Stillingsnedlæggelser


I forbindelse med indførelse af nye skolestrukturer eller ved arbejdsmangel, kan arbejdsgiver vælge at afskedige ledere. Arbejdsgiveren skal dog forinden undersøge, om der er mulighed for at overflytte lederen til en anden skole i kommunen eller regionen.

Ved afskedigelse på grund af ny skolestruktur / arbejdsmangel har arbejdsgiveren pligt til at begrunde afskedigelsen.

For det første skal arbejdsgiveren sagligt begrunde, hvorfor det er nødvendigt at afskedige. Det skal på høringstidspunktet være en realitet, at antallet af ledere skal reduceres.

For det andet har lederen og LC-Lederforum krav på at vide, hvilke hovedhensyn der har været lagt til grund for det skøn, som bevirker, at det netop er den pågældende leder, arbejdsgiveren vil afskedige.

 

Specielt for tjenestemænd


Hvis en tjenestemand bliver afskediget på grund af stillingsnedlæggelse, og tjenestemanden ikke bliver tilbudt en anden passende stilling, har pågældende ret til rådighedsløn, medmindre der efter andre regler ikke ydes rådighedsløn. Det betyder, at den hidtidige løn bevares i 3 år.

EU-domstolen har ved dom af 26.september 2013 fastslået, at det er i strid med EU´s beskæftigelsesdirektiv, at tjenestemænd, som har nået folkepensionsalderen, automatisk udelukkes fra rådighedsløn, sådan som det fremgår af Tjenestemandsregulativets af 2008 § 30, stk.4, nr.2 og Tjenestemandslovens § 32 stk.4, nr.2.

På den baggrund er KL og Moderniseringsstyrelsen enige om, at de nævnte regler ikke længere har virkning og at en tjenestemand, som har opnået folkepensionsalderen derfor er berettiget til rådighedsløn på samme måde som andre tjenestemænd, hvis der sker stillingsnedlæggelse.

I perioden med rådighedsløn eller ventepenge optjener den tidligere tjenestemand fortsat pensionsalder, dog kun indtil tjenestemanden opnår fuld pensionsalder på 37 år. I perioden med rådighedsløn har tjenestemanden fortsat pligt til at træde ind i en passende stilling, hvis en sådan bliver tilbudt.

Afsked med rådighedsløn giver ret til aktuel pension fra udløbet af perioden med rådighedsløn, hvis tjenestemanden har mindst 10 års ansættelsesanciennitet som tjenestemand inklusiv perioden med rådighedsløn. Er denne betingelse ikke opfyldt har tjenestemanden ret til opsat pension, hvis pågældende har opnået en pensionsalder på mindst 3 år. Er tjenestemanden ansat den 1.januar 2012 eller senere, så er der ikke længere et krav om 3 års pensionsalder for opnå en opsat pension.

Tjenestemænd, som er afskediget med rådighedsløn, optjener ikke ferie i perioden med rådighedsløn da de ikke længere er ansat.