Start en pensionistafdeling

Hvordan får I startet en pensionistafdeling?

Initiativet udgår fra den lokale formand, måske på foranledning af en henvendelse fra en eller flere pensionister.

Der arrangeres et stiftende møde, hvortil alle pensionerede tidligere medlemmer inviteres.

Det anbefales at vedtage en forretningsorden, der fx kan tage udgangspunkt i nedenstående:

0. Der skal altid vælges en kontaktperson til foreningen centralt, med mindre man konstituerer sig med formand, kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer. I så fald er formanden kontaktperson.

1.a. Gruppen kan på et medlemsmøde vælge at konstituere sig med formand, kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer.

1 b. Formanden varetager funktionen som kontaktperson jfr. 0.

1 c. Valg finder sted efter de samme retningslinjer og principper, som Skolelederforeningen anvender i de lokale afdelinger for erhvervsaktive medlemmer.

1 d. Alle valg skal finde sted på et medlemsmøde hvert andet år i 1.kvartal i lige år.

2. Formand/næstformand drager omsorg for, at medlemmerne indkaldes til møde min. 4 gange / år3.a Der skal udpeges en ansvarlig for forvaltning af indsamlede økonomiske midler.

3 b. Der skal for alle aktiviteter fremlægges regnskab umiddelbart efter aktiviteten.
Afdelingen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden for mødeafvikling etc.