Afgørelsesbegrebet

Afgørelser er udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være gældende ret i et foreliggende tilfælde.

Afgørelser er kendetegnet ved:

Beslutningen hviler på et offentligretlig grundlag

- Beslutningen har bindende retsvirkninger
- Beslutningens retsvirkninger vedrører borgere ( og ikke forvaltningen)
- Beslutningen afslutter et sagsbehandlingsforløb

Som afgørelser i forvaltningslovens forstand betragtes også en række grundlæggende beslutninger, som det offentlige træffer som arbejdsgiver i forhold til de ansatte.

 

Afgørelser – personalesager

 Typiske afgørelser:  Typiske ikke afgørelser:
Ansættelse, forfremmelse og afslag herpå Dagligdags ledelsesbeslutninger:
   institutionens organisation
hvorledes de ansatte skal udføre deres arbejdefastlæggelse af vagtskemaerplacering af ferieplacering af fridagepålæg om overarbejdepålæg om deltagelse i efteruddannelse som led i tjenesten
Advarsler mv.  Rådgivning og vejledning af den ansatte 
Disciplinære sanktioner  Tildeling og ikke-tildeling af lokalløn (se dom nedenfor)
Forflyttelse  Stillingsændringer (konkret vurdering) kontakt sekretariatet og se kolonne med eksempler på stillingsændringer, som er afgørelser.
Afskedigelse  Forligsmæssig fratræden
Tilbagebetaling af løn
 Bortvisning  
 Tjenestemandspension  
 Svar på klage fra den ansatte  
 Forlængelse af prøvetiden for tjenestemænd  
 Ændringer i ansættelsesforholdet, der er så indgribende, at de for tjenestemænd giver ret til afsked med pension og for overenskomstansatte kun kan gennemføres med et varsel svarende til opsigelsesvarslet  
 Suspension af tjenestemænd og midlertidig overførelse til andet arbejde  
 Lønindeholdelse / lønstandsning i forbindelse med suspension eller ulovlig udeblivelse samt efterbetaling af indeholdt løn under suspension  
 Advarsler til og disciplinært begrundede forflyttelser af overenskomstansatte  
 Diskretionær ændring af tjenestested begrundet i individuelle forhold hos den ansatte, som har negativ indflydelse på ansættelsesforholdet, herunder samarbejdsvanskeligheder  
Tildeling af tjenestefrihed / orlov  

 

Retspraksis:

Ydelse af lokallønstillæg falder ligeledes uden for afgørelsesbegrebet. Dette er fastslået af Østre Landsret i dom af 22. december 2003, hvor retten finder, at en arbejdsgivers beslutninger i forbindelse med indgåelse af lokallønsaftaler ikke er afgørelser i forvaltningslovens forstand, og at der dermed ikke er krav om partshøring og begrundelse. Retten henviser herved til, at grundlaget for fordeling af lokallønsmidler er af aftaleretlig karakter. Dommen er af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæstet af Højesteret ved dom af 14. april 2005.

Det er heller ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand at fritage en ansat for tjeneste uden indskrænkninger i løn eller andre rettigheder efter ansættelsesforholdet, mens det overvejes, om der er grundlag for at afskedige den pågældende. Der henvises til Vestre Landsrets dom af 29. november 2006. I visse tilfælde kan beslutningen dog være så indgribende, at det følger af almindelige principper om god forvaltningsskik, at beslutningen bør begrundes, og at den ansatte bør have lejlighed til at udtale sig.

Ombudsmanden har tilsvarende i en konkret sag udtalt, at det næppe kunne anses for en afgørelse i forvaltningslovens forstand at fritage ansatte for tjeneste uden lønreduktion og derefter i et vist omfang lade dem stå til rådighed for en såkaldt jobbørs, der havde til opgave at sørge for, at de blev genbeskæftiget. Da overførslen måtte forventes at blive af en vis varighed og indebar en væsentlig ændring i arbejdets omfang, havde det dog efter ombudsmandens opfattelse været bedst stemmende med god forvaltningsskik at begrunde beslutningen og give de ansatte mulighed for at udtale sig om spørgsmålet inden overførslen.

Vigtigt forbehold:

Det er ikke muligt at foretage en udtømmende opregning af, hvilke beslutninger der er omfattet af forvaltningslovens afgørelsesbegreb. Det anbefales imidlertid at følge forvaltningslovens regler, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en beslutning må betragtes som en afgørelse.

Læs mere her:

 

Partsbegrebet

Inhabilitet

Vejledningspligt

Retten til at møde med bisidder

Udsættelse af sagen

Retten til at blive gjort bekendt med oplysninger og til at blive hørt

Høring efter ansættelsesretlige regler

Retten til at afgive udtalelse

Afgørelsens form

God forvaltningsskik

Manglende overholdelse af forvaltningsloven og forvaltningsretlige grundsætninger

Partsaktindsigt

Notatpligt

Egenacces