Tjenestemandspension

Alle tjenestemænd er omfattet af enten lov om tjenestemandspension eller de kommunale pensionsregulativer.


Tjenestemandspensionsordningerne omfatter:

  • Egenpension
  • Børnepensionstillæg til tjenestemandens børn
  • Ægtefælle- og børnepension til de efterladte ved tjenestemandens død samt efterindtægt.

Egenpensionen udbetales som en løbende livsvarig pensionsydelse ved afgang på grund af alder, sygdom eller anden tjenestemanden utilregnelig årsag, for eksempel efter rådighedsperioden på tre år ved stillingsnedlæggelse.

Pension til tjenestemænd beregnes på baggrund af to faktorer:

  1. Den pensionsgivende løn, der oppebæres på fratrædelsestidspunktet. (antal løntrin)
  2. Den på fratrædelsestidspunktet optjente pensionsalder (hele år).

Et års ansættelse på fuld tid giver et års pensionsalder. Da overskydende måneder og dage ikke medregnes, gælder det om at vælge det bedste fratrædelsestidspunkt.

Pensionsalderen regnes fra tidspunktet for ansættelse med tjenestemandspensionsret, dog tidligst fra det 25. år.

Har man i perioder haft nedsat tjenestetid med tilsvarende reduktion af lønnen, optjenes pensionsalderen forholdsmæssigt.

Der kan højst optjenes 37 års pensionsalder. Bliver man ansat som tjenestemand som 25-årig og har haft uafbrudt fuld beskæftigelse siden, har man altså optjent fuld pensionsalder som 62-årig.

Førtidsfradrag i tjenestemandspension

Som led i KL/KTO forlig 2013 blev der indgået en ny aftale om størrelsen af førtidsfradrag i tjenestemandspensioner. Aftalen indebærer at førtidsfradraget ændres for tjenestemænd, der er født den 1. januar 1959 eller senere, dvs. for tjenestemænd der fylder 60 år den 1. januar 2019 eller senere.

Det tidligst mulige tidspunkt for udbetaling af tjenestemandspension med førtidsfradrag blev i forbindelse med den såkaldte tilbagetrækningsreform ændret fra at være efterlønsalderen til at være pensionsudbetalingsalderen. De nye regler om pensionsudbetalingsalderen er indarbejdet i pensionsregu-lativ af 2013.

Tjenestemænd, der er ansat før 1. januar 2007 har stadig mulighed for at gå på tjenestemandspension med førtidsfradrag, når de fylder 60 år. En tidligere tjenestemand, der har ret til opsat pension fra en tjenestemandsstilling, som pågældende blev ansat i før 1. januar 2007 bevarer ligeledes ret til efter anmodning at få udbetalt sin opsatte pension inden folkepensionsalderen fra det 60. år.

Pensionsudbetalingsalder

Pensionsudbetalingsalderen er det tidligst mulige tidspunkt for udbetaling af alderspension i arbejdsmarkedspensionsordninger, herunder tjenestemandspensioner.

Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen. For personer født i perioden fra 1. januar 1954 – 30. juni 1960 er der i pensionsbeskatningsloven fastsat en specifik pensionsudbetalingsalder, der ikke er sammenfaldende med 5 år før folkepensionsalderen.

Folkepensionsalderen

Folkepensionsalderen er det tidspunkt, hvor en tjenestemand, herunder en kommunal tjenestemand kan gå på tjenestemandspension uden førtidsfradrag.

For alle, der er født før den 1. januar 1954 er folkepensionsalderen 65 år. For personer, der er født i perioden fra januar 1954 til udgangen af juni 1955, sker en gradvis stigning af folkepensionsalderen hvert halve år til 67 år. Folkepensionsalderen forhøjes yderligere for personer, der er født den 31.december 1962, hvis den gennemsnitlige levetid for en 60-årig overstiger levetiden i 2004 – 2005, jf. den såkaldte indekseringsbestemmelse i loven.

Din fødselsdag og dit ansættelsestidspunkt har betydning for pensionen. Det har betydning, om du er ansat før eller efter 1.januar 2007.

Vi anbefaler, at du kontakter foreningen, hvis du har spørgsmål til din tjenestemandspension, eller du overvejer at gå på pension.

Læs mere her:

Overenskomstpension

Ægtefællepension

Børnepension/Børnepensionstillæg

Efterindtægt

Pension pga. sygdom

Almindelig svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension

Tilskadekomstpension

Opsat pension

Beregning af pension

Lokalløn og pension

Om pensionsordningen

93-gruppen

Pensionistafdeling i Skolelederforeningen