Lokalløn og pension

Når der laves lokale lønaftaler, skal der for tjenestemændenes vedkommende tages stilling til, hvordan tillæg gøres pensionsgivende.

Der er i ”aftale om tjenestemandsansættelse af ledere” på undervisningsområdet inden for LC's forhandlingsområde tre muligheder:

  1. Oprykning til et højere løntrin
  2. Indregning af varige tillæg i tjenestemandspensionen (høkerregel)
  3. Der oprettes supplerende pensionsordning af tillæg i Lærernes Pension.

Ad 1) Tillægget udgør værdien svarende til et løntrin, og det aftales at tillægge et helt løntrin.

Ad 2) Høkerreglen er en aftalebaseret mulighed for både kommunale tjenestemænd og tjenestemænd i den lukkede gruppe.

Ad 3) En supplerende pension i Lærernes Pension medfører, at tillæg udløser 17,3 procent til pensionen.
For 93-gruppen er pensionsprocenten 19,8 %

Der er ikke mulighed for selv at vælge pensionsselskab, idet Lærernes Pension skal bruges, jævnfør overenskomsten.

Konvertering af tidligere optjent pension til pensionsår

En tjenestemandsansat leder kan anmode om - i pensionsalderen - at få medregnet den tid, hvor pågældende efter sit 25. år har været overenskomstansat. Det er dog betinget af, at tjenestemanden under sin ansættelse har været medlem af en pensionsordning, og at der til kommunen sker overførsel af den udtrædelsesgodtgørelse, der tilkommer den pågældende fra den hidtidige pensionsordning.
Anmodning skal ske med henvisning til § 4a i Pensionsregulativetfor tjenestemænd i kommuner inden for KL´s forhandlingsområde.

 

Læs mere her:

Overenskomstpension

Tjenestemandspension

Ægtefællepension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Efterindtægt

Pension pga. sygdom

Almindelig svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Opsat pension

Beregning af pension

Om pensionsordningen

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen