Udsættelse af sagen

Hvis en part under behandlingen af en sag anmoder om aktindsigt, og anmodningen efter loven skal imødekommes, skal sagens afgørelse udsættes, indtil der er givet parten adgang til at gøre sig bekendt med dokumenterne.

Det gælder dog ikke, hvis:

  • udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse
  • partens interesse i udsættelse findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod udsættelse.


Læs mere

Afgørelsesbegrebet

Partsbegrebet

Inhabilitet

Vejledningspligt

Retten til at møde med bisidder

Retten til at blive gjort bekendt med oplysninger og til at blive hørt

Høring efter ansættelsesretlige regler

Retten til at afgive udtalelse

Afgørelsens form

God forvaltningsskik

Manglende overholdelse af forvaltningsloven og forvaltningsretlige grundsætninger

Partsaktindsigt

Notatpligt

Egenacces