Ansættelsesform

Skolens / institutionens øverste leder skal ansættes på enten:

  • tjenestemandsvilkår,
  • åremålsvilkår eller
  • kontraktansættelse

Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilken af de tre ansættelsesformer, der anvendes.

Andre ledere (mellemledere) ansættes på overenskomstvilkår. Mellemledere kan dog ansættes på åremålsvilkår eller som tjenestemænd. Det er igen kommunalbestyrelsens beslutning.


Tjenestemandsansættelse

Tjenestemænd ansat før 1993 (den lukkede gruppe), er omfattet af Lov om tjenestemænd, og har – ved umiddelbart jobskifte - ret til fortsat tjenestemandsansættelse. Ved ny ansættelse af en tjenestemand i den lukkede gruppe sker der ikke prøveansættelse. 

Generelle ansættelsesvilkår for kommunale tjenestemænd (ansat efter 1993) er for kommunernes vedkommende fastlagt i et tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde.

Løn- og arbejdsvilkår for tjenestemænd i øvrigt forhandles mellem de faglige organisationer og arbejdsgivere i forbindelse med forhandlingerne for de overenskomstansatte.

Tjenestemandsvilkårene er især kendetegnet ved:

Lønnen betales forud.

  • Der er ikke strejkeret.
  • Der er – efter eventuel prøvetid - et gensidigt opsigelsesvarsel på 3 måneder
  • Ved arbejdsmangel har tjenestemanden normalt krav på en anden passende stilling eller rådighedsløn i 3 år.
  • Efter 10 års ansættelse har en diskretionært afskediget tjenestemand eller en tjenestemand afskediget på grund af sygdom krav på aktuel egenpension. Pensionens størrelse afhænger af ansættelsens varighed og lønindplacering.


Kontraktansættelse

Kontraktansættelse tager udgangspunkt i de vilkår, der fremgår af Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.

Skoleledere er dækket af de bestemmelser og vilkår, der gælder for "øvrige chefer". Dog er skoleledere ikke omfattet af § 1 i rammeaftalen.

KL har udarbejdet vejledning om kontraktansættelse af skoleledere.

Det betyder, at en skoleleder ansat på kontrakt opnår et løntillæg på 15 %, der beregnes af den samlede løn. Der indbetales pensionsbidrag af løn samt løntillæg. Det er muligt at veksle løntillægget til andre elementer, for eksempel højere pensionsbidrag eller yderligere fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked, jf. § 9 i rammeaftalen.

Der kan aftales, at arbejdsgivers opsigelsesvarsel forlænges.

Ved uansøgt afsked, der ikke skyldes væsentlig misligholdelse, ydes fratrædelsesgodtgørelse svarende til et års løn.

Forhandlinger om vilkår for kontraktansættelse sker i øvrigt mellem kommunalbestyrelsen og Lærernes Centralorganisation / LC-Lederforum.


Åremålsansættelse

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en lederstilling besættes i henhold til Rammeaftale om åremålsansættelse.

Åremålsansættelse tages for eksempel i brug, hvis der er planer om strukturændringer, der gør det hensigtsmæssigt, at stillingen er midlertidig, eller hvis der fordres særlig fornyelse, fleksibilitet og kreativitet i stillingen.

Der ydes ved åremålsansættelse et tillæg til den løn, der er aftalt for stillingen ved almindelig varig ansættelse.

Tillægget varierer alt efter, om der gives tilbagegangsret. Størrelsen kan således ligge fra 20 % til 30 % af lønnen.

Ved udløb af ansættelsen udbetales et fratrædelsesbeløb beregnet som 3 måneders løn plus en måneds løn for hvert år, åremålsansættelsen har varet.

Godtgørelsen bortfalder, hvis lederen selv siger op, inden åremålets udløb, eller lederen får en varig ansættelse i stillingen i umiddelbar forlængelse af åremålsansættelsen.

Forhandlinger om vilkår for åremålsansættelse sker mellem kommunalbestyrelsen og Lærernes Centralorganisation / LC-Lederforum.


Stillingsbetegnelser

I overenskomsten opereres med stillingsbetegnelserne ledere og mellemledere.

En leder er, jævnfør overenskomsten, skolens eller institutionens øverste leder.

Læs mere her:

Løn - kommunalansat

Arbejdstid

Normering

Konstitution

Kompetenceudvikling