Aflyst: Kursus: Gør din skole bedre til at arbejde med inkluderende fællesskaber - Elever i vanskeligheder og god skoleledelse


AFLYST: Næste kursus planlagt til afholdelse 31. januar-1. februar 2022 er beklageligvis aflyst grundet covid-19 situationen.

Er du tilmeldt kurset, har du fået direkte besked om aflysningen via mail. Hvis du ikke har modtaget beskeden, bedes du kontakte os på telefon: 70 25 10 08

Et stærkt stigende antal elever med specialpædagogisk behov er en realitet på mange skoler.

Samtidig skal skoleledelsen tage hensyn til besparelser og effektiviseringer, hvilket betyder, at man som skoleledelse bevæger sig i et krydspres og modsatrettede interesser. Udvidelse af de pædagogiske opgaver, nye typer af elevproblemstillinger - samt spredningen af de faglige undervisningskompetencer inden for det specialiserede område - bidrager til kompleksiteten. Krav fra forældre, psykiatri, foreninger m.fl. er ofte et vilkår, ligesom der er krav fra forældre og elever i almenområdet om ro og plads til fordybelse i undervisningen og mere homogene elevgrupper. Det kan give følelsen af utilstrækkelighed i opgaveløsningen, og opleves som en meget konfliktfyldt hverdag.

Kort kursusbeskrivelse:

I løbet af kurset vil du få identificeret og belyst de områder, som skoleledelsen og skolen skal arbejde med for at sætte rammerne for den pædagogiske hverdag og for arbejdet med elever i vanskeligheder. Kurset afdækker kompleksiteten i opgaven samt de faktorer, der gør sig gældende for at lykkes med at inkludere elever i vanskeligheder. Emnerne er myndighedsrollen og den professionelle sagsopbygning, den pædagogiske platform og struktur der understøtter, organisationsudvikling i et bredere perspektiv, selvledelse samt samarbejde med kommunen. I løbet af kurset vil der også være fokus på de elever, der ikke kan inkluderes i almenområdet, og som skal visiteres til specialundervisning. 
 
Nedenstående er et forsøg på at give et nærmere indblik i programmet således at den enkelte deltager får et realistisk billede af hvad kurset indeholder:
 
Der er mange vinkler og perspektiver på inklusionsområdet. Kurset vil forsøge at dække udvalgte områder med indlæg og gruppedrøftelser som primært skaber inspiration. Kursusdeltagerne skal være indstillet på at høre indlæg og indgå i drøftelser om f.eks. myndighedsrollen, afgørelser og økonomi selv om ikke alle områder optager en i dagligdagen. På samme måde skal deltagerne også høre oplæg og indgå i drøftelser om f.eks. pædagogiske tiltag, kulturudvikling udvikling af ledelsesfaglighed i almenområdet.   
 

Kurset veksler mellem oplæg, erfaringsudveksling i grupper med inddragelse af aktuelle problemstillinger fra dagligdagen hvor deltagernes egen viden om området bliver sat i spil og drøftet. Kursusdeltagerne skal derfor i vid udstrækning være indstillet på at indgå i gruppedrøftelser og videndele samt blive inspireret og udfordret på egen og skolens praksis. Vi vil søge at danne grupper på tværs af skoler og kommuner og hvor interessefællesskabet inden for delområderne af inklusion er størst. Dette sker ud fra de medsendte oplysninger ved tilmeldingen.

LÆS DET FORELØBIGE PROGRAM

Målgruppe:
Kurset henvender sig til medlemmer af Skolelederforeningen, som ønsker nærmere indsigt i inklusionsområdet og elever i vanskeligheder, herunder handlemuligheder. Kurset er for øverste skoleledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere med et organisatorisk og pædagogisk sigte.   

Tid: 
Sted: 
Pris: 

OBS! Forventeligt vil vi afkræve fuld pris ved afmelding senere end 30 dage før kurset.