holdes.

 

Stk.8

Endelig dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 5 dage før

generalforsamlingen

 

Stk.9

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter

optages:

  1. 1)Valg af dirigent.
  2. 2)Formandens beretning.
  3. 3)Indkomne forslag.
  4. 4)Valg jfr. § 7, stk.1
  5. 5)Evt. valg jævnfør §5, stk. 3 i Skolelederforeningens vedtægter.
  6. 6)Eventuelt

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det

ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det

og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal

generalforsamlingen holdes senest 1 måned (juli fraregnet) efter, at

begæringen er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med

mindst 5 dages varsel ved udsendelse af brev med angivelse af

dagsorden.

 

§6 Skoleleder-TR

Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at de ansatte under foreningens

organisationsområde vælger en tillidsrepræsentant og en suppleant for

denne blandt medlemmerne i kommunen efter bestemmelserne i de til

enhver tid gældende regler.

 

Stk.2

a) Der vælges i første kvartal i lige år 1 tillidsrepræsentant i kommunen

hvis antallet af medarbejdere i gruppen er 5 eller flere.

 

b) Der kan efter lokal aftale vælges flere tillidsrepræsentanter.

 

c) Ved opgørelse af medarbejderantallet er stillingsbetegnelse samt

beskæftigelsesgrad uden betydning.

 

d) TR vælges blandt de medlemmer der er på tjenestestedet

(kommunen / distriktet).

 

e) TR skal være medlem af foreningen.

 

f) Der vælges blandt medlemmer med mindst 6 måneders tilknytning til

kommunen.

 

g) Medlemsberettigede ikke-medlemmer kan stemme ved TR-valget.

 

Stk.3

Valget varsles, så alle stemmeberettigede kan blive bekendt med tid

og sted for valget.

 

Stk.4

Der vælges en suppleant for tillidsrepræsentanten efter samme

retningslinier og på samme vilkår som ved valg af TR.

 

Stk.5

Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant kan behandles

på et møde for de ansatte på tjenestestedet, såfremt 1/4 af disse

skriftligt indgiver begæring herom til tillidsrepræsentanten.

Tillidsrepræsentanten indkalder senest 4 dage efter begæringens

modtagelse til møde med punktet på dagsordenen og til afholdelse

mindst 14 dage og højst 21 dage efter begæringens modtagelse,

skoleferier fraregnet.

Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere

end halvdelen af samtlige ansatte på tjenestestedet har stemt for det

på mødet.

 

Vedtages et mistillidsvotum, går mødet straks over til valg af

tillidsrepræsentant, hvilket derfor skal være optaget som et eventuelt

dagsordenspunkt. Mødet vælger en mødeleder til at forestå

valghandlingen.

 

Stk.6

 

Hovedbestyrelsen kan udarbejde nærmere retningslinjer for valg af

TR(er) samt TR’s virke.

 

 

 

§ 7 Afdelingsbestyrelsen

 

Stk.1

Skolelederforeningen, Middelfart afdeling ledes af tillidsrepræsentanten

for overenskomstområdet. Tillidsrepræsentanten indtræder samtidig

som formand. Suppleant for tillidsrepræsentanten indtræder som

næstformand. Yderligere vælges tre bestyrelsesmedlemmer på

generalforsamlingen i lige år. Afdelingsbestyrelsen vælger ligeledes en

kasserer blandt de sidstnævnte fire medlemmer.

 

Stk.2

Såfremt der efter lokal aftale er valgt flere tillidsrepræsentanter i

kommunen vælges der blandt disse på generalforsamlingen en formand

for lokalafdelingen samt en næstformand og bestyrelsesmedlemmer.

Derudover kan yderligere bestyrelsesmedlemmer vælges blandt

medlemmerne.

 

Stk. 3:

Formanden varetager i samarbejde med næstformand og bestyrelse

den lokale aftaleret for alle medlemmer og medlemsberettigede.

 

Stk.4:

Formanden indtræder som medlem af Skolelederforeningens

repræsentantskab (jf. Skolelederforeningens vedtægter § 5 stk.3.)

Næstformanden er suppleant.

 

Stk.5

Såfremt afdelingen har repræsentantskabsmedlemmer ud over formand

og næstformand jfr. de centrale vedtægter § 5, stk.3 vælges yderligere repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter først blandt evt.

tillidsrepræsentanter. Herefter kan der om nødvendigt afholdes valg

på generalforsamlingen.

 

Stk.6

Formand/næstformand er afdelingens repræsentant(-er) ved de

Tværkommunale formandsmøder jfr. §6 i Skolelederforeningens

vedtægter.

 

Stk. 7

Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

 

Stk. 8

Et forslag om mistillidsvotum til afdelingsbestyrelsen forudsætter, at

der forinden er blevet stillet og vedtaget et mistillidsvotum til TR(erne)

 jfr. §6, stk. 5. Forslaget kan behandles på en lovlig indkaldt

generalforsamling, såfremt det er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne.

Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder afdelingsbestyrelsen

til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned – juli

fraregnet – med nyvalg af afdelingsbestyrelse på dagsordenen. Den

nyvalgte bestyrelse tiltræder straks med den resterende del af den

indeværende ordinære valgperiode som funktionsperiode.

 

 

§ 8 Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget

på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den for ordinær

generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af

samtlige afgivne stemmer herfor.

§ 9 Ikrafttræden                                                                                                                         Nærværende vedtægter er vedtaget på Skolelederforeningen, Middelfart

afdelings generalforsamling den 5/3-2012 og træder i kraft 1/4-2012. 

 

Bemærk, at det lokalt kan besluttes at opkræve et lokalt kontingent.

Det skal i så fald besluttes som vedtægtsændring (2/3 flertal) som

tilføjelse til § 3

(stk.2, 3 & 4 nedenfor).

Besluttes et lokalt kontingent skal der på den ordinære generalforsamling

 jfr. § 4, stk.9 punkt 4 og § 7, stk.1 vælges kasserer, 2 revisorer samt

suppleanter for disse.

Derudover skal punkterne regnskab og budget optages som hhv

punkterne 3 og 4 i §4, stk. 9 Dagsorden. Øvrige punker rykker i samme

rækkefølge.

 

Stk.2

 

På den årlige generalforsamling fastlægges størrelsen af det lokale

kontingent, der opkræves lokalt ud over det centralt fastsatte kontingent.

 

Stk.3

De lokale midler skal anvendes i henhold til vedtægternes § 2 Formål.

 

Stk.4

Formand og kasserer kan ikke være samme person. Kassereren indtræder

som medlem af bestyrelsen.