Opgavefordeling mellem det centrale og lokale led i foreningen

Samarbejdet mellem hovedforeningen og de lokale afdelinger af Skolelederforeningen bygger på et gensidigt højt informationsniveau, hvor dialog og formidling af relevante data og oplysninger er omdrejningspunktet.

Udgangspunktet for sagsbehandlingen er det enkelte medlems ønsker og behov.

De lokale afdelinger kan udarbejde lokale retningslinjer for den konkrete sagsbehandling.

De lokale afdelinger varetager følgende hovedopgaver:

Løn- og ansættelse:

 • Forhandling og aftale om lokal løndannelse.
 • Lokal grundlønsindplacering af leder- og mellemlederstillinger.
 • Drøftelse af ansættelsesform for leder- og mellemlederstillinger.
 • Udarbejdelse af lokal lønpolitik på baggrund af hovedforeningens centrale retningslinjer
 • Formidling af statistiske oplysninger til hovedforeningen.
 • Forhandling af vilkår for leder-TR.
 • Hovedforeningens sekretariat varetager forhandlinger og aftaler om kontraktansættelse, åremålsansættelse og senioraftaler i samarbejde med den lokale afdeling.

Medlemspleje:

 • Den lokale dialog i foreningen.
 • Opmærksomhed og omsorg for den enkelte.
 • Medlemsmøder med drøftelser af bl.a. lokale løn- og arbejdsforhold.
 • Opmærksomhed og omsorg for den enkelte.
 • Bisidderrollen i situationer, der som udgangspunkt ikke har konsekvenser for medlemmets forbliven i stillingen.

Medlemmet vælger selv sin bisidder.


Konsulenterne i hovedforeningens sekretariat varetager bisidderrollen, når sagen har en sådan karakter, at medlemmets tjenstlige stilling er eller kan komme i spil, eller når medlemmet anmoder om det.

Som udgangspunkt orienterer sekretariatet leder-TR om alle sager af interesse for den lokale opgavevaretagelse.

Forhandling af ledelsesvilkår og lokalt ledelsesgrundlag:

 • Drøftelse om forventninger og vilkår for ledelsesarbejdet.
 • Forhandlinger om vilkår for efter- og videreuddannelse.
 • Forhandlinger om tid til ledelse.
 • Drøftelser om ledernes trivsel og arbejdsmiljø.