Odense Skolelederforening

Vedtægter

 

§ 1

Medlemmer af fraktion 3 i Odense Kommune inden for Odense Lærerforenings (DLF-kreds 82) område udgør et lokalt ledernetværk.

§ 2

Optagelse og udmeldelse

Som medlem skal optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10 B har ret til medlemskab af et ledernetværk.

§ 3

Økonomi

Den lokale kreds af Danmarks Lærerforening stiller økonomi til rådighed for Odense Lederforening jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10 B, stk. 2.

§ 4

Myndighed

Generalforsamlingen er Odense Lederforenings øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets 1. kvartal jf. de af hovedstyrelsen fastsatte retningslinier, som udsendes forud for valget.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Ved indkaldelsen angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden.

Endelig dagsorden fremsendes til hvert enkelt medlem senest 5 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. Beslutninger træffes ved almindelig flertal, jf. dog § 10.

Alle valg foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte retningslinier, som udsendes forud for valget.

Skriftlig afstemning, når mindst 10 % af de tilstedeværende kræver det.

Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev.

§ 5

Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

 1. Valg af dirigent
  2. Forretningsorden
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Valg jf. § 6
  7. Eventuelt

§ 6

Odense Lederforenings bestyrelse

Odense Lederforenings bestyrelse består af 7 medlemmer.

Odense Lederforenings bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling i lige årstal for 2 år ad gangen. Der vælges en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter.

Der vælges en revisor på den ordinære generalforsamling i lige årstal for to år ad gangen.

Desuden vælges en suppleant.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Odense Lederforenings bestyrelse finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af Odense Lederforenings medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom og samtidig indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er modtaget.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

§ 8

Mistillidsvotum

Et forslag til mistillidsvotum til Odense Lederforenings bestyrelse kan behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen og bekendtgjort sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder Odense Lederforenings bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 1 måned, skoleferier fraregnet, med nyvalg af Odense Lederforenings bestyrelse på dagsordenen. Den således nyvalgte bestyrelse for Odense Lederforening tiltræder straks med den resterende del af den indeværende ordinære valgperiode som sin funktionsperiode.

Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnte på en ekstraordinær generalforsamling to måneder eller mindre før den af hovedstyrelsen fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg dog hertil.

§ 9

Konstitution

Odense Lederforenings bestyrelse konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Odense Lederforenings bestyrelse kan efter behov også konstituere sig med en kasserer.

Odense Lederforenings bestyrelse er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt og mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 10

Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en ordinær generalforsamling, eller når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med samme varsel som en ordinær generalforsamling.

Ændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2006 og træder i kraft straks.