Pensionistafdeling

Pensionist i Skolelederforeningen


Pensionerede ledere kan i henhold til Skolelederforeningens vedtægters § 4 vælge at blive i det kollegiale fællesskab og blive en del af den lokale pensionistgruppe.

§ 4 Pensionister

Stk.1 Medlemmer, der overgår til pension eller efterløn, og som fortsat ønsker et organisatorisk tilhørsforhold til Skolelederforeningen, overføres til Skolelederforeningens pensionistgruppe i bopælskommunen eller i den kommune, hvor man sidst var aktiv skoleleder.

Stk.2 Ret til medlemskab forudsætter medlemskab af Danmarks Lærerforenings fraktion 4.

Stk. 3 Medlemmer af pensionistafdelingen tilsendes Skolelederforeningens udgivelser.

Stk. 4 Medlemmerne af pensionistgruppen danner selv lokale aktivitetsgrupper i kommunen/på tværs af kommuner.

Stk. 5 Hovedbestyrelsen udarbejder nærmere retningslinjer for medfinansiering af særlige aktiviteter for pensionistergrupper lokalt.

Stk. 6 Medlemmer, jf. § 4, stk. 1, er ikke valgbare og har ikke stemmeret i henhold til §6


Hvordan får I startet en pensionistafdeling?

Initiativet udgår fra den lokale formand, måske på foranledning af en henvendelse fra en eller flere pensionister.

Der arrangeres et stiftende møde, hvortil alle pensionerede tidligere medlemmer inviteres.

Det anbefales at vedtage en forretningsorden, der fx kan tage udgangspunkt i nedenstående:

0. Der skal altid vælges en kontaktperson til foreningen centralt, med mindre man konstituerer sig med formand, kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer. I så fald er formanden kontaktperson.

1.a. Gruppen kan på et medlemsmøde vælge at konstituere sig med formand, kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer.

1 b. Formanden varetager funktionen som kontaktperson jfr. 0.

1 c. Valg finder sted efter de samme retningslinjer og principper, som Skolelederforeningen anvender i de lokale afdelinger for erhvervsaktive medlemmer.

1 d. Alle valg skal finde sted på et medlemsmøde hvert andet år i 1.kvartal i lige år.

2. Formand/næstformand drager omsorg for, at medlemmerne indkaldes til møde min. 4 gange / år3.a Der skal udpeges en ansvarlig for forvaltning af indsamlede økonomiske midler.

3 b. Der skal for alle aktiviteter fremlægges regnskab umiddelbart efter aktiviteten.
Afdelingen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden for mødeafvikling etc.


Økonomi

Medlemskab af pensionistafdelingen koster 375 kr. per kvartal.

Inkluderet i prisen er foreningens blad Plenum samt Folkeskolen. Derudover bevarer man de fordele, man havde som aktivt medlem, fx frivillig gruppelivsordning, Forbrugsforeningen, adgang til leje af DLF's sommerhuse etc.

Derudover forhåbentlig en masse arrangementer og hyggeligt kollegialt samvær.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at når medlemstallet når et niveau, hvor der er økonomisk basis for at etablere en "fond", som pensionistafdelingerne kan søge tilskud fra, vil man justere kontingentet i opadgående retning, samt udarbejde yderlige retningslinjer for medfinansiering af særlige aktiviteter for pensionistgrupper lokalt.

Indtil da, vil alle aktiviteter skulle finansieres af pensionistgrupperne selv.

Såfremt der er tale om brugerbetaling, skal der aflægges regnskab på førstkommende medlemsmøde i afdelingen, herunder tages stilling til evt. over-underskud.


Samarbejdspartnere

Der kan i et vist omfang trækkes på foreningens konsulenter og politisk valgte, også som oplægsholdere til et møde.

Den lokale pensionistgruppe kan (selvfølgelig) tage kontakt til nabokommunerne for at etablere samarbejde om et større arrangement.