Notatpligt

I afgørelsessager skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger om sagens faktiske omstændigheder af betydning for afgørelsen, snarest mulig efter myndigheden er gjort bekendt om oplysningerne, notere dem. Tilsvarende gælder, hvis myndigheden på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger.

Notatpligten gælder dog ikke, hvis oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Reglerne suppleres af en ulovbestemt pligt til at notere væsentlige oplysninger om sagens behandling, som ikke i øvrigt fremgår af sagen. Det drejer sig for eksempel om mundtlige meddelelser til en part eller væsentlige sagsbehandlingsskridt. Det har Folketingets Ombudsmand udtalt sig om.

Læs mere her:

Afgørelsesbegrebet

Partsbegrebet

Inhabilitet

Vejledningspligt

Retten til at møde med bisidder

Udsættelse af sagen

Retten til at blive gjort bekendt med oplysninger og til at blive hørt

Høring efter ansættelsesretlige regler

Retten til at afgive udtalelse

Afgørelsens form

God forvaltningsskik

Manglende overholdelse af forvaltningsloven og forvaltningsretlige grundsætninger

Partsaktindsigt

Egenacces