Forvaltningsloven

Offentligt ansattes ansættelsesforhold hviler på et dobbelt retsgrundlag, idet der er tale om dels et arbejds-og ansættelsesretligt grundlag (aftaler, overenskomster med videre), dels et forvaltningsretligt grundlag, som omfatter al offentlig virksomhed.

Forvaltningsloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning.

De fleste af reglerne omfatter kun offentlige forvaltningsmyndigheder, afgørelsessager og parter

Forvaltningsloven indeholder regler om inhabilitet, vejledning, partsrepræsentation, partsaktindsigt, partshøring, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt

Bestemmelserne om inhabilitet gælder dog også for behandlingen af sager om indgåelse af kontraktsforhold og lignende. Bestemmelserne om tavshedspligt og om videregivelse og indhentning af oplysninger gælder for al virksomhed inden for den offentlige forvaltning.

Læs mere her:

Afgørelsesbegrebet

Partsbegrebet

Inhabilitet

Vejledningspligt

Retten til at møde med bisidder

Udsættelse af sagen

Retten til at blive gjort bekendt med oplysninger og til at blive hørt

Høring efter ansættelsesretlige regler

Retten til at afgive udtalelse

Afgørelsens form

God forvaltningsskik

Manglende overholdelse af forvaltningsloven og forvaltningsretlige grundsætninger

Partsaktindsigt

Notatpligt

Egenacces