Afsked

Når du selv siger op


Din opsigelse skal være skriftlig, da det er vanskeligt at bevise, at du har sagt din stilling op, hvis du gør det mundtligt. Kravet om at en opsigelse skal være skriftlig er ikke et gyldighedskrav, men et bevisbyrdekrav. Det betyder, at du har en bevisbyrde, hvis du påstår, at du mundtligt har opsagt din stilling, og din arbejdsgiver ikke har opfattet det som en opsigelse.

Hvis arbejdsgiver omvendt påstår, at du mundtligt har opsagt din stilling, er det ham, der skal bevise, at du har sagt op.

Dit opsigelsesvarsel afhænger af om du er tjenestemand eller overenskomstansat.

Tjenestemandens opsigelsesvarsel

En tjenestemand skal sige sin stilling op med tre måneders varsel. Er tjenestemanden ansat på prøve er opsigelsesvarslet inden for de første 6 måneder 14 dage til udgangen af en måned, I resten af prøveperioden er opsigelsesvarslet 1 måned til udgangen af en måned.

Den overenskomstansattes opsigelsesvarsel

En ansat efter Lederoverenskomsten skal sige sin stilling op med en måneds varsel til en måneds udgang.

Overenskomstansatte med aftalt prøvetid kan selv sige op til fratræden med dags varsel indenfor de første tre måneder af ansættelsen eller ved et aftalt gensidigt opsigelsesvarsel med 14 dages varsel.

Fratræden med prøvetidsvarslet må ske inden udløbet af de 3 måneder, men opsigelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt på måneden til ophør 14 dage efter.

Opsigelsen skal være kommet frem inden arbejdstids ophør.

Ved tidsbegrænsede ansættelser udløber ansættelsesforholdet uden yderligere varsel ved udløbet af den periode, der er anført i ansættelsesbrevet.


Når din arbejdsgiver siger dig op


Som offentlig ansat har du krav på at blive partshørt forud for en afgørelse om afsked. Du har også krav på en skriftlig begrundelse for afskedigelsen.

I forbindelse med en afsked skal LC-Lederforum som organisation underrettes og have mulighed for at udtale sig inden for en frist på mindst tre uger. For prøveansatte gælder kun en frist på 2 uger.

Når udtalelserne fra den ansatte og LC-Lederforum (som udtaler sig på vegne af Lærernes Centralorganisation) foreligger, eller når høringsfasen er udløbet, kan ansættelsesmyndigheden eventuelt beslutte afskedigelse med gældende varsel.

Afskedigelse af tjenestemænd

Tjenestemænd kan afskediges enten disciplinært eller diskretionært.

Tjenestemænd kan afskediges diskretionært med tre måneders varsel til udgangen af en måned. Ved en disciplinær afskedigelse kan opsigelsesvarslet være kortere end tre måneder.

En prøveansat tjenestemand kan arbejdsgiveren afskedige med 14 dages varsel, hvis ansættelsen ikke kommer til at vare mere end 6 måneder.(Dog gælder der et opsigelsesvarsel på 1 måned for tjenestemænd ansat i København Kommune). Afgørelse om opsigelse skal afgives sådan, at opsigelsesvarslet kan ligge inden udløbet af de 6 måneder.

Andre tjenestemænd kan arbejdsgiveren afskedige med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Undtagelsesvis kan en tjenestemand afskediges med kortere varsel. Det kan ske, hvis tjenestemanden – med tjenestemandsreglernes ord – er uskikket til at forblive i stillingen. Det kan være fordi man er dømt for noget strafbart eller har begået meget alvorlige tjenesteforseelser.

Arbejdsgiveren skal også høre LC- Lederforum, før der bliver truffet afgørelse om en afskedigelse. For tjenestemænd er dette sikret i Tjenestemandsloven/Tjenestemandsregulativet. For overenskomstansatte er det sikret i Lederoverenskomsten. I praksis er det

Skolelederforeningen/LC-Lederforum som udtaler sig og/eller forhandler sagen.

LV-Lederforum skal have en frist på mindst 3 uger til at udtale sig eller forhandle med arbejdsgiveren. For prøveansatte kan der kun kræves 2 ugers frist.

Disciplinær afskedigelse: Her vurderer arbejdsgiveren, at afskedigelsen er nødvendig, fordi tjenestemanden har begået en tjenstlig forseelse. Så skal procedurerne i tjenestemandsregulativet om blandt andet tjenstligt forhør, hvis ikke forholdet er domfæstet, følges.

Der er ved afskedigelse af disciplinære grunde ikke hjemmel til at udbetale tjenestemanden aktuel egenpension, men pensionen bliver opsat, hvis kriteriet for dette ellers opfyldes.

Diskretionær afskedigelse: Her hviler afskedigelsen på et samlet skøn og følger procedurer, du kan finde i tjenestemandsregulativet kombineret med de forvaltningsretlige regler. Det kan for eksempel være, at tjenestemanden ikke evner eller magter at udføre tjenesten tilfredsstillende, eller at der er problemer i samarbejdet på arbejdsstedet.

Det er karakteristisk ved diskretionær afskedigelse, at tjenestemanden ikke er skyld i den situation, der fører til afskedigelsen. Derfor er en diskretionær afsked altid med aktuel egenpension, hvis tjenestemanden har optjent mere end 10 pensionsår.

Afskedigelse af overenskomstansatte

Som udgangspunkt kan afskedigelse af en overenskomstansat ske med følgende varsler:

  • Prøvetid: 14 dages opsigelsesvarsel.
  • Under 6 måneders ansættelsestid: 1 måneds opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal være kommet frem inden udgangen af den 5. ansættelsesmåned.
  • Ansættelsestid på 6 måneder til 3 år: 3 måneders opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal være kommet frem inden udgangen af 2 år og 9 måneders ansættelse.
  • Ansættelsestid på 3-6 år: 4 måneders opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal være kommet frem inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse.
  • Ansættelsestid på 6-9 år: 5 måneders opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal være kommet frem inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse.
  • Ansættelse på over 9 år: 6 måneders opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal være kommet frem efter 8 år og 7 måneders ansættelse.

Hvis den overenskomstansatte afskediges efter en langvarig ansættelse, så har den overenskomstansatte efter funktionærlovens § 2a (gældende for afskedigelser efter 1. februar 2015) ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis ansættelsen har varet i mindst 12 år. Godtgørelsen er på 1 måneds løn. Har ansættelsen varet i mindst 17 år, så er godtgørelsen på 3 måneders løn. Man har krav på godtgørelsen, uanset om man overgår til ny beskæftigelse, bliver ledig eller går på pension.

Er opsigelsen saglig?

Er opsigelsen ikke rimeligt begrundet i den ansatte eller institutionens forhold, så kan LC-Lederforum/ Skolelederforeningen anmode om en forhandling.

Skolelederforeningen bør altid kontaktes, når der er risiko for afsked.

De fleste sager om opsigelsens saglighed afsluttes ved at der indgås en aftale, idet dette oftest er i begge parters interesse. Det er meget få sager, som afgøres ved Afskedigelsesnævnet.

Skolelederforeningen har udarbejdet to hæfter med titlerne "Er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget" og "Er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget". Disse kan være en vejledning for vores medlemmer i forhold til de tanker de gør sig, når deres ansættelsesforhold er truet.

Læs mere her: 

Arbejdsgivers sanktionsmuligheder

Stillingsnedlæggelse