Partsbegrebet

En række af forvaltningslovens bestemmelser er specielt af betydning for den, der er part i en sag. I personalesager vil parten typisk være den ansatte. De forhandlingsberettigede organisationer er derimod ikke parter i forvaltningslovens forstand i sådanne sager.

Parter i afgørelsessager har en væsentlig, direkte, retlig individuel interesse.

Eksempler på parter:

Ansøgere/afskedigede
Personer til hvem krav, påbud eller forbud retter sig.

Læs mere her:

 

Afgørelsesbegrebet

Inhabilitet

Vejledningspligt

Retten til at møde med bisidder

Udsættelse af sagen

Retten til at blive gjort bekendt med oplysninger og til at blive hørt

Høring efter ansættelsesretlige regler

Retten til at afgive udtalelse

Afgørelsens form

God forvaltningsskik

Manglende overholdelse af forvaltningsloven og forvaltningsretlige grundsætninger

Partsaktindsigt

Notatpligt

Egenacces