Retten til at afgive udtalelse

Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil vedkommende har afgivet en udtalelse til sagen, jævnfør forvaltningsloven.

Retten til at forlange sagen udsat gælder dog ikke, hvis:

  • udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse,
  • partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse, eller
  • der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.

Læs mere her:

Afgørelsesbegrebet

Partsbegrebet

Inhabilitet

Vejledningspligt

Retten til at møde med bisidder

Udsættelse af sagen

Retten til at blive gjort bekendt med oplysninger og til at blive hørt

Høring efter ansættelsesretlige regler

Afgørelsens form

God forvaltningsskik

Manglende overholdelse af forvaltningsloven og forvaltningsretlige grundsætninger

Partsaktindsigt

Notatpligt

Egenacces