Retten til at møde med bisidder

Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

Forvaltningsloven har ikke fastsat regler om, hvem der kan repræsentere eller bistå parten. Den pågældende kan derfor lade sig repræsentere eller bistå af en sagkyndig, for eksempel en advokat, en tillidsrepræsentant eller af andre. Parten kan også lade sig repræsentere eller bistå af en organisation, også selv om organisationen ikke er forhandlingsberettiget efter de ansættelsesretlige regler. Der kan efter omstændighederne forlanges dokumentation for fuldmagtsforholdet.

Undtagelser

Reglerne om partsrepræsentation gælder ikke, hvis det i lovgivningen er bestemt, at parten skal medvirke personligt ved sagens behandling, eller når partens medvirken i øvrigt er af betydning for sagens afgørelse. Det vil for eksempel være tilfældet i forbindelse med helbredsundersøgelse, eller under tjenstligt forhør. Parten vil dog også i disse tilfælde kunne lade sig bistå af andre.

Reglerne om partsrepræsentation og bistand gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå af andre findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov. Det er dog forudsat, at der kun i ganske særlige tilfælde bør nægtes en part adgang til at lade sig repræsentere eller bistå af andre under sagens behandling.

Læs mere

Afgørelsesbegrebet

Inhabilitet

Vejledningspligt

Udsættelse af sagen

Retten til at blive gjort bekendt med oplysninger og til at blive hørt

Høring efter ansættelsesretlige regler

Retten til at afgive udtalelse

Afgørelsens form

God forvaltningsskik

Manglende overholdelse af forvaltningsloven og forvaltningsretlige grundsætninger

Partsaktindsigt

Notatpligt

Egenacces