Løn - kommunalansat

Lønnen for ledere og mellemledere er sammensat af grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn samt evt. resultatløn. Den lokale tillidsmand i kommunen/distriktet varetager lønforhandlingerne i overensstemmelse med den lokale lønpolitik, der er besluttet af foreningen centralt.

Overenskomsten fastlægger, hvilke trin der kan anvendes som grundlønstrin:

 • Fra 1.4.2019 udgør trinene 46+13.500 kr. (31.3.2000 niveau), 48+3000 kr. (31.3.2000 niveau), 49+3000 kr. (31.3.2000 niveau) og 50+3000 kr. (31.3.2000 niveau).
 • Fra 1.4.2022 udgør trinene 46+15.700 kr. (31.3.2000 niveau), 48+5.200 kr. (31.3.2000 niveau), 49+5.200 kr. (31.3.2000 niveau) og 50+5.200 kr. (31.3.2000 niveau).

Bemærk, at: Ved nybesættelse af lederstillinger efter 1. april 2009 er det den hidtidige aftalte løn for stillingen (grundløn og funktionsløn), der fortsætter, medmindre stillingens arbejds- og ansvarsområde har ændret sig væsentligt eller andet aftales.(bemærkningen til overenskomstens §4, stk.2)

Såfremt, der er tale om en nyoprettet stilling, kan parterne anvende Vejledning om lønfastlæggelse, jævnfør bilag 1 i overenskomsten, når der skal foretages grundlønsindplacering. I vejledningen opereres med højeste, mellemste og laveste niveau.

Grundlønsindplaceringen sker efter en konkret vurdering i forhold til niveauerne. Det er stillingens ansvar og kompleksitet, der danner grundlaget for hver enkelt lønfastsættelse. På den måde er det muligt at tilpasse lønnen til de lokale krav og behov. Det bemærkes, at kriterierne i vejledningen er vejledende og de kan ændres og udbygges i forhold til den lokale virkelighed.

Foreningen anbefaler, at hovedtrækkene i nedenstående tre niveauer så vidt muligt søges anvendt.

Det er foreningens opfattelse, at en stillingsprofil der passer med øverste niveau, bør medføre en grundlønsindplacering på trin 49 eller 50. Mellemste niveau bør indplaceres på trinene 48 eller 49 og laveste niveau bør indplaceres på trinene 46+4200 kr. eller 48.

Uddrag fra bilag 1 Vejledning om lønfastlæggelse

Der er i det følgende kun tale om eksempler, hvorfor de lokale parter kan lægge vægt på andre kriterier eller supplere med andre kriterier ved fastlæggelse af grundlønnen.

Øverste niveau

 • Refererer direkte til forvaltning/politisk niveau
 • Har overordnet økonomisk ansvar
 • Har tværgående ledelsesmæssige opgaver i forhold til hele eller dele af skolevæsenet
 • Har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar
 • Har den faglige pædagogiske og personalemæssige ledelse af en geografisk enhed
 • Ansætter og afskediger personale samt har øvrig personaleadministration og / eller
 • Er den ansvarlige leder i forhold til folkeskoleloven

 

Mellemste niveau
Referer direkte til leder på øverste niveau

 • Har souscheffunktion i forhold til leder på øverste niveau
 • Har ansvar for overholdelse og udfyldelse af økonomiske rammer og / eller
 • Har faglig pædagogisk og personalemæssig ledelse af en afdeling

Laveste niveau

 • Har konkrete pædagogiske og administrative ledelsesopgaver i forhold til dele af skolens / institutionens virksomhed
 • Har tværgående konsulentopgaver i organisationen og / eller
 • Souscheffunktion til leder på mellemste niveau

Foreningens lokale TR (i overenskomsten benævnt Den lokale afdeling af LC-Lederforum), forhandler i samarbejde med den enkelte afdelingsbestyrelse med kommunen om hver enkelt stillings grund- og funktionsløn.

Forslag til løndele her ud over kan drøftes mellem ansættelsesmyndigheden og den øverste leder, hvorefter forslag fremsendes til den lokale afdeling af LC-Lederforum. LC-Lederforum har en frist på 3 uger til en eventuel indsigelse. Øverste leder kan fra start vælge at lade sig bistå af afdelingen ved lønforhandlingerne.

Læs mere her:

Ansættelsesform

Arbejdstid

Normering

Konstitution

Kompetenceudvikling