Inhabilitet

Forvaltningsloven indeholder i §§ 3-6 regler om inhabilitet. De former for interessekollision, der kan medføre inhabilitet, er opregnet i § 3, stk. 1. Reglerne skal sikre, at afgørelser med videre ikke påvirkes af uvedkommende hensyn.

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af sagen. Den, der kan være inhabil, skal normalt underrette sin foresatte om inhabiliteten.

Speciel inhabilitet – hvornår?

§ 3:

–Omstændigheder der kan vække tvivl om upartiskhed (generel vurdering – tillidshensynet)
–Særlig personlig eller økonomisk interesse (partsinhabilitet)
–Slægtsmæssig tilknytning
–Tilknytning til selskab, forening mv.

Forhold som kan begrunde, at der ikke foreligger inhabilitet:

Substitutionsproblemer : § 4 stk. 1 og 2 : vanskeligheder eller betænkeligheder ved at lade en anden træde ind

Bagatelsager: § 3 stk. 2.

Hvem afgør spørgsmål om habilitet?
§ 6, stk. 2:

Myndigheden

§ 6, stk. 1:

– Den der kan være inhabil har pligt til at underrette den foresatte/myndigheden snarest

Konsekvenser

–§ 3, stk. 3:

– Må ikke deltage i, medvirke i eller træffe afgørelsen i sagen

Læs mere her:

Afgørelsesbegrebet

Partsbegrebet

Vejledningspligt

Retten til at møde med bisidder

Udsættelse af sagen

Retten til at blive gjort bekendt med oplysninger og til at blive hørt

Høring efter ansættelsesretlige regler

Retten til at afgive udtalelse

Afgørelsens form

God forvaltningsskik

Manglende overholdelse af forvaltningsloven og forvaltningsretlige grundsætninger

Partsaktindsigt

Notatpligt

Egenacces