Lokal lønpolitik

Aftaleretten – Hvem forhandler?

Lokalafdelingernes arbejde med løn bygger på § 2, stk. 1, i foreningens vedtægter. "Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og tjenstlige interesser."

Det er et mål for de lokale forhandlinger, at:

 • alle medlemsgrupper i overenskomstperioden tilgodeses og sikres en lønudvikling ud over den centralt aftalte
 • medlemmernes grund- og funktionsløn står i forhold til stillingens ansvar og kompleksitet
 • lønnen har et niveau, så den kan tiltrække og fastholde kvalificerede skoleledere
 • der arbejdes for, at yderligere decentraliseringer og funktioner i forhold til, hvad der måtte være aftalt centralt, udmøntes i funktionsløn
 • særlige kommunale forandringsprocesser, udviklingsaktiviteter og indsatsområder udmøntes i resultatløn
 • efter-og videreuddannelse udløser kvalifikationsløn, så lønudviklingen understøtter det enkelte medlems faglige udvikling og kompetencer, jf. protokollat 1 i overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet
 • aftale ordninger, der medvirker til at fastholde skoleledere i jobbet
 • aftale ordninger, der medvirker til at aflaste ældre skoleledere
 • arbejdet med harmonisering af lønniveauet i de sammenlagte kommuner fortsætter ud fra princippet lige løn for lige ansvar
 • engangstillæg er undtagelsen – ikke hovedreglen
 • det lokale økonomiske råderum – udover den centralt fastsatte lokallønspulje – løbende søges udmøntet
 • sikre, at alle medlemmer har tillid til, at forhandlingerne sker med udgangspunkt i foreningens vedtægter og politikker
 • sikre, at alle lønmidler fastholdes gennem aftaler om genforhandling af tilbageløbsmidler


De lokale lønforhandlinger bygger desuden på, at LC-Lederforums lokale repræsentanter:

 • har overblik over de medlemsgrupper, de repræsenterer
 • udarbejder lønstatistisk materiale
 • opretholder et højt informationsniveau over for medlemmerne med udgangspunkt i åbenhed og dialog - herunder afholder medlemsmøder, hvor lønkrav, lønpolitik og strategi drøftes
 • bidrager til et højt kommunikationsniveau med forvaltningen, så alle ændringer i skolelederes ansættelsesforhold hurtigt kan føre til forhandlinger
 • har fokus på ældre kolleger m.h.p. pensionsforbedringer og seniorordninger
 • formulerer retningslinjer for modtagelse af nye kolleger – herunder lønforhandlinger for disse
 • har afklaret, efter hvilke procedurer der indgås aftale om kvalifikations- og resultatløn, som skoleledere selv forudgående har drøftet med ansættelsesmyndigheden

Den lokale aftaleret er begrænset til specifikke medlemsgrupper jf. nedenstående oversigt over opgavefordeling mellem de centrale led og den lokale afdeling. Det præciseres, at oplistningen ikke er fuldkommen.

Hvem forhandler hvad

Oversigt over, hvem der forhandler lønaftaler for de angivne stillinger:

     Stillingsbetegnelse

 

LC-Lederforum (Sekretariatets konsulenter)

 

      TR

 

Leder forvaltning* X  
Leder Hus- og håndarbejdsskoler X    
Leder SOSU X  
Forstander / afdelingsinspektør X  
Leder UU X  
(Distrikts)skoleleder   X
Souschef / viceinspektør   X
Afdelingsleder skole   X
Konsulent med ledelsesbeføjelser på skoler og forvaltninger   X
Mellemleder UU   X
     

LC centralt forhandler følgende stillinger: skolechef, viceskolechef, BUF-chef, pædagogisk/administrativ leder, ledende skolepsykolog, psykolog med særlige beføjelser – herunder alle ansatte på cheflønsaftale.

Konstitueringsaftaler

Efter aftale med DLF forhandles konstitueringer af den part, der normalt forhandler stillingen. Princippet videreføres, så ovenstående placering lægges til grund for, hvem der forhandler.

Eksempel: Lærer, der konstitueres som souschef på skole, forhandles af Leder-TR. Leder, der konstitueres som forvaltningsleder, forhandles af LC-Lederforum.

Ansættelsesformer

Alle forslag til åremåls- og kontraktansættelser skal sendes til LC-Lederforum (sekretariatat).

Aftaler om overenskomstansættelse af ledere skal sendes til LC-Lederforum (sekretariatat).

Seniorordninger – herunder fratrædelsesaftaler

Alle senioraftaler aftales af LC-Lederforum (sekretariatat).

Pensionsberegninger

Vejledning og drøftelse af pensionsforhold varetages af Skolelederforeningens sekretariat.
Tjenestemænd i den lukkede gruppe kan se pensionsoplysninger på ”tjenestemandspension.dk”
Kommunale tjenestemænd kan se pensionsoplysninger enten på Sampensions hjemmeside eller ved at kontakte egen kommune.
Overenskomstmæssige pensioner varetages af Lærernes Pension. 

Tjenstlige sager / afsked / sygesamtaler

Bisidderfunktion kan varetages af konsulent fra sekretariatet. Foreningens sekretariat skal inddrages tidligst muligt ved personsager, der kan udvikle sig til en sag om afskedigelse.

Videresendelse af lønaftaler

Ifølge overenskomsten sender kommunen forslag til lønaftaler til den lokale afdeling af LC-Lederforum (=Skolelederforeningen). Kompetencen til at indgå lønaftaler varetages af lokalafdelingen.

Forslag til lønaftaler for stillinger, der ikke skal forhandles lokalt, bedes videreformidlet til Skolelederforeningens sekretariat.

Ved forslag til lønaftaler for stillinger, der ikke fremgår af oplistningen, retter den lokale afdeling henvendelse til Skolelederforeningens sekretariat for at få fastslået, hvem der forhandler. Sådanne lønforslag skal ikke returneres til kommunen.