Manglende overholdelse af forvaltningsloven og forvaltningsretslige grundsætninger

Sager om overtrædelse af de forvaltningsretlige regler mv. behandles ved de almindelige domstole og ikke i det fagretlige system.

Højesteret har i dom af 27. november 2006 (UfR 2007.537H) fundet, at de forvaltningsretlige regler om sagsbehandling i afskedigelsessager skal bidrage til, at der træffes saglige afskedigelsesbeslutninger. Tilsidesættelse af sagsbehandlingsregler kan derfor ikke i sig selv udløse et krav på kompensation, når afskedigelsen er saglig.

Læs mere her:

Afgørelsesbegrebet

Partsbegrebet

Inhabilitet

Vejledningspligt

Retten til at møde med bisidder

Udsættelse af sagen

Retten til at blive gjort bekendt med oplysninger og til at blive hørt

Høring efter ansættelsesretlige regler

Retten til at afgive udtalelse

Afgørelsens form

God forvaltningsskik

Partsaktindsigt

Notatpligt

Egenacces