Kommunalansat

Der står i bemærkningen til overenskomstens § 1, at:

"Ledere i folkeskolen og specialundervisningen for voksne, der er omfattet af denne aftale, skal have undervisningskompetence inden for undervisningsområdet og har ret til at undervise. Det forudsættes, at ledere og mellemledere omfattet af denne overenskomst opfylder de uddannelseskrav, der stilles i henhold til relevant lovgivning."

Relevant lovgivning er i den sammenhæng folkeskoleloven, §28&28A:

”For at kunne varetage undervisningen i folkeskolens 1.-10. klasse skal underviseren have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden læreruddannelse, der er godkendt af undervisningsministeren i denne henseende, jf. dog stk. 2, § 29 a og § 30. Godkendelsen kan betinges af, at de uddannede består en prøve ved en professionshøjskole, der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne lærere i folkeskolen.
Stk. 2. Der kan ansættes personer med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag.
§ 28 a. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan godkende, at lærere, som ikke har gennemført den danske uddannelse til lærer i folkeskolen og ikke har fået godkendt en anden dansk læreruddannelse, jf. § 28, stk. 1, varetager undervisning i 1.-10. klasse. Godkendelse forudsætter, at den pågældende har kvalifikationer, der svarer til uddannelsen til lærer i folkeskolen.”

Der ansættes i få tilfælde ledere uden den i folkeskolelovens § 28, stk. 1, angivne uddannelsesbaggrund. I disse tilfælde har LC-Lederforum og LC anmodet om at få dokumentation for undervisningskompetence.

Overenskomsten for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet omfatter ikke personer, der ansættes i administrative stillinger, der er dækket af andre overenskomster eller aftaler eller personer, der ansættes som ledere af skolefritidsordninger, jf. § 1, stk. 2.

Administrative ledere med ansvar for f.eks. økonomi, elev- og personaleadministration skal altså ansættes på anden overenskomst, for eksempel HK eller DJØF, og pågældende kan ikke varetage pædagogiske ledelsesopgaver.

SFO-ledere har i enkelte tilfælde også ledelsesansvar i skoledelen. Overenskomstdækning i disse tilfælde hviler på voldgiftsafgørelsen omkring fællesledelse af SFO og indskolingen – den såkaldte Odensesag:
Udgangspunktet for valget af overenskomst er pågældendes uddannelse. Er vedkommende læreruddannet, ansættes han/hun på LC lederoverenskomsten, og hvis pågældende er pædagog ansættes han/hun efter BUPL's lederoverenskomst.

I det konkrete tilfælde i Odense, hvor der var ansat en pædagog, var det didaktiske ledelsesansvar tillagt skolelederen  Det er derfor vigtigt, hvordan stillingsbeskrivelsen for den konkrete fælleslederstilling er udformet lokalt, og hvilke profiler man ønsker at ansætte.

Såfremt, der ansættes en leder med BUPL-baggrund i øvrig skoledel (mellemtrin/udskoling) er det LC’s lederoverenskomst, pågældende ansættes på.

Læs mere her:

Ansættelsesform

Løn - kommunalansat

Arbejdstid

Normering

Konstitution

Kompetenceudvikling